Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

06
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μπαμπαράτσα Δημητρίου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα06/07/2022 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Μπαμπαράτσας Δημήτριος

Τίτλος: Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ  ΑΠΟ ΤΟ 1945 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
Title:THE URBAN DEVELOPMENT AND THE EXTENSIONS OF THE CITY OF HERAKLION EXCEPT FOR THE VENETIAN FORTRESSES FROM 1945 UNTIL TODAY

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, 16.00 μ.μ.

Σχεδιαστήριο 3ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διμέλλη Δέσποινα 
Καθηγητής Σκουτέλης Νικόλαος
Επίκουρος  Καθηγητής Ρότσιος Δημήτριος


Περίληψη

    Η παρούσα ερευνητική εργασία αναλύει σε ιστορικό επίπεδο τις εξελίξεις και την πορεία του Πολεοδομικού σχεδιασμού από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το 2022 για την πόλη του Ηρακλείου. Εστιάζει χρονικά στην περίοδο από την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και την δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα στις περιοχές  έξω από τα Ενετικά Τείχη της παλιάς πόλης. Πραγματοποιείτε ανάλυση σε βάθος δεκαετίας για την εκάστοτε χρονική περίοδο γύρο από: α) των ιστορικών γεγονότων και εξελίξεων και τι αντίκτυπο είχαν στην επέκταση της πόλης, β) τις συνολικές επεκτάσεις της πόλης εκτός των τειχών μέσω σύγκρισης χαρτών και αεροφωτογραφιών σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο, γ) τις μορφές και τους τύπους των συγκεκριμένων επεκτάσεων και την κατηγοριοποίηση τους, σε υποπεριοχές της πόλης μέσω σύγκρισης χαρτών και αεροφωτογραφιών. Έπειτα από το πέρας της ανάλυσης του συνόλου των χρονικών περιόδων προκύπτουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Συγκεκριμένα εστιάζουν γύρω από τον τρόπο που πραγματοποιήθηκαν οι επεκτάσεις τις ομοιότητες και διαφορές που παρουσιάζονται ανάμεσα στις περιοχές ανάλυσης. Επίσης εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησε ο σχεδιασμός, και ποιος ο ρόλος του στην συνολική πορεία των επεκτάσεων.  

Abstract 
   The present research paper analyzes at a historical level the developments and the course of Urban planning from the beginning of the 20th century until 2022 for the city of Heraklion. It focuses on the period from the end of World War II until the second decade of the 21st century in the areas outside the Venetian Walls of the old city. It makes an in-depth analysis for the respective time period around: a) the historical events and developments and what impact they had on the expansion of the city, b) the total extensions of the city outside the walls by comparing maps and aerial photographs in relation to the previous period, c) the forms and types of the specific extensions and their categorization, in sub-areas of the city through comparison of maps and aerial photographs. After the end of the analysis of all the time periods, the results of the research are obtained. Specifically, they focus on how the extensions were made, the similarities and differences between the areas of analysis. It also examines how the design worked, and what its role is in the overall course of the extensions.


 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012