Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

07
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Σελούντος Δημήτρης ς-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα07/04/2022 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: ΣΕΛΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Α.Μ.:2009050070

Ημερομηνία Παρουσίασης:7/4/22

Ώρα:15:00

Αίθουσα:ZOOM

Θέμα ΔE «Ανακύκλωση λευκού χαρτιού Α4 στο Πολυτεχνείο Κρήτης»

Title « RECYCLING PROCESS OF WHITE PAPER A4 AT THE UNIVERSITY OF CRETE »

Επιβλέπων: ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ – ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΗΜΗΠΕΡ

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ – ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΗΜΗΠΕΡ

2ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΗΜΗΠΕΡ

3ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΗΜΗΠΕΡ

Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία, διερευνάτε η δυνατότητα και η αποδοτικότητα ενός συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων χαρτιού εκτύπωσης στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Για την δημιουργία ενός φιλικότερου προς το περιβάλλον Πανεπιστημίου είναι αναγκαίο όλες οι σχολές, τα μέλη του προσωπικού, οι φοιτητές αλλά και ολόκληρη η κοινωνία των Χανίων να συμμετέχουν σε μια τέτοια προσπάθεια. Η ανακύκλωση, μπορεί να αποδειχτεί ένας πολύτιμος πόρος που συμβάλλει στο παραγόμενο εισόδημα του Πολυτεχνείου. Αρχικά, παραθέτοντας στοιχεία για την διαδικασία παραγωγής λευκού χαρτιού καθώς και για την διαδικασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης. Έπειτα, συντελείται μια βιβλιογραφική έρευνα πάνω στα Πανεπιστημιακά απόβλητα χαρτιού, στην συμπεριφορά των πολιτών πάνω σε προγράμματα ανακύκλωσης καθώς και λύσεις που μπορούν να δοθούν στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Στην συνέχεια, καταγράφεται η δυναμική και οι παράγοντες επιρροής ενός τέτοιοι εγχειρήματος για το Πολυτεχνείου. Τέλος, σχεδιάστηκαν 3 διαφορετικά πιθανά σενάρια τόσο ως προς τους όγκους, όσο και για τον τρόπο αντιμετώπισης. Πραγματοποιήθηκαν οικονομοτεχνικές μελέτες και υπολογίστηκαν τα κόστη επένδυσης και λειτουργίας αυτών των συστημάτων, οι εισφορές σε βάθος 10 ετών καθώς και τα περιβαλλοντικά αποτυπώματά τους. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας επέδειξαν πως για να λειτουργήσει ένα τέτοιο εγχείρημα χρειάζεται η συμμετοχή ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα, μπορεί να αποβεί πολύ κερδοφόρο προς το Πολυτεχνείο.

Abstract:

This paper investigate the possibility and efficiency of a solid waste-printing paper management system within the Technical University of Crete. In order to create a more environmentally friendly University, it is necessary for all faculties, staff members, students and the entire society of Chania to participate in such effort. Solid waste recycling can be a valuable