Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

01
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αθανάσιου Χύτα, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα01/04/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Πρακτικές καλής εφαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού σε μια μεταλλευτική βιομηχανία

Εξεταστική Επιτροπή:
Δρ. Πλάτων Γκαμαλέτσος, Επίκουρος Καθηγητής Σχολής ΜΗΧΟΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης (Επιβλέπων)
Δρ. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), Πολυτεχνείο Κρήτης
Δρ. Μάριος Μενεξιάδης, διδάσκων Σχολής ΜΠΔ βάσει Π.Δ. 407/1980 & Aegean Airlines

Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την υπογράμμιση των πρακτικών καλής εφαρμογής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε μια μεταλλευτική βιομηχανία, μιας και κατά κύριο λόγο, οι εργασίες που έχουν καταπονηθεί έως σήμερα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε κάποια επιχείρηση είναι κυρίως περιγραφικές.
Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού είναι η προσέγγιση, από στρατηγικής πλευράς, για την αποτελεσματική διαχείριση των ατόμων σε μια επιχείρηση, έτσι ώστε να τη βοηθούν να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να μεταβάλλουν τις πολιτικές, τα συστήματα λειτουργίας και δράσης των εργαζομένων, ώστε να οικειοποιηθούν τις συνεχείς εξελίξεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Θα παρατηρήσουμε και θα επισημάνουμε την αξία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε μία μεταλλευτική/εξορυκτική βιομηχανία, η οποία κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία. Στην Ελλάδα η συνεισφορά της είναι εξέχουσας σημασίας στην προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας (2,9%) και της οικονομίας (0,4%), πολύ περισσότερο συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιοσημείωτα σημαντική είναι και η συνεισφορά της στις εξαγωγές, συνθέτοντας το 5,5% των ελληνικών εξαγωγών είναι προϊόντα εξόρυξης. Υφίστανται σημαντικές προοπτικές, περαιτέρω, ανάπτυξης του κλάδου με πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Βασική προϋπόθεση, όμως, είναι η εφαρμογή μιας σειράς πολιτικών για τη διαχείριση του ορυκτού πλούτου μέσω ενός λειτουργικού θεσμικού πλαισίου και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο συγκεκριμένος κλάδος χαρακτηρίζεται από σημαντικές ιδιοτυπίες, που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στη στρατηγική ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του.
Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται σημάδια επένδυσης των παραπάνω επιχειρήσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο διαμέσου της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αποκεντρωμένων δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού κλάδου και αξιοποίησης σύγχρονων μεθόδων εξ αποστάσεως εκ μάθησης
καθώς και αύξηση των προσλήψεων εργαζομένων της ηλικιακής ομάδας 25-34 και μείωση της αντίστοιχης 45-54.
Συνοψίζοντας, η συμβολή των καλών πρακτικών της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης και της επιβράβευσης των ίδιων των εργαζομένων, χάρη στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξή τους, στις δυνατότητες και στα εναύσματα που τους παρέχονται, στη γενικότερη βελτίωσή τους και στην υγιεινή και την ασφάλεια στο πλαίσιο της εργασίας. Ενώ από τη μεριά της επιχείρησης συντείνει στην κερδοφορία και την παραγωγικότητά της και ως συνέπεια όλων αυτών προκύπτει η πρόοδος της κοινωνίας.
Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια της παρούσης διπλωματικής εργασίας θα πραγματοποιηθεί μία νύξη στις σύγχρονες και κλασικές θεωρίες για τη διαχείριση και στις βασικές έννοιες που τις διέπουν. Ωστόσο περισσότερη έμφαση δόθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό, στα καθήκοντά του, στις καλές πρακτικές και αρμοδιότητές του. Κατόπιν, έγινε αναφορά στη μεταλλευτική, στη βιομηχανία της, καθώς και στην ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων και των χαρακτηριστικών της, όπως και στο ανθρώπινο δυναμικό σε εκείνες. Εν συνεχεία, διενεργήθηκε εμπειρική ανάλυση, που αφορά στην έρευνα και στην προσέγγιση του φαινομένου με το οποίο καταπιάνεται η εργασία, στην καταγραφή του ερευνητικού ζητήματος και τέλος συμπεριελήφθησαν τα στατιστικά αποτελέσματα, τα οποία πρόεκυψαν από την ανάλυση του θέματος μέσω των συνεντεύξεων που έλαβαν χώρα στο διάστημα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Εν κατακλείδι, αναλύθηκαν τα συμπεράσματα και τέθηκαν ανοιχτά ερωτήματα, ως απόρροια της πολιτικής που ακολουθούν οι μεταλλευτικές βιομηχανίες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.
 

Abstract:
This thesis aims to highlight good Human Resources Management practices in a mining industry, since, for the most part and to the best of our knowledge, the work that has been done to date on HR development in a company is mainly descriptive.
Human resource management is the approach, from a strategic point of view, to effectively manage people in an enterprise so as to help it gain competitive advantage. Firms need to alter policies, systems of operation and action of employees in order to appropriate the continuous developments in the business environment. We will observe and highlight the value of human resource management in a mining/extraction industry, which occupies a prominent position in the Greek economy. In Greece its contribution is of outstanding importance in the value added of the industry (2.9%) and the economy (0.4%), much more so compared to other countries of the European Union. Its contribution to exports is also remarkably significant, making up 5.5% of Greek exports are mining products. There are significant prospects for further development of the sector with multiple benefits for the Greek economy. However, a key prerequisite is the implementation of a series of policies for the management of mineral wealth through a functional institutional framework and an integrated approach to sustainable development. This sector is characterized by important peculiarities, which should be taken seriously into account in its human resources development strategy.
In recent years, there have been signs of investment in human capital by these companies through in-house education and training, decentralized human resources development activities in the sector and the use of modern e-learning methods, as well as an increase in the recruitment of employees in the 25-34 age group and a decrease in the 45-54 age group.
In summary, the contribution of good HR management practices is the cornerstone of the development and reward of the workers themselves, thanks to their training and development, the opportunities and triggers provided to them, their general
improvement and health and safety in the workplace. For the company, it contributes to its profitability and productivity and, as a consequence, to the progress of society.
In the present study, a reference to the modern and classical theories of management and the basic concepts has been addresses, underlying them, as well. More emphasis has been placed on human resources, their duties, good practices and responsibilities. Moreover, data about mining, industry, as well as its human resources, and the analysis of its peculiarities and characteristics has been gathered. Subsequently, empirical analysis was carried out, which involves the research and approach to the phenomenon this thesis deals with, the recording of the research question, and finally the statistical results, which obtained from the analysis of the subject through the interviews that took place during the period of this BSc thesis. In conclusion, the latter conclusions were analyzed and raised open questions as a consequence of the policy followed by the mining industries in human resources issues.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012