Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

04
Απρ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Μαρίας Κουγιουμουτζή, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα04/04/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Μαρία Κουγιουμουτζή

Αριθμός Μητρώου:  2019019004

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  «Προκλήσεις στην υιοθέτηση πολιτικής νοοτροπίας δικαίου σε επιχειρησιακές υπηρεσίες αιχμής και οι επιδράσεις της στην ασφάλεια.»

Τίτλος στα Αγγλικά:  “Challenges in adopting a “just culture policy” in operational “front line” organizations and how this affects safety”.

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:  Θωμάς Κοντογιάννης

Πρώτο Μέλος:            Βασίλης Μουστάκης

Δεύτερο Μέλος: Στέλιος Τσαφαράκης 

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:           Η "Νοοτροπία Δικαίου" (Just Culture) σχετίζεται με την επίτευξη της ασφάλειας μέσα σε ένα οργανωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας σε πολύπλοκα συστήματα. Υποστηρίζει μια κουλτούρα ισορροπίας ανάμεσα στη λογοδοσία και τη δίκαιη αντιμετώπιση για λάθη κατά τη διάρκεια της εργασίας μέσα σε έναν οργανισμό, όπου υποστηρίζεται η μη τιμωρία κυρίως των επιχειρησιακών χειριστών  «πρώτης γραμμής» εξαιρουμένων όμως περιπτώσεων βαριάς αμέλειας,  δόλου ή καταστροφικών πράξεων. Η αντίληψη αυτή αφορά σε επαρκείς χειριστές οι οποίοι ενώ δρουν σύμφωνα με την εκπαίδευση τους αντιμετωπίζουν μια κατάσταση τέτοια η οποία καταλήγει τελικά σε δυσάρεστο αποτέλεσμα. Η νοοτροπία δικαίου δε σημαίνει ασυλία ούτε ατιμωρησία ωστόσο η εφαρμογή τέτοιων πολιτικών και η πλήρης ενσωμάτωσή τους σε ένα οργανισμό ή ένα νομικό πλαίσιο  είναι μια δυνατή άσκηση ισορροπίας. Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει περιληπτικά θεωρίες για το ανθρώπινο λάθος και πως αυτό αντιμετωπίζεται σε παραδοσιακές ή περισσότερο εξελιγμένες θεωρίες σε πολύπλοκα συστήματα. Επίσης θα αναφερθεί σε επίδραση που μπορεί να έχουν γνωστικές μεροληψίες όπως η μεροληψία της εκ των υστέρων γνώσης στην αποτίμηση ενός λάθους. Θα παρουσιάσει την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και συνοπτικά πως αυτά εφαρμόζονται στην πράξη.  Επιπλέον αναφέρονται παραδείγματα από το χώρο της Αεροναυτιλίας που έχουν σχέση με τα αναφερόμενα ζητήματα.

            Η κουλτούρα νοοτροπίας δικαίου στηρίζει την αντίληψη ότι η ασφάλεια σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον βελτιώνεται όταν οι εμπλεκόμενοι ενθαρρύνονται να αναφέρουν μη επιτυχημένες ενέργειες, κακή κρίση ή ακόμη και λάθη, περιστατικά ή συμβάντα που έχουν επηρεάσει την ασφάλεια, καθώς και τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτά χωρίς το φόβο της τιμωρίας. Στην ΕΕ εφαρμόζεται ήδη ο ΕΚ 376/2014,  περί Αναφοράς Περιστατικών, στον τομέα της αεροναυτιλίας η οποία και είναι πρωτοπόρος στον τομέα της εφαρμογής πολιτικών ασφάλειας. Η Νοοτροπία Δικαίου ωστόσο μπορεί να βρει πεδίο εφαρμογής σε πολλούς τομείς. Ενδεικτικά αναφέρονται ο τομέας της υγείας και ο τομέας των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη. Η εισαγωγή και η εφαρμογή πολιτικών Νοοτροπίας Δικαίου σε έναν οργανισμό αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, τόσο εντός του οργανισμού αλλά επίσης εάν ένα περιστατικό αντιμετωπίζεται εκτός του οργανισμού και υπάρχει κρίση σε δικαστικό επίπεδο, σε περίπτωση που, για παράδειγμα, έχει προκληθεί ένα ατύχημα. Κάποιες προκλήσεις εντός του οργανισμού αποτελεί ο τρόπος διερεύνησης των περιστατικών, η αντιμετώπιση της ιδεατής εργασίας με αγνόηση της εργασίας όπως πραγματικά εκτελείται.

