Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

29
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας- Γκαγκούλης Κωνσταντίνος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα29/07/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή:Γκαγκούλης Κωνσταντίνος

Α.Μ.: 2011050032

Ημερομηνία Παρουσίασης:29/7/2022

Ώρα:11:00

Θέμα ΔE «ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ Palinurus elephas»

Title « DETECTION AND DISTRIBUTION OF MICRO PLASTIC IN THE LOBSTER Palinurus elephas»

Επιβλέπων: Νικόλαος Καλογεράκης

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1.Νικόλαος Καλογεράκης

2. Δανάη Βενιέρη

3 Dr.Ευδοκία Συρανίδου

Περίληψη:

Με το πέρασμα των χρόνων, παρατηρείται ραγδαία αύξηση της παραγωγής του πλαστικού λόγω της οικονομικότητας και της χρηστικότητάς του. Έτσι, αναπόφευκτα, μεγάλες ποσότητες πλαστικών απορριμάτων καταλήγουν στη θάλασσα, υποβαθμίζοντας τα ενδιαιτήματα και επιδρώντας αρνητικά στους θαλάσσιους οργανισμούς. Τα περισσότερα πλαστικά δεν απομακρύνονται ποτέ πλήρως, αλλά διασπώνται σε μικρότερα κομμάτια λόγω της υπεριώδους ακτινοβολίας, και διάφορων μηχανικών και βιολογικών φαινομένων. Mικροπλαστικά θεωρούμε τα σωματίδια που δεν ξεπερνούν σε μέγεθος τα 5 mm.

Η παρούσα εργασία αφορά την ανίχνευση μικροπλαστικών στα στομάχια και τα βράγχια του αστακού Palinurus elephas, καθώς και την κατανομή τους ανάλογα με το μέγεθός τους. Τα δείγματα συλλέχθηκαν στις Σποράδες και επεξεργάστηκαν στο εργαστήριο. Τα στομάχια και τα βράγχια των αστακών, αφού συνθλίφτηκαν, αναμείχθηκαν με υπεροξύ για την χώνευση του οργανικού υλικού και στη συνέχεια το μίγμα διηθήθηκε σε φίλτρα. Τα φίλτρα βάφτηκαν με χρωστική κι έπειτα εξετάστηκαν στο στερεοσκόπιο όπου εντοπίστηκαν και φωτογραφήθηκαν τα χρωματισμένα μικροπλαστικά. Η καταμέτριση και ο προσδιορισμός του μεγέθους τους έγινε με την χρήση του προγράμματος ImageJ. Ο αριθμός των μικροπλαστικών που βρέθηκαν συνολικά στα 55 δείγματα αστακών ήταν 18536, 9125 στα στομάχια και 9411 στα βράγχια. Αξίζει να σημειωθεί οτι σχεδόν όλα τα μικροπλαστικά που ανιχνεύθηκαν στα φίλτρα, ήταν σε μορφή θραυσμάτων (fragments) και ελάχιστα (2%) είχαν τη μορφή ινών (fibers). Ώς προς το μέγεθός τους, τα περισσότερα από τα μισά μικροπλαστικά στο σύνολό τους είχαν μέγεθος κάτω των 18μm (10706 μικροπλαστικά). Μεγαλύτερα των 100μm, βρέθηκαν 241 (2.64%) στα στομάχια και 118 (1.25%) στα βράγχια. Αντίστοιχα, στα στομάχια παρουσιαστηκαν μεγαλύτερα ποσοστά μικροπλαστικών στα μεγέθη 30-100 μm σε σχέση με τα βράγχια, στα οποία ο αριθμός των μικροπλαστικών υπερισχύει μόνο στα μικρότερα μεγέθη (7-18μm και 18-30μm).

Συγκριτικά με άλλες μελέτες σε συγγενικά είδη (Plesionika narval, Nephrops norvegicus, Aristeus antennatus), παρατηρείται αρκετά συχνότερη εμφάνιση της ποσότητας των μικροπλαστικών. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται το μέγεθος του προβλήματος της περιβαλλοντικής ρύπανσης από πλαστικό, δημιουργώντας κίνητρο για επαναπροσδιορισμό του τρόπου ζωής μας και για την άμεση ανάληψη δράσης και ευθύνης από όλους μας. 

Abstract:

Over the years, there is a rapid increase in plastic production due to its economical and usability. Thus, inevitably, large amounts of plastic waste end up in the sea, degrading habitats and having a negative effect on marine organisms. Most plastics are never completely removed, but break down into smaller pieces due to ultraviolet radiation, and various mechanical and biological phenomena. We consider microplastics to be particles that do not exceed 5 mm in size.

The present work concerns the detection of microplastics in the stomachs and gills of the lobster Palinurus elephas, as well as their distribution according to their size. The samples were collected in the Sporades and processed in the laboratory. The stomachs and gills of the lobsters, after being crushed, were mixed with peracid to digest the organic material and then the mixture was filtered. The filters were stained with dye and then examined under the stereo-microscope where the colored microplastics were located and photographed. They were counted and sized using the ImageJ program. The total number of microplastics found in the 55 lobster samples was 18536, 9125 in the stomach and 9411 in the gills. It is worth noting that almost all microplastics detected in the filters were in the form of fragments and very few (2%) were in the form of fibers. In terms of size, most of the half microplastics as a whole were less than 18μm in size (10706 microplastics). Larger than 100μm, 241 (2.64%) were found in the stomach and 118 (1.25%) in the gills. In the stomachs there were higher percentages of microplastics in the sizes of 30-100 μm compared to the gills, in which the number of microplastics prevails only in the smaller sizes (7-18μm and 18-30μm).

Compared to other studies in related species (Plesionika narval, Nephrops norvegicus, Aristeus antennatus), the amount of microplastics is much more frequent. Therefore, the magnitude of the problem of environmental pollution from plastic is confirmed, creating an incentive for redefining our way of life and for the immediate taking of action and responsibility by all of us

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:     Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/99899685224?pwd=SmRTZTZMekxBbzhGVThHT2U1UzZDZz09

Meeting ID: 998 9968 5224
Password: 428431

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012