Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

17
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Νάκα Αλεξάνδρα-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα17/10/2022 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Νάκα Αλεξάνδρα

Α.Μ.: 2017050041

Ημερομηνία Παρουσίασης: Δευτέρα 17.10.2022

Ώρα: 16:00

Αίθουσα:   Join Zoom Meeting
                     https://tuc-gr.zoom.us/j/94644648910?pwd=d3dxd3pQMnJ5bWlnSjNqRFBNQmJsUT09

                     Meeting ID: 946 4464 8910
                     Password: 470025

Θέμα ΔE « ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ,ΥΠΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ,ΥΠΕΡΘΕΙΪΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ »

Title «DEGRADATION OF NICOTINE USING SODIUM PERSULFATE ACTIVATED WITH SOLAR RADIATION»

Επιβλέπων: Καθ. Ψυλλάκη Ελευθερία

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καθ. Ψυλλάκη Ελευθερία

2 Επικ. Καθ. Γιαννής Απόστολος

3 Δρ. Τυροβολά Κωνσταντίνα

Περίληψη:

Η νικοτίνη είναι ένα τοξικό αλκαλοειδές το οποίο συναντάται σε μεγάλες ποσότητες στα φύλλα καπνού αλλά και σε διάφορα φυτά, όπως σε μέλη της οικογένειας Solanaceae και Camellia Sinensis. Ως σημαντικός αναδυόμενος ρύπος, ανιχνεύεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στο υδάτινο οικοσύστημα, με κύριες πηγές εισροής της, τις ανθρώπινες απεκκρίσεις από τα ούρα των καπνιστών και την έκπλυση από τα απορριπτόμενα απόβλητα προϊόντων καπνού. Η περιβαλλοντική ρύπανση, που προκαλείται από αναδυόμενους ρύπους χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και για αυτό η ανάπτυξη των τεχνικών, Προηγμένων Διεργασιών Οξείδωσης, βασιζόμενες  στα ενεργοποιημένα υπερθειικά έχει ευρεία περιβαλλοντική σημασία στην αποδόμηση και ανοργανοποίηση των ρύπων αυτών. Με γνώμονα τα παραπάνω, η παρούσα διπλωματική εργασία, μελετά την έμμεση αποδόμηση της νικοτίνης με χρήση υπερθειικού νατρίου (SPS), ενεργοποιημένου από ηλιακή ακτινοβολία, σε απλές και πιο πολύπλοκες περιβαλλοντικές μήτρες. Για την ποσοτική ανάλυση της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Ανάλυσης, συζευγμένο με Φασματοσκοπία Μάζας.

Αρχικά, μελετήθηκε η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην έμμεση αποδόμηση του αλκαλοειδούς σε υπερκάθαρο νερό και ανιχνεύτηκε η βέλτιστη δόση οξειδωτικού παράγοντα, με τον ρυθμό της αντίδρασης να ακολουθεί κινητική ψευδο-πρώτης τάξης. Κατόπιν, μελετήθηκαν διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον υποβιβασμό της οργανικής ένωσης. Η κινητική της έμμεσης φωτοαποδόμησης, δείχνει να είναι άμεσα εξαρτώμενη από το pH  του διαλύματος και να καταγράφει ταχύτερες κινητικές σε αλκαλικό εύρος. Η επίδραση 3,5% w/v NaCl, δεν φάνηκε να επηρεάζει την αντίδραση, σε αντίθεση με τα χουμικά οξέα που την καθυστερούν ελαφρώς και τα 100 mg L-1 βουτανόλης που καταστέλλουν ολοσχερώς την αποδόμηση του ρύπου, δεσμεύοντας τις κυρίαρχες δραστικές ρίζες του SPS. Τέλος, από τα φυσικά ύδατα που μελετήθηκαν, μόνο το βρόχινο νερό επιβραδύνει την αντίδραση λόγω του όξινου pH, ενώ οι υπόλοιπες περιβαλλοντικές μήτρες εμφανίζουν άριστα αποτελέσματα στην φωτοαποδόμηση της νικοτίνης, επιβεβαιώνοντας την σημασία της έμμεσης φωτόλυσης στα ηλιόλουστα επιφανειακά νερά και τα λύματα.

Abstract:

Nicotine is a toxic alkaloid found in large quantities in tobacco leaves but also in other plants such as the Solanaceae and Camelia Sinensis category. As an important emerging  contaminant, it is detected in large concentration in the aquatic system with its main sources of inflow deriving from human urination waste as long as the flushing washout from the disposal of tobacco products. Environmental pollution that is caused from emerging contaminant need particular attention justifying as to why the development of technical Advanced Oxidation Processes, based on activated persulfate, has a wide range of environmental matter in the deconstruction of those pollutants. Given the above, the following dissertation studies the indirect degradation of nicotine using sodium persulfate, which is activated from solar radiation, in simplified but also complicated environmental matrices. From the quantitative chemical analysis, of this dissertation, High Performance Liquid Chromatography along with Mass Spectometry were used respectively. 

Firstly, the effect of solar radiation was studied in the indirect degradation of this alkaloid in ultra-pure water and the maximum dose of oxidizing agents was detected, with the rhythm of the reaction to be following the kinetic of pseudo-first order. Secondly, various environmental factors have been in the subject of study that could possibly influence the downgrade of organic compounds. The kinetic, of this indirect photodegradation, is showing to be not only directly dependent from the solution pH but also recording higher speeds in an alkaloid range. The solution 3.5% NaCl, did not appear to affect the reaction, in contrast with the Humid Acids, that are slightly slowing it down and the 100 mg L-1 of Butanol have shown to solely suspend the degradation of this pollutant, binding the dominant reactive radicals of SPS. Finally, from the natural aquatic systems that were studied, only rainwater seemed to supress the degradation of nicotine due to its acidic pH, whereas the rest of environmental matrices show excellent results towards the photodegradation of nicotine, verifying the significance of indirect photolysis to the sunny surface water and wastewater. 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012