Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

14
Ιουλ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Κωνσταντίνου Μουσουράκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/07/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Κωνσταντίνος Μουσουράκης

Αριθμός Μητρώου: 2020019017        

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:          

Η υιοθέτηση του τρίπτυχου περιβάλλον-κοινωνία-διακυβέρνηση στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Παρούσα κατάσταση και βιβλιογραφική ανασκόπηση.

 

Τίτλος στα Αγγλικά: The adoption of environmental, social, governance principles in investment management. Current practices and bibliographic overview

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Δούμπος Μιχαήλ

Πρώτο Μέλος: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος

 

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:         

Στις μέρες μας τα προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον και την κοινωνία μας, έχουν αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό. Για αυτό τον λόγο όλα τα μέλη της κοινωνίας προσπαθούν να υιοθετήσουν έναν τρόπο ζωής πιο υπεύθυνο με στόχο να αφήσουν ένα πιο υγειές περιβάλλον και μια καλύτερη κοινωνία στις επόμενες γενεές. Οι επιχειρήσεις όντας ένα βασικό μέλος της κοινωνίας προσπαθούν και αυτές να δράσουν πιο υπεύθυνα ώστε να περιορίσουν τον αρνητικό αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και στην κοινωνία ευρύτερα. Για αυτό τον λόγο αναλαμβάνουν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (E.K.E) ώστε να συμβάλουν στην λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη. Με την αλλαγή της νοοτροπίας των επιχειρήσεων άλλαξε ο τρόπος και το είδος των επενδύσεων. Πλέον εκτός από την έννοια της κλασσικής επένδυσης έχει αναπτυχθεί και η έννοια της κοινωνικά υπεύθυνης επένδυσης (Κ.Υ.Ε.). Η κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση είναι η επένδυση στην οποία εκτός από χρηματοοικονομικά κριτήρια χρησιμοποιούνται και περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήρια (ESG κριτήρια) από τους επενδυτές για τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων τους. Τα χαρτοφυλάκια αυτά λόγω το ότι περιέχουν υπεύθυνες επενδύσεις ονομάζονται πράσινα χαρτοφυλάκια ή ESG χαρτοφυλάκια ή βιώσιμα χαρτοφυλάκια. Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο την παρουσίαση των βασικών αρχών και εννοιών του τρίπτυχου ESG, της κοινωνικά υπεύθυνης επένδυσης (Κ.Υ.Ε.) αλλά και των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία πράσινων χαρτοφυλακίων, μέσα από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Τα κεφάλαια στα οποία έχει χωριστεί η παρούσα διατριβή είναι τα εξής: Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες όπου θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να διαμορφώσει μια γενική εικόνα για το θέμα. Το 2ο κεφάλαιο μας εισάγει στην έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) των επιχειρήσεων. Το 3ο κεφάλαιο μας εισάγει στις έννοιες των ESG πρακτικών, παραγόντων και κριτηρίων ενώ στο 4ο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού της σχέση μεταξύ της ESG επίδοσης και της χρηματοοικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων, μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Στο 5ο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην έννοια της κοινωνικά υπεύθυνης επένδυσης (Κ.Υ.Ε.) αλλά και στις στρατηγικές που ακολουθούν οι κοινωνικά υπεύθυνοι επενδυτές ενώ στο 6ο κεφάλαιο αναφερόμαστε στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες των Κ.Υ.Ε. Στο 7ο κεφάλαιο μελετάμε την επίδραση των ESG στρατηγικών στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και στο 8ο κεφάλαιο αναφερόμαστε σε κάποιες μελέτες περίπτωσης επιχειρήσεων που εκτέθηκαν σε ακραίους ESG κινδύνους. Στο 9ο και στο 10ο κεφάλαιο αναφερόμαστε στη διαχείριση μεγάλων κρίσεων και στον τραπεζικό δανεισμό μέσα από την οπτική του ESG πλαισίου. Στο 11ο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες μέθοδοι πολυκριτήριας ανάλυσης που αφορούν την λήψη αποφάσεων για τη δημιουργία πράσινων χαρτοφυλακίων. Τέλος το 12ο κεφάλαιο αναφέρει συνοπτικά τα συμπεράσματα αυτής της διατριβής και κάποιες πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

 Nowadays the problems concerning the environment and our society have increased to a significant extent. For this reason, all members of society are trying to adopt a more responsible way of life with the aim of leaving a healthier environment and a better society to the next generations. Businesses being a key member of society try to act more responsibly in order to limit their negative impact on the environment and society in general. For this reason, they undertake corporate social responsibility actions to contribute to the so-called sustainable development. With the change in business mentality, the way and the type of investments has changed too. Now, in addition to the concept of classical investment, the concept of socially responsible investment (SRI) has also been developed. Socially responsible investment is the investment in which, in addition to financial criteria, environmental, social and corporate governance criteria (ESG criteria) are used by investors to compose their portfolios. These portfolios which contains responsible investments are called green portfolios or ESG portfolios or sustainable portfolios. This thesis aims to present the basic principles and concepts of the ESG, of the socially responsible investment (SRI) and the strategies used to create green portfolios, through the study of international literature and articles. The chapters in which this thesis has been divided are as follows: In the 1st chapter, an introduction to basic concepts is made which will help the reader to form a general idea of the subject. The 2nd chapter introduces us to the concept of corporate social responsibility (CSR) of businesses. The 3rd chapter introduces us to the concepts of ESG practices, factors and criteria, while in the 4th chapter an attempt is made to determine the relationship between ESG performance and financial performance of companies, through international literature and articles. In the 5th chapter we refer to the concept of socially responsible investment (SRI) but also to the strategies followed by socially responsible investors, while in the 6th chapter we refer to the main stock market indices of SRI. In chapter 7 we study the effect of ESG strategies on the financial risk management and in chapter 8 we refer to some case studies of companies exposed to extreme ESG risks. In the 9th and 10th chapters we refer to the management of major crises and bank lending from the perspective of the ESG framework. In the 11th chapter, some multi-criteria analysis methods are presented for the creation of green portfolios. Finally, the 12th chapter summarizes the conclusions of this thesis and some possible future extensions.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14/07/2022

Ώρα: 11:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/94319156726?pwd=cnVqdFBwNzYwRzYwQVJhRkE5c0dOZz09

Κτίριο:    -

 
Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012