Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

23
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Δημόπουλος Ευστράτιος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα23/02/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Ευστράτιος Δημόπουλος

Α.Μ.: 2015050108

Ημερομηνία Παρουσίασης: 23/02/2022

Ώρα:11:00-12:00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/99533997056?pwd=Q2RSTkRIRlRqSzhrZFZReXRrMTM3Zz09

Θέμα ΔE «Επεξεργασία διασταλλάγματος από τον ΧΥΤΑ Χανίων σε πιλοτικά συστήματα Τεχνητών Υγροβιότοπων με ανακυκλωμένο HDPE και βιοεξανθράκωμα ως πληρωτικά υλικά»

Title «Τreatment of landfill leachate from the Landfill of Chania in constructed wetlands pilot systems with recycled HDPE and biochar as substrate meterials»

Επιβλέπων:  Επίκ. Καθ. Αλέξανδρος Στεφανάκης

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1) Επικ. Καθ. Αλέξανδρο Στεφανάκή

2) Επίκ. Καθ. Γιαννής Απόστολος

3) Αναπ. Καθ. Νίκος Παρανυχιανάκης

Περίληψη:

Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η επεξεργασία διασταλλάγματος σε πιλοτικά συστήματα τεχνητών υγροβιότοπων με ανακυκλωμένο HDPE και βιοεξανθράκωμα από κλαδέματα ελιάς ως πληρωτικά υλικά. Το φυτικό είδος που διέκρινε τα συστήματα αυτά ήταν Phragmites australis ή αλλιώς κοινό καλάμι. Επιλέχθηκε τεχνητός υγροβιότοπος οριζόντιας υπο-επιφανειακής ροής. Το διαστάλλαγμα που χρησιμοποιήθηκε στους τεχνητούς υγροβιότοπους προερχόταν από τον ΧΥΤΑ, Χανίων μετά το στάδιο της κροκίδωσης.

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετήθηκαν οι συγκεντρώσεις εισροής και εκροής καθώς και η απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου. Αναλύθηκαν οι φυσικοχημικές παράμετροι του pH, της EC και των βιολογικών και χημικών παραμέτρων COD, TSS, NH4-N, NO3-N, NO2-N, TP, PO4-3-P καθώς και των μετάλλων (B, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Mo, Mg, Al, K, Ca, Na) σε δύο συστήματα ΤΥ. Οι μετρήσεις BOD δεν πραγματοποιήθηκαν στις εκροές των δύο συστημάτων σε όλη τη διάρκεια του πειράματος, καθώς το BOD εισροής στα συστήματα κυμαινόταν σε χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον αναλύονται οι πιθανές επιπτώσεις που έχει η μεταβολή της θερμοκρασίας του αέρα στα συστήματα αυτά στην εξατμισοδιαπνοή και στην ικανότητα απομάκρυνσης των ρύπων. Η τροφοδοσία των συστημάτων με διαστάλλαγμα καθώς και η καταγραφή των όγκων εισροής και εκροής γινόταν σε καθημερινή βάση.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις δύο πιλοτικές μονάδες η μονάδα με το υπόστρωμα βιοεξανθρακώματος - HDPE (PB) παρουσιάζει εξαιρετικά ποσοστά απομάκρυνσης στους ρύπους NH4-N, NO3-N και NO2-N έναντι της μονάδας με το υπόστρωμα HDPE (P). Η απομάκρυνση του COD στη μονάδα PB αναμενόταν καλύτερη έναντι της μονάδας P. Στη μονάδα PB παρατηρούμε αμελητέα αύξηση του pH και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, έναντι της μονάδας P. Στη μονάδα PB παρατηρείται λίγο καλύτερη απομάκρυνση των TSS έναντι της μονάδας P. H απομάκρυνση των PO4-3-P είναι ίδια και στις δύο μονάδες, ενώ η απομάκρυνση του TP στη μονάδα PB είναι ελάχιστα καλύτερη από ότι στη μονάδα P. Η απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων B, Al, Cr, Mn, Ni, Zn, Fe είναι ελάχιστα καλύτερη στη μονάδα PB σε σχέση με την πιλοτική μονάδα P. Επιπλέον, η απομάκρυνση των μετάλλων Mg, Κ, Mo, Cu, Na είναι ελάχιστα καλύτερη στη μονάδα P. Τέλος, η εξατμισοδιαπνοή είναι μεγαλύτερη στη μονάδα PB έναντι της μονάδα P, γεγονός που υποδηλώνει ότι το βιοεξανθράκωμα συνέβαλε θετικά στην ανάπτυξη του φυτικού είδους, έτσι ώστε να παράγεται μεγαλύτερη φυτική μάζα.

