Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

06
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κατσιμπίρη Μελίνας κ.Τσερώνη Καλλιόπης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα06/07/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Μελίνα Κατσιμπίρη, Καλλιόπη Τσερώνη

Τίτλος: «Τα Προσφυγικά της Πάτρας_ Ανθεκτικότητα και Ιδιομορφίες»
Title:“The Refugee settlements of Patras_ Resilience and Peculiarities”

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, 11.00 π.μ.

Διαδικτυακή παρουσίαση 

Εξεταστική Επιτροπή

    
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη (επιβλέπουσα)
Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Βαζάκας
Επίκουρος Καθηγητής Νεκτάριος Κεφαλογιάννης 

Περίληψη

Εκατό χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και τη μαζική εισροή των προσφύγων του 1922 στον ελλαδικό χώρο, η αρχική μορφή και η εξέλιξη των οικιστικών συνόλων, που κατασκευάστηκαν για την αποκατάσταση του προσφυγικού πληθυσμού, αποτελεί ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται σε τέσσερα σημεία της πόλης των Πατρών, που αξιοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού και έχουν παραμείνει στη μνήμη των κατοίκων ως τα “Προσφυγικά”, καθώς κατασκευάστηκαν σε κοινή περιοχή, δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο σύνολο ενιαίου χαρακτήρα. Μελετάται η αρχική δομή των προσφυγικών συνοικισμών και η εξέλιξή τους, ενώ στη συνέχεια αναλύεται η σύγχρονη εικόνα τους, με παράλληλες αναφορές σε ενδιάμεσες φάσεις του χρονικού διαστήματος μελέτης. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει την ανθεκτικότητα των συνοικισμών και τις διαβαθμίσεις που αυτή μπορεί να παρουσιάζει, ερμηνεύοντας ταυτόχρονα τα αποτελέσματά της τόσο σε αρχιτεκτονικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο.   
Abstract 

One hundred years after the Asia Minor catastrophe and the massive influx of refugees in 1922 in Greece, the initial structure and evolution of the housing complexes, constructed for the rehabilitation of the refugee population, is an interesting field of research. The present research focuses on four sites in the city of Patras, which were used to serve this purpose and have remained in the memory of the residents as the "Refugee settlement", as they were constructed in a common area, creating a more unified whole. The original structure of the refugee settlements and their evolution is studied, followed by an analysis of their contemporary appearance, with parallel references to intermediate phases of the given study period. The aim of the paper is to explore the resilience of the settlements and the variations it may present, while interpreting its effects both at an architectural and social level.  

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012