Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

08
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Φρυγάνα Σωτηρία-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα08/03/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(για Ανάρτηση)

 

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: ΦΡΥΓΑΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

Α.Μ.: 2016050018

Ημερομηνία Παρουσίασης: 8/3/2022

Ώρα: 2μμ-3μμ

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/98005914097?pwd=aVNjUGtQUDFpYkdMKzFiN0JrUWhKUT09

Θέμα ΔE «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ»

Title «ABILITY TO PRODUCE SURFACTANTS AND DEGRADE HYDROCARBONS FROM SELECTED BACTERIAL STRAINS »

Επιβλέπων: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2 Δρ.ΓΟΝΤΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

3 Δρ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Το πετρέλαιο αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ενέργειας από την παραγωγή του οποίου εξαρτάται η παγκόσμια οικονομία όχι μόνο τώρα αλλά και μελλοντικά. Δυστυχώς, όμως, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί ατυχήματα τόσο κατά την εξόρυξη όσο και κατά τη μεταφορά του πετρελαίου μέσω των υδάτινων διαδρομών που προκάλεσαν τεράστια οικολογική καταστροφή.

Η παρούσα διπλωματική εργασία μέσω του πειραματικού μέρους που αποτελείται προσομοιώνει τη βιοεξυγίανση πετρελαίου σε θαλασσινό νερό από μικροοργανισμούς. Σκοπός ήταν η ανάπτυξη των βακτηρίων Paracoccus, Alcanivorax venustensis και Alcanivorax borkumensis σε υποστρώματα υδρογονανθράκων και πετρελαίου και κατ’ επέκταση η αποικοδόμησή τους. Προκειμένου να μετρηθεί η ανάπτυξη του πληθυσμού των βακτηρίων χρησιμοποιήθηκε το φασματοφωτόμετρο (UV spectrophotometry) στα 600nm. Εκτός από την ανάπτυξη των βακτηρίων πραγματοποιήθηκε και εκχύλιση του πετρελαίου από το βακτήριο Paracoccus, ώστε να διαπιστωθεί σε τι βαθμό έχει αποικοδομήσει το πετρέλαιο. Η ίδια διαδικασία έγινε και με τα βακτήρια Alcanivorax venustensis και Alcanivorax borkumensis με τη διαφορά ότι καθένα από τα δύο αναπτύχθηκε σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες, Τ=14οC και Τ=25οC. Με το πέρας των εκχυλίσεων από τα βακτήρια, η ποσοτικοποίηση των υδρογονανθράκων, που αποτελούν μέρος του πετρελαίου και εξετάζονται, έγινε με την τεχνική αέριας χρωματογραφίας και φασματοσκοπία μάζας (GC/MS), ώστε να διαπιστωθεί σε ποιες συνθήκες αναπτύσσονται καλύτερα οι μικροοργανισμοί.

Παρατηρήθηκε πως κανένα από τα παραπάνω βακτήρια δεν κατάφερε να αποικοδομήσει τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ) ενώ σε μεγάλο βαθμό έχει αποικοδομήσει τα αλκάνια το Alcanivorax venustensis στους 25οC.

Abstract:

(Αγγλικά)

Oil is the most important source of energy on the production of which the world economy depends not only now but also in the future. Unfortunately, however, in recent years there have been recorded accidents both in the extraction and transport of oil through the water routes that have caused a huge ecological disaster.

The present dissertation through the experimental part, that constitutes it simulates the bioenforcement of oil in seawater by microorganisms. The main purpose was the bacterial growth of Paracoccus, Alcanivorax venustensis and Alcanivorax borkumensis in hydrocarbon and oil substrates and thus their degradation. In order to properly measure the bacterial population growth, a UV spectrophotometer was used at 600nm. Other than the bacterial growth an extraction of the oil from the bacterium Paracoccus was also carried out to determine to what extent the oil has degraded. The same procedure was done with the bacteria Alcanivorax venustensis and Alcanivorax borkumensis with the difference that each of the two developed at two different temperatures, T=14oC and T=25oC. At the end of the extractions from the bacteria, the quantification of hydrocarbons, which are part of the oil and are examined, was done with the technique of gas chromatography and mass spectroscopy (GC/MS) to see under which conditions microorganisms grow best.

It was observed that none of the above bacteria managed to degrade the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) while to a large extent Alcanivorax venustensis has degraded alkanes in 25oC.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012