Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

21
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Αλεξίου Νικόλαος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα21/06/2022 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Μ.: 2009050057

Ημερομηνία Παρουσίασης: 21/06/2022

Ώρα: 16:00

Αίθουσα: Διαδικτυακά

Θέμα ΔE «Χαρτογραφικά σύμβολα για τοπογραφικά σχέδια μεγάλων κτηρίων»

Title «Cartographic symbols for topographic designs of large buildings»

Επιβλέπων:Τσουχλαράκη Ανδρονίκη

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Τσουχλαράκη Ανδρονίκη

2 Νεκταριος Κουργιαλας

3 Παρτσινεβελος Παναγιωτης

Περίληψη:

Σήμερα, ο τοπογράφος έχει στη διάθεσή του ολοκληρωμένους ψηφιακούς γεωδαιτικούς σταθμούς, που μπορούν να μετρήσουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια διευθύνσεις και μικρές ή μεγάλες αποστάσεις, με ή χωρίς ανακλαστήρα, με αυτόματη ή μη αναγνώριση στόχου, καθώς ακόμα και ρομποτικούς, εικονογεωδαιτικούς, χωροεικονογεωδαιτικούς, έξυπνους γεωδαιτικούς σταθμούς, οι οποίοι συνδυάζονται και συνεργάζονται με συστήματα δορυφορικού εντοπισμού, καθώς και όργανα αποτύπωσης επιφανειών με σάρωση. Ένας χάρτης μπορεί να είναι χρήσιμος όταν  είναι εύκολα κατανοητός για οποιονδήποτε άνθρωπο ανεξάρτητα από τη γλώσσα μιλάει. Για την απεικόνιση πληροφοριών σε ένα χάρτη χρησιμοποιούμε σύμβολα και χρώματα. Κάθε χάρτης έχει ένα υπόμνημα όπου απεικονίζονται τα σύμβολα όπου δίπλα τους υπάρχει και η ερμηνεία τους.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη τοπογραφικών συμβόλων μεγάλων κτηρίων. Η εργασία είναι δομημένη σε επτά κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικές έννοιες των χαρτών, της τοπογραφίας, γίνεται ιστορική αναδρομή καθώς γίνεται και αναφορά στο πως δημιουργείται ένας χάρτης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην έννοια των συμβόλων καθώς παραθέτονται και με εικόνες τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην κλίμακα των χαρτών, στην γεωδαισία, στα συστήματα αναφοράς καθώς και στην έννοια της τοπογραφίας. Στο τέταρτο γίνεται αναφορά στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών καθώς και στα Χωρικά δεδομένα, επίσης παρατίθενται εικόνες από το πρόγραμμα του GIS και γίνεται και ανάλυση των συμβόλων των χαρτών που δημιουργούνται από το συγκεκριμένο εργαλείο.

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα Autocad το οποίο χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό τοπογραφικών χαρτών καθώς και αναφέρονται και οι συνηθέστερες σχεδιαστικές εντολές.

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση και σχολιασμός τοπογραφικών σχεδίων που λήφθηκαν από το Πολυτεχνείο Κρήτης και έγινε επεξεργασία τους με AutoCAD.Επίσης αναλύεται η σημασία των χρωμάτων στα τοπογραφικά σχέδια.

Τέλος στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο καταλήγουμε στα συμπεράσματα στα οποία αναφερόμαστε στη συνεισφορά του AutoCAD στη τοπογραφία και τη δουλειά του μηχανικού.

Abstract:

Today, the surveyor has at his disposal complete digital geodetic stations, which can measure with great accuracy directions and short or long distances, with or without reflector, with automatic or non-target recognition, as well as robotic, iconic geodetic, spatial iconic, geodetic geodetic stations, which combine and cooperate with satellite tracking systems, as well as scanning surface instruments. A map can be useful when it is easily understood by any person regardless of language. To display information on a map we use symbols and colors. Each map has a memo that depicts the symbols where next to them is their interpretation.

The object of this work is the study of topographic symbols of large buildings. The work is structured in four chapters.

The first chapter presents general concepts of maps, topography, provides a historical background as well as a reference to how a map is created. In the second chapter we refer to the meaning of the symbols as the symbols that are used today are also listed with images.

The third chapter refers to the scale of maps, geodesy, reference systems and the concept of topography. In the fourth, reference is made to the Geographic Information Systems as well as to the Spatial data, images from the GIS program are also presented and the symbols of the maps created by the specific tool are analyzed.

The fifth chapter refers to the Autocad program which is used for the design of topographic maps as well as the most common design commands. In the sixth and penultimate chapter, examples of topographic plans are given and their commentary is made.

In the sixth chapter there is a comparison and commentary of topographic drawings that were received by the Technical University of Crete and edited with AutoCad. The importance of colors in topographic drawings is also analyzed.
Finally in the seventh and final chapter we come to the conclusions to which we refer to Autocad's contribution to topography and the work of the engineer.

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012