Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

21
Ιουν

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Άλμα Τζελάι , Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα21/06/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:                Άλμα Τζελάι  

Αριθμός Μητρώου:            2020019033 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Αξιολόγηση Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας Taxisnet 

Τίτλος στα Αγγλικά1: Evaluation of the Tax Information System Taxisnet 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Ματσατσίνης Νικόλαος   

Πρώτο Μέλος: Γρηγορούδης Ευάγγελος 

Δεύτερο Μέλος: Κρασαδάκη Ευαγγελία 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Το πληροφοριακό σύστημα Taxisnet είναι το πιο γνωστό και το πλέον χρησιμοποιούμενο μέσο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Συχνότεροι χρήστες του φορολογικού συστήματος είναι τα λογιστικά γραφεία τα οποία διεκπεραιώνουν έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό εργασιών τόσο πολιτών όσο και επιχειρήσεων. Με βάση την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών τους, έρχονται σε επαφή με το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών του Taxisnet. Ως εκ τούτου αποτελούν την καταλληλότερη ομάδα για να το αξιολογήσει και να εκφράσει την ικανοποίηση της για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος φορολογίας Taxisnet από αυτή την πιο απαιτητική ομάδα χρηστών του. Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με ανάπτυξη και συμπλήρωση ειδικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέτρησης της ικανοποίησης των λογιστών από το Taxisnet, πάνω σε μια σειρά κριτηρίων όπως η Σχεδίαση, Πληρότητα, Λειτουργικότητα, Πληροφόρηση, Ποιότητα, Ασφάλεια, Υποστήριξη και Συνολική Ικανοποίηση. 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας και τη συγκέντρωση των απαντήσεων έχει γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων με χρήση μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, διαγραμμάτων βελτίωσης και εξόρυξης δεδομένων. Τέλος, με τα συμπεράσματα της έρευνας, αποτυπώνονται τυχών αδυναμίες του πληροφοριακού συστήματος και προτείνονται βελτιώσεις όπου είναι απαραίτητες. 

Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας η έρευνα μας διήρκησε από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2022 και συμμετείχαν συνολικά 950 λογιστές.  

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The Taxisnet information system is the most well-known and most widely used means of e-government. Its most frequent users are the accounting firms which handle an extremely large number of tasks of both citizens and companies. Based on the service of the needs of their customers, they come in contact with all the services offered by Taxisnet. They are therefore the most appropriate team to evaluate it and to express their satisfaction for the services provided. 

The purpose of this paper is to evaluate the integrated Taxisnet tax information system by this most demanding group of users. The research process was carried out by developing and completing a special electronic questionnaire measuring the satisfaction of accountants from Taxisnet, on a series of criteria such as Design, Completeness, Functionality, Information, Quality, Safety, Support and Overall Satisfaction. 

 Upon completion of the research and collection of answers, the results have been analyzed using data analysis methods, multi-criteria decision analysis, data improvement and mining diagrams. Finally, with the conclusions of the research, its weaknesses will be captured and improvements will be proposed. 

To complete this paper, our survey lasted from December 2020 to February 2022, and a total of 950 accountants participated. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 21/06/2022 

Ώρα:                               12:00 

 

Χώρος Εξέτασης 

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/97509504080?pwd=dng3UWF5Q0NxUzQ3Rm1mbkRwdDFnQT09 

 

Κτίριο:  

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012