Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

03
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Φραντζής Αθανάσιος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα03/03/2022 13:15 - 14:15

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α.Μ.: 2009050095

Ημερομηνία Παρουσίασης:3/3/2022

Ώρα: 13:15

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/91915384249?pwd=akFFSFJISlVEWWxZWmEzZmRibVl5dz09

Θέμα «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΣΤΕΡΝΕΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ »

Title «ENVIROMENTAL QYALITY OF ROAD NETWORK IN STERNES OF AKROTIRI, USING GIS »

Επιβλέπων: ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-Επίκ. Καθηγήτρια

2.Δρ. ΚΟΥΡΓΙΑΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

3 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -Καθηγητής

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται μια μέθοδος ανάλυσης των παραμέτρων που

διαμορφώνουν την περιβαλλοντική ποιότητα του οδικού δικτύου στις Στέρνες Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων Κρήτης.

Επίκεντρο του ενδιαφέροντος της έρευνας αποτελεί η αναλυτική περιγραφή των περιβαλλοντικών

συνιστωσών των οδών του οικισμού (Πολεοδομικών, Υλικών, Κυκλοφοριακών, Εξοπλισμού) και η

επίδραση τους στις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.

Αρχικά εξετάστηκαν θεωρητικά οι δείκτες που επηρεάζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος των

δρόμων μέσω βιβλιογραφικών αναφορών. Στη συνέχεια έγινε η συλλογή των διαφόρων στοιχείων

ενδιαφέροντος. Τα στοιχεία αυτά αφορούν αρχιτεκτονικούς και πολεοδομικούς δείκτες (πυκνότητες και συστήματα δόμησης, γεωμετρία οδών), τα υλικά κατασκευής (υλικά οδοστρώματος και πεζοδρομίου, ποιότητα πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων) δείκτες εξοπλισμού των οδών (φωτισμός, σχάρες όμβριων, άλλες υποδομές), κυκλοφοριακοί δείκτες (κατακόρυφη σήμανση) και τις χρήσεις γης. Για να είναι αποδοτικότερη η καταγραφή των στοιχείων, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι του οικισμού το οποίο περιλαμβάνει κεντρικές οδούς και άλλα σημεία ενδιαφέροντος ενώ καταγράφηκε μέσω ερωτηματολογίου η άποψη της κοινότητας σε δείγμα 40 ανθρώπων, όσον αφορά την ποιότητα και ασφάλεια καθώς και την δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός του οικισμού.

Προκειμένου να μελετηθούν και να οπτικοποιηθούν τα παραπάνω αξιοποιήθηκε Γεωγραφικό  Σύστημα Πληροφοριών (Geographic Information System- GIS) όπου τα καταγεγραμμένα δεδομένα ψηφιοποιήθηκαν και παρουσιάζονται με τη μορφή πινάκων και χαρτών. Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε συγκεντρώνει τα διάφορα επίπεδα πληροφορίας σε ένα ενιαίο σύνολο, επομένως διευκολύνεται η συγκριτική και παράλληλη μελέτη όλων των παραμέτρων.

Αποτέλεσμα της μελέτης είναι η λήψη χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση των παραμέτρων  στην ποιότητα  οδικού δικτύου της περιοχής και την κατάσταση των υπαρχόντων δομών και παροχών, χαρακτηριστικά φαίνεται πως η βελτίωση της κατάστασης των πεζοδρομίων και η αύξηση των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις με στόχο την αναβάθμιση της υπάρχουσας κατάστασης του οδικού δικτύου, ενώ δημιουργείται και το υπόβαθρο για περαιτέρω μελέτη και διευρεύνηση.

Abstract:

(Αγγλικά)

This study aims to identify environmental indicators in order to assess the quality of the road network in Sternes Akrotiriou. In order to complete the assessment, the research focused in describing the roads’ environmental components and their effect in the quality of life of the local population.

The first step of the research was to catalogue various elements of environmental interest, such as the construction materials, the size and geometrical shape of the road network, the circulatory conditions, the uses of the land. In an effort to optimise the research, the interest was focused in a representative part of the area, which includes the main roads and most of the community’s activity. Furthermore, a survey with a sample of 40 people that was conducted helped to identify the populations’ concerns with the state of the road network and how it affects transportation.

The thesis was completed with the creation of a database using a GIS (Geographic Information System) software in order to analyse and visualise the recorded elements through the creation of different maps of the area. The purpose of this new database is to simplify the process of comparing and finding connections between various elements.

In conclusion, the research produced useful results as to how the state the of the road network affects the populations’ quality of life, for instance how the improvement of community transport and the state of pavements can affect the general happiness. Finally, the constructed database builds a foundation for further research and improvements.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012