Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

06
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Παλαιολόγου Άννας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα06/07/2022 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Άννα Παλαιολόγου

Τίτλος:Η ευέλικτη κατοίκηση μετά την πανδημία : Η επίδραση της πανδημίας στο σχεδιασμό
Title:Flexible house design after the pandemic : How the pandemic impacts the design

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, 18:00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Βαζάκας (επιβλέπων)
Επίκουρη Καθηγήτρια Άννα Καραγιάννη  
Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Τέσσας 

Περίληψη

Το 2019 η ανθρωπότητα έγινε μάρτυρας μιας πανδημίας με τον κορονοϊό (COVID) να εξελίσσεται τελικά από τοπική λοίμωξη σε πανδημία με πρωτοφανή ρυθμό. Η κατάσταση αυτή επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν, εργάζονται ή ακόμη και διαμένουν σε μια κατοικία. Εκτός από την έρευνα για τις ιατρικές πτυχές της λοίμωξης COVID, άλλοι τομείς, όπως η αρχιτεκτονική, επικεντρώθηκαν σε αλλαγές στο σχεδιασμό των κατοικιών με στόχο την αναχαίτιση της μεταδοτικότητας του ιού. Στην παρούσα ερευνητική εργασία, μελετάμε πώς ο ευέλικτος σχεδιασμός κατοικιών μπορεί να μειώσει την αύξηση των εστιών βακτηρίων ή ιών με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, όπως ο αέρας ή το φως, ή με τη χρήση υλικών που δεν είναι επιρρεπή στις μολύνσεις. Επιπλέον, μελετάμε πώς ο «έξυπνος»  σχεδιασμός μιας οικίας μπορεί να εξισορροπήσει την ψυχολογική υγεία ενός ατόμου που δεσμεύεται από κοινωνικο-εργασιακούς περιορισμούς. Διερευνάται έτσι ένας σχεδιασμός που ακολουθεί μια διαδραστική, μεταμορφώσιμη, προσαρμοστική και ευέλικτη αρχιτεκτονική προσέγγιση.  Σε αυτόν τον σχεδιασμό προτείνουμε επίσης τη χρήση ευέλικτης επίπλωσης, ανοιχτών χώρων, φυσικού φωτισμού και πράσινων υλικών. Υιοθετώντας μια τέτοια προσέγγιση, η στέγαση κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας μπορεί να είναι ένας χώρος ασφαλής για την υγεία κάθε κατοίκου αλλά και ένας χώρος ψυχολογικής ισορροπίας και χαλάρωσης.  Συνοψίζοντας, οι σημερινές συνθήκες που ζούμε απαιτούν προσαρμοστικότητα σε πολλές πτυχές της ζωής μας και ο σχεδιασμός της οικίας μπορεί να είναι μια από αυτές, καθώς θα μπορούσε να προωθήσει την αλληλεπίδρασή μας, να διασφαλίσει την υγεία μας και να αποτρέψει μελλοντικά σενάρια πανδημίας.

Abstract 

In 2019 the humanity witnessed a major health outbreak with coronavirus (COVID) growing eventually from a local infection to a pandemic in an unprecedented rate. This situation affected the way the people interact, work or even reside in a dwelling.  Apart from the research towards the medical aspects of the COVID infection, other fields like architecture focused on alterations of the housing design with the goal to stall the contagiousness of the virus. In this research work, we study how the flexible housing design may bring down the rise of bacteria or virus foci by exploiting the natural resources such as air or light or by using material not prone to infections. In addition, we study how the housing environment can balance the psychological health of a person who is bound to pandemic restrictions. We thus suggest a design which follows an interactive, transformable, adaptive and responsive architectural approach.  In this design we also propose the use of flexible furnishing, open spaces, natural lighting and green materials. Adopting such approach, the housing during a pandemic can be an area safe for each inhabitant’s health but also an area for psychological equilibrium and relaxation.  In summary, the current circumstances that we live require adaptability in many aspects of our life and housing design may be one such since it could advance our interaction, secure our health and prevents future pandemic scenarios.


 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012