Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

27
Οκτ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασιας κ. Χαμπα Αντωνία, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα27/10/2022 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

 

Ονοματεπώνυμο: ΧΑΜΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ Αριθμός Μητρώου: ΑΜ 2019019016

 

Θέμα: “ Ικανοποίηση προσωπικού υπηρεσιών υγείας: Η περίπτωση του ΓΝ Χανίων «Άγιος Γεώργιος» ”.

«Healthcare employees’ satisfaction: The case of the General Hospital of Chania “St. George”

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ευάγγελος Γρηγορούδης

Πρώτο Μέλος: Ν. Ματσατσίνης

Δεύτερο Μέλος: Ε. Κρασαδάκη

 

Περίληψη

Η εργασία έχει ως βασικό στόχο τη μελέτη της ικανοποίησης των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος». Η σημαντικότητα του συγκεκριμένου θέματος τεκμηριώνεται από τη συμβολή του προσωπικού στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, καθώς και από τις συνθήκες που επικρατούν σε δημόσια νοσοκομεία λόγω της πανδημίας COVID-19.

Στα πλαίσια της εργασίας θα πραγματοποιηθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετών και ερευνητικών προσπαθειών αναφορικά με τη μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια για την καταγραφή των επιπτώσεων της τρέχουσας πανδημίας στην ικανοποίηση του προσωπικού υπηρεσιών υγείας, ενώ θα δοθεί έμφαση στην ανασκόπηση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση.

Η μέτρηση της ικανοποίησης θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας ποσοτικής έρευνας στο προσωπικό του ΓΝ Χανίων. Στα πλαίσια αυτά θα αναπτυχθεί σχετικό ερωτηματολόγιο που θα περιλαμβάνει τις βασικές διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης (π.χ. μισθός, πρόσθετες παροχές, ευκαιρίες ανάπτυξης, έκτακτες ανταμοιβές που σχετίζονται με την αναγνώριση της προσπάθειας, φύση της εργασίας, νέες συνθήκες που έφερε η υγειονομική κρίση της πανδημίας, σχέση με προϊστάμενους, υφιστάμενους και συνεργάτες). Το ερωτηματολόγιο θα διανεμηθεί στο προσωπικό της Ιατρικής, Νοσηλευτικής Διοικητικής και Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, ενώ η ανάλυση των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis). Τα βασικά αποτελέσματα της μεθόδου MUSA περιλαμβάνουν τα βάρη των κριτηρίων ικανοποίησης, τους μέσους δείκτες ικανοποίησης, καθώς και μια σειρά αντιληπτικών διαγραμμάτων απόδοσης/σημαντικότητας και απαιτητικότητας/βελτίωσης που είναι σε θέση να αναλύσουν τη συμπεριφορά του προσωπικού και να προσδιορίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της ικανοποίησης των εργαζομένων.

 

The main objective of the work is to study the satisfaction of the employees of the General Hospital of Chania "Agios Georgios". The importance of this issue is documented by the contribution of the staff to the quality of the health services provided, as well as by the conditions prevailing in public hospitals due to the COVID-19 pandemic.

As part of the work, a bibliographic review of studies and research efforts will be carried out regarding the measurement of employee satisfaction in health service organizations. Also, an effort will be made to record the effects of the current pandemic on the satisfaction of health service personnel, while an emphasis will be placed on reviewing the main factors affecting job satisfaction.

The measurement of satisfaction will be carried out through a quantitative survey among the staff of GN Chania. In this context, a relevant questionnaire will be developed that will include the basic dimensions of job satisfaction (e.g. salary, additional benefits, development opportunities, extraordinary rewards related to recognition of effort, nature of work, new conditions brought about by the health crisis of the pandemic, relationship with superiors, subordinates and partners). The questionnaire will be distributed to the staff of the Medical, Nursing Administrative and Technical Service of the hospital, while the data analysis will be carried out using the MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis) method. The main outputs of the MUSA method include the weights of the satisfaction criteria, the average satisfaction indices, as well as a series of perceptual performance/importance and demand/improvement charts that are able to analyze staff behavior and identify strengths and weaknesses employee satisfaction.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:27/10/2022 ,Ώρα:13:00,

Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/97295578459?pwd=KzR6ZXVlWXZYMlhxb2I1RXp0NDdsQT09

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012