Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

02
Φεβ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Καρασπήλιου Αναστασίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/02/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΚΑΡΑΣΠΗΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Τίτλος:«Ψυχολογία των Χρωμάτων στις Εικαστικές Τέχνες και την Αρχιτεκτονική»
Title:“Psychology of Color in the Visual Arts and Architecture”

Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022  10.00 π.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής  Καθηγητής Ανδρεαδάκης Δημήτριος (επιβλέπων)
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Χατζησάββα Δήμητρα
Κακάβας Σπυρίδων Συμβασιούχος διδάσκων


Περίληψη

Σε ποιο βαθμό ο συνδυασμός της ψυχολογίας του χρώματος και της αρχιτεκτονικής επηρεάζει τον ανθρώπινο νου;
 
Μπορούμε να τονώσουμε την εγκεφαλική δραστηριότητα του ατόμου εάν συνδέσουμε τη σωστή απόχρωση σε έναν συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους να εργαστούν, να μελετήσουν ή και να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά;
 
Πώς μπορούν οι αρχιτέκτονες, οι σχεδιαστές και οι ψυχολόγοι να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν νέους χώρους εφαρμόζοντας την ψυχολογία των χρωμάτων και να αλλάξουν δραστικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κατανοούν το δομημένο περιβάλλον;
 
Η ανθρώπινη ψυχολογία είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο θέμα και η αναγνώριση της ύπαρξης μιας σύνδεσης μεταξύ της αρχιτεκτονικής και του τρόπου που αισθανόμαστε σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον δεν είναι εύκολη. Ο καθένας βιώνει τον χτισμένο χώρο με μοναδικό τρόπο λόγω της μοναδικότητας της ίδιας της ανθρώπινης φύσης ενώ η γενίκευση του τρόπου με τον οποίο ένα συγκεκριμένο χρώμα μπορεί να μας κάνει πιο ενεργητικούς, καταθλιπτικούς ή ξύπνιους είναι αρκετά τολμηρή.

Ωστόσο,  αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί, η απόδειξη και η διερεύνηση της ύπαρξης σύνδεσης μεταξύ ανθρώπινης ψυχολογίας και χώρου,  με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του δομημένου κόσμου.
 
Η μελέτη διερευνά αρχικά την ιστορία του χρώματος και της χρήσης αυτού, διαχρονικά σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Εν συνεχεία συγκεντρώνει τις απόψεις και θεωρίες αρκετών ακαδημαϊκών, ζωγράφων και αρχιτεκτόνων από τον Γκαίτε έως τον Ιττέν και από τον Λε Κορμπιζιέ έως τον Μποφίλ. Το κύριο μέρος της μελέτης ασχολείται με τη φύση του χρώματος και πτυχές της όπως η χημική του σύσταση, ή χρήση του από διάσημους ζωγράφους σε έργα τέχνης αλλά και η ψυχολογική του επιρροή στην αρχιτεκτονική. Η εργασία αποπειράται να παράξει μια επιστημονική εξήγηση αναφορικά με το «τι», «γιατί» και «πώς» του χρώματος, η οποία θα καταστεί απαραίτητη κατά την ανάλυση των ψυχολογικών επιπτώσεων της χρήσης του. Εν κατακλείδι τελικός στόχος αποτελεί η απόδειξη πως το χρώμα μπορεί να ιδωθεί ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό υλικό βαφής επιφανειών.

Abstract 

To what extent does the combination of color psychology and architecture influence the human mind?

Can we stimulate the brain activity of individuals by associating the right hue in a particular space to inspire people to work, study, or even interact socially?

How can architects, designers and psychologists work together to create new spaces by applying the psychology of color and drastically change the way people understand the built environment?

Human psychology is an extremely complex subject and it is not easy to see a connection between architecture and the way we feel about a particular environment. Each person experiences built space in a unique way due to the uniqueness of human nature. Generalizing the way a certain color can make us feel more energized, depressed or awake is quite bold.

However, the goal of this research is to prove the existence of a connection between human psychology and space and to investigate it in order to improve the functionality of the structured world.

The study first explores the history of color and its use throughout time in different cultures. It then compiles the views and theories of various scientists, painters, and architects from Goethe to Itten and from Le Corbusier to Bofill. The main part of the study deals with the nature of color and its aspects such as its chemical composition or its use by famous painters in works of art, but also with its psychological influence on architecture. The paper tries to provide a scientific explanation of the "what", "why" and "how" of color, which becomes necessary for the analysis of the psychological impact of its use. Ultimately, the goal is to prove that color is more than a simple surface coating.


 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012