Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

19
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Βοϊδομάτης Δημήτριος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ2 - Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ, Κ2.Α.1
Ώρα19/07/2022 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Βοϊδομάτης Δημήτριος

Α.Μ.: 2014050043

Ημερομηνία Παρουσίασης: Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

Ώρα:18:00 – 19:00

Αίθουσα: Κ2.Α1

Θέμα ΔE «ΥΔΡΟ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ:ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Title «HYDRO-METEOROLOGICAL CAUSES OF FIRE IN THE MEDITERRANEAN ENVIROMENTS: INVESTIGATION IN THE REGION OF GREECE»

Επιβλέπων: Καθ. Βουλγαράκης Απόστολος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καθ. Βουλγαράκης Απόστολος

2 Αν. Καθηγητής  Δάρας Τρύφων

3 Αν. Καθ. Κουτρούλης Αριστείδης

Περίληψη:

  Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τα υδρο-μετεωρολογικά αίτια των αγροτοδασικών πυρκαγιών σε μεσογειακά περιβάλλοντα και ιδιαίτερα στην περιοχή της Ελλάδας Αγροτοδασική πυρκαγιά (αγγλ. Wildfire/Bushfire) ονομάζεται η πυρκαγιά εκείνη, η οποία εμφανίζεται σε δασική ή αγροτική περιοχή ή γενικά στην ύπαιθρο και αποτελείται από μη επιθυμητή και ανεξέλεγκτη φωτιά σε περιοχές συνήθως πυκνής βλάστησης, με πλούσια καύσιμη ύλη και σε ποιότητα αλλά και σε ποσότητα. Υδρο-μετεωρολογικοί παράγοντες θεωρούνται η βροχόπτωση (ύψος στήλης βροχόπτωσης mm), η ταχύτητα του ανέμου (m/s), η θερμοκρασία (ºC), η σχετική υγρασία (% humidity) και η μετεωρολογική ξηρασία όπως αυτή περιγράφεται από τον δείκτη ξηρασίας SPI3 (std.). Σκοπός της εργασίας είναι η συσχέτιση των υδρο-μετεωρολογικών παραμέτρων με το σύνολο της καμένης έκτασης κάθε επιμέρους νομού της επικράτειας για τα έτη 2000-2020, μέσω της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS® της εταιρίας IBM© και των υπολογιστικών φύλλων Microsoft Office Excel®.

  Στα αποτελέσματα που εξήχθησαν χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές προσδιορισμού (R2) ως προς την αξιοπιστία των μοντέλων με τιμές που αγγίζουν το 0,671 καθώς και οι κανονικοποιημένοι συντελεστές βήτα (beta) που χρησιμοποιήθηκαν για την ποσοτικοποίηση της επίδρασης των εκάστοτε παραμέτρων επί της ποσότητας της καμένης χερσαίας γης. Οι εκάστοτε τιμές αυτών δίνονται με τη μορφή πινάκων, ραβδογραμμάτων αλλά και διαγραμμάτων τάσεως στην ενότητα «Στατιστική Ανάλυση Υδρο-μετεωρολογικών Παραμέτρων» (σελ. 66). Η χρησιμότητα των αποτελεσμάτων αυτών είναι η μελέτη της αύξησης ή/και μείωσης των καμένων εκτάσεων λόγω μεταβολής των παραμέτρων σε βάθους χρόνου και η εκτίμηση για τη μελλοντική συμπεριφορά των πυρκαγιών λόγω κλιματικών διαταραχών.

  Τέλος, ως μελλοντική έρευνα προτείνεται η εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας όπου και εντείνονται τα φαινόμενα των δασικών πυρκαγιών, με επιπλέον μελέτη ως προς τα είδη της καμένης φυτικής κάλυψης, με σκοπό την εύρεση εκείνης της καύσιμης ύλης που επιβαρύνει το πρόβλημα.

Abstract:

  The present dissertation studies/focuses on the hydro-meteorological causes of agroforestry fires in Mediterranean environments and especially in the region of Greece Wildfire / Bushfire is the fire that occurs in a forest or rural area or in the countryside in general and consists of unwanted and uncontrolled fire in areas of usually dense vegetation, with rich fuel and quality but also in quantity. Hydro-meteorological factors are considered to be rainfall (precipitation column height mm), wind speed (m/s), temperature (ºC), relative humidity (% humidity) and meteorological drought as described by the drought index SPI3 (std.). The aim of this work is to correlate the hydro-meteorological parameters with the total burned area of ​​each sub-prefecture of the territory for the years 2000-2020, through the multiple linear regression, with the help of the statistical program SPSS® of the company IBM© and the spreadsheets of Microsoft Office Excel®.

  In the results obtained, the coefficients of determination (R2) were used for the reliability of the models with values ​​approaching 0.671 as well as the normalized beta coefficients (beta) that were used to quantify the effect of the respective parameters on the amount of burned land. The respective values ​​are given in the form of tables, bar graphs and trend diagrams in the section "Statistical Analysis of Hydro-meteorological Parameters" (p. 66). The usefulness of these results is the study of the increase or/and decrease of the burned areas due to the change of the parameters in the long run and the estimation for the future behavior of the fires due to climatic disturbances.

  Finally, as a future research, it is proposed to focus on specific areas of Greece where the effects of forest fires are intensifying, with an additional study on the types of burned vegetation, in order to find the fuel that aggravates the problem.

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012