Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

21
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Καρυωτάκη Σταυριάννας -Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα21/07/2022 12:30 - 13:30

Περιγραφή:

Πολυτεχνείο Κρήτης

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας

Ονοματεπώνυμο:            ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ       

Αριθμός Μητρώου:       2016010067

 

Τίτλος στα Ελληνικά: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Τίτλος στα Αγγλικά: THE CONFLUENCE, CONTRIBUTION OF INNOVATION AT THE GROWTH OF THE MODERN BUSINESS

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:    Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής    

Πρώτο Μέλος: Δούμπος Μιχαήλ, Καθηγητής              

Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση και τεκμηρίωση του θέματος που αφορά την συμβολή της καινοτομίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Όπως η τεχνολογία, η κοινωνία και η ίδια η ανθρωπότητα εξελίσσονται, έτσι ακριβώς ακολουθούν την δική τους εξελικτική πορεία και οι επιχειρηματικές πρακτικές. Οι επιχειρήσεις αποτελούν νομικές οντότητες που με την πάροδο του χρόνου, όπως θα δούμε, για να παραμένουν υγιείς και σύμφωνες με τα δεδομένα που επιτάσσει η εποχή και η τεχνολογική εξέλιξη, ακολουθούν το «ρεύμα» της εναρμόνισης με την καινοτομία όχι μόνο στην τεχνολογική υποδομή τους, αλλά και σε όλες τις λειτουργίες και τα τμήματα, τις μεθόδους διοίκησης και το μάνατζμεντ. Στο παρόν έγγραφο εξετάζουμε και αναλύουμε μεταξύ άλλων, αρχικά, τον ορισμό της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας, και την σύνδεση μεταξύ των εννοιών. Στην συνέχεια παραθέτουμε τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η υιοθέτηση της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις και συνεπώς τα οφέλη που προκύπτουν στη συνέχεια γι’ αυτές. Έπειτα, εξετάζουμε τις τεχνικές μέτρησης και ανάπτυξης της καινοτομίας, μέσα από ένα φάσμα εννοιών και μετρήσεων που χρησιμοποιούνται στην εποχή μας. Τέλος, εμβαθύνουμε περισσότερο στην τεχνολογική εξέλιξη, μια έννοια συνυφασμένη με την καινοτομία, εντοπίζοντας τους παράγοντες που την καθιστούν δυνατή και τις περιπτώσεις που έχουν προκύψει στο ελληνικό επιχειρηματικό τοπίο. Στόχος μας είναι ο αναγνώστης μετά το πέρας της ανάγνωσης να αποκτήσει μια σαφή εικόνα επί του θέματος και να καταστούν σαφείς οι θέσεις και τα επιχειρήματά μας. Η έρευνα πραγματοποιείται με την μέθοδο της βιβλιογραφικής επισκόπησης, με κύρια πηγή να αποτελούν τα άρθρα των επιστημονικών περιοδικών και δημοσιευμάτων, της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The present dissertation is prepared in the framework of the undergraduate program of the Department of Production Engineering and Management of the Technical University of Crete. The purpose of this paper is to examine and document the issue of the contribution of innovation in modern business. As technology, society, and humanity itself are evolving, so do business practices. Businesses are legal entities that over time, as we will see, to remain healthy and in line with the orders required by the era and technological development, they tend to follow the "stream" of harmonization with innovation, not only in their technological infrastructure, but also in all functions and departments, methods of administration and management. In this paper we examine and analyze, among other things, first, the definition of innovation, creativity and entrepreneurship, and the connection between concepts. Then, we quote the reasons why companies need to adopt innovation and therefore the benefits that follow for them. Next, we look at the measurement and development techniques of innovation, through a range of concepts and measurements used in our time. Finally, we delve deeper into technological development, a concept intertwined with innovation, identifying the factors that make it possible and the cases that have arisen in the Greek business landscape. Our goal is for the reader after the reading to get a clear picture on the subject and to make clear our positions and arguments. The research is carried out with the method of bibliographic review, with the main source being the articles of scientific journals and publications, out of Greek and international bibliography.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:        Πέμπτη 21/7/22

Ώρα:                            12:30

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

 

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012