Μετά από την πεντάμηνη λειτουργία (σύνολο 15 δειγμάτων) των δυο συστημάτων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η πιλοτική μονάδα PB παρουσιάζει καλύτερα ποσοστά απομάκρυνσης σε σχέση με την πιλοτική μονάδα P. Το βιοεξανθράκωμα έχει καταλυτικό ρόλο στην απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου. Η αντικατάσταση ορισμένων διεργασιών στον χώρο του ΧΥΤΑ με συστήματα ΤΥ οριζόντιας υπό-επιφανειακής ροής και πληρωτικά υλικά ανακυκλομένο HDPE και βιοεξανθράκωμα θα ήταν μια ενδιαφέρουσα και υποσχόμενη εναλλακτική. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως τα δύο αυτά υλικά χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά ως υλικό υποστρώματος σε ΤΥ. Το γεγονός αυτό αποτελεί την καινοτομία της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Abstract:

The aim of this diploma thesis is to evaluate the treatment of landfill leachate in constructed wetlands pilot systems with recycled HDPE and biochar from olive prunings as substrate materials. The plant species that distinguished these systems was common reed. The selected system was a horizontal sub-surface flow constructed wetland. The landfill leachate used in the constructed wetlands was collected from the Landfill of Chania after the stage of flocculation.

In the context of this diploma thesis the inflow and outflow concentrations were examined and the removal of the pollutant load. The physicochemical parameters of pH, EC and the biological and chemical parameters COD, TSS, NH4-N, NO3-N, NO2-N, TP, PO4-3-P as well as heavy metals (B, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Mo, Mg, Al, K, Ca, Na) in the two systems were analyzed. BOD measurements were not performed in the outflow of the systems throughout the experiment, as the inflow BOD concentrations were low. In addition, the possible effects of air temperature on the systems on the evapotranspiration and the ability to remove polluting loads shall be analyzed. The supply of the systems with landfill leachate along with the recording of the volumes of inflow and outflow was done daily.

Comparing the results obtained from the two constructed wetlands, the constructed wetland with the biochar and HDPE (PB) shows excellent removal rates in the pollutants NH4-N, NO3-N and NO2-N compared to the constructed wetland with HDPE (P). The removal rate of COD in the constructed wetland PB was expected to be greater than constructed wetland P. In the constructed wetland PB we observe a negligible increase in pH and electrical conductivity, compared to constructed wetland P. In the constructed wetland PB there is a little better removal of TSS than in constructed wetland P. The removal of PO4-3-P is the same in both constructed wetlands, while the removal of TP in the constructed wetland PB is slightly better than the constructed wetland P. The removal of heavy metals B, Al, Cr, Mn, Ni, Zn, Fe is slightly better in the constructed wetland PB than in the constructed wetland P. In addition, the removal of the Mg, K, Mo, Cu, Na metals is slightly better in the constructed wetland P. Also, the evapotranspiration is greater in the constructed wetland PB compared to the constructed wetland P, suggesting that the biochar has contributed positively to the development of reed, leading to a bigger plant mass production.

After a five-month operation (15 samples) of the two constructed wetlands and the analysis of the results, we concluded that the constructed wetland PB shows better rates of pollutant load removal than the constructed wetland P. Biochar plays a crucial role in pollutant load removal. The replacement of certain processes in the Landfill of Chania with horizontal sub-surface flow constructed wetlands using recycled HDPE and biochar as substrate materials would be an interesting and promising alternative solution. Finally, it is worth noting that these two substrate materials were used for the first time in constructed wetlands. This fact is the novelty of this diploma thesis.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012