            Σε δικαστικό επίπεδο πρόκληση μπορεί να αποτελούν τα ποινικά συστήματα των κυρίαρχων κρατών και γενικά η εναρμόνιση του δικαίου, τα ΜΜΕ, η κατάρτιση και η αποδοχή του δικαστικού συστήματος εν γένει στη νοοτροπία αυτή. Ταυτόχρονα δε θα πρέπει να αγνοείται η αναγκαία αποζημίωση των θυμάτων που τυχόν υπάρχουν εξαιτίας κάποιου λάθους. Για την ενιαία αναφορά περιστατικών έχει αναπτυχθεί πλέον η ψηφιακή πλατφόρμα TOKAI στον Ευρωπαϊκό χώρο, και όχι μόνο η οποία χρησιμοποιείται πλέον από τους περισσότερους παρόχους Αεροναυτιλίας για την αναφορά αλλά και τη διερεύνηση περιστατικών. Στην εργασία θα γίνει μια παρουσίαση των λειτουργιών της πλατφόρμας αυτής. Επιπλέον  θα αναλυθούν ερωτηματολόγια σχετικά με τη νοοτροπία δικαίου τα οποία απαντήθηκαν από επιχειρησιακό προσωπικό της ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ. Πάνω στις απαντήσεις έγιναν  συσχετίσεις έγινε σε επιλεγμένες προτάσεις του ερωτηματολογίου με χρήση προγράμματος SPSS. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται συνεντεύξεις που συμπληρώθηκαν από επιχειρησιακούς υπαλλήλους της ΥΠΑ σχετιζόμενους με το χώρο του Safety καθώς και συνεντεύξεις που δόθηκαν από δικαστικούς λειτουργούς.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:           "Just Culture" is related to the achievement of safety within an organized Safety Management System, within complex systems. It advocates a culture of balance between accountability and fair treatment for mistakes made while working within an organization, that is, not punishing mainly "front-line" operators, but always excluding cases of gross negligence, deceit or destructive acts. This perception applies to adequate operators who, while acting in accordance with their training, face such a situation which ultimately results in an unpleasant result. Even if it does not mean immunity or impunity, the implementation of such policies and their full integration into an organization or legal framework is an exercise of balance. This paper will summarize a few theories about human error and how it is addressed in traditional or more advanced theories in complex systems. It will also refer to the possible effect that cognitive biases may have in the process of explaining an error such as the hindsight bias. It will present briefly how safety management systems are implemented in practice. In addition, examples that are related to the mentioned issues, from the field of Aviation, are mentioned.

            The principles of just culture support the notion that safety in an operational environment improves when stakeholders are encouraged to report unsuccessful actions, bad judgment or mistakes, incidents or events that have affected safety, and the circumstances that led to them without the fear of punishment. In EU area, EC 376/2014, on Occurrence Reporting, is already applied in the field of air navigation, which is a pioneer in the field of implementing safety policies. Just Culture, however, can be applied in many different domains. As an example, we can include the health sector and the rail sector in Europe. The introduction and implementation of a Just Culture policy in an organization faces many challenges, both within the organization and outside it. For example, in the event that, an accident has occurred, this situation is dealt with outside the organization and there is a judicial procedure and consequently a judgment. Some of the issues presented include the procedure that is used to investigate incidents/occurrences and also the problems that occur from the understanding of work only “as it is imagined” and not as it is actually done. These are some of the challenges within the organization.

            At the judicial level challenges exist in the penal systems of the sovereign states and in general the harmonization of the law, the media, the training and the acceptance in this “just culture” mentality from the judicial system in general. At the same time, the necessary compensation of the victims that might exist as a result of an error should not be ignored. The TOKAI digital platform has been developed and launched in Europe, and in other regions for the reporting of occurrences. This platform is now used by most Air Navigation providers for incident reporting and investigation. This thesis will present shortly the functions of this platform. In addition, questionnaires that developed in the context of a relevant survey will be analyzed regarding the just culture. These questionnaires had responses from operational staff of the HCAA / GDFPYAN. Correlations were made in selected items of the survey with the use of SPSS.  Finally, the survey will present interviews completed by HCAA operational employees, as well as interviews given by court officials.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:  4/4/2022

Ώρα:    11.00-12.00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύνδεσμος: https://tuc-gr.zoom.us/j/97710344458?pwd=Q01tSzVsU3lRZHU4Sm1uQ1RlYi91Zz09

Meeting ID: 977 1034 4458

Password: 847968

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012