Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

02
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Κυριακάκης Πέτρος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα02/03/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή:  Κυριακάκης Πέτρος

Α.Μ.:  2014050023

Ημερομηνία Παρουσίασης: 02/03/2022

Ώρα: 14:00 – 15:00

Αίθουσα:https://tuc-gr.zoom.us/j/94494505256?pwd=emZQZi9ValBNaTVyaHg4LzNSVXd1QT09

Θέμα ΔE « Βιώσιμη διαχείριση θορύβου στην παραλιακή οδό του Ρεθύμνου »

Title « Sustainble noise management in the coastal road of Rethymnon »

Επιβλέπων: Θεοχάρης Τσούτσος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Θεοχάρης Τσούτσος

2 Τρύφων Δάρας                 

3 Δέσποινα Διμμέλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί ένα σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία τόσο σε υψηλά όσο και σε χαμηλά επίπεδα στα αστικά κέντρα.

Στην διπλωματική αυτή εργασία μελετήθηκε ο κυκλοφοριακός και ο αστικός θόρυβος που παράγεται σε συγκεκριμένο πλήθος ημερών στην παραλιακή οδό της πόλης του Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις τόσο σε συνθήκες καθημερινής ζωής όσο και κατά την διεξαγωγή δημοφιλών εκδηλώσεων, με στόχο να προκύψει ένα συμπέρασμα από την μεταξύ τους συσχέτιση. Ακόμη έγινε συσχέτιση των γεγονότων αυτών με την προκληθείσα ηχητική ρύπανση αλλά και την γενικότερη επίδραση στη ζωή των πολιτών. Κατόπιν επιλογής των σημείων ενδιαφέροντος, ακολουθήθηκε κυκλική πορεία στη συλλογή των δεδομένων σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κατά την διάρκεια της ημέρας.

Μέσα από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη πόλη προκάλεσαν εμφανή αύξηση στα επίπεδα του θορύβου. Έκθεση των πολιτών στα υψηλά αυτά επίπεδα και ειδικά για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ικανή να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία. Μπορεί λοιπόν ο θόρυβος φαινομενικά να μην είναι η πιο απειλητική για τη ζωή μορφή ρύπανσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρήζει επαγρύπνησης. Η μείωση των επιπέδων του θορύβου αποτελεί σημαντικό στόχο για πολλές χώρες, καθώς είναι ένα πρόβλημα που παρατηρείται σε όλο τον κόσμο. Με την επίλυση του προβλήματος αυτού, θα προέλθει ευημερία στην κοινωνία και την καθημερινή ζωή των πολιτών. Ωστόσο πρέπει να γίνει αντιληπτή η σημασία της συμβολής του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, καθώς η ευαισθητοποίηση και το αίσθημα ατομικής ευθύνης μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για την ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Abstract:

Environmental noise is a serious risk to human health at both high and low levels in urban centers.

In this dissertation was studied the traffic and urban noise produced in a certain number of days on the coastal road of the city of Rethymno. Measurements were taken both in everyday life and during popular events, in order to draw a conclusion from the correlation between them. These events were also correlated with the caused noise pollution and the general impact on the lives of citizens. After selecting the points of interest, a cyclical process was followed in the collection of data at specific times during the day.

Through the processing of the results, it is concluded that the events that took place in the city caused an obvious increase in the noise levels. Exposure of citizens to these high levels and especially for a long time is capable of creating serious health problems. So noise may not seem to be the most life-threatening form of pollution, but that does not mean it does not need to be vigilant. Reducing noise levels is an important goal for many countries, as it is a worldwide problem. By solving this problem, there will be prosperity in society and the daily life of citizens. However, the importance of each individual contribution must be understood, as awareness and a sense of individual responsibility can be a driving force for tackling this problem radically.

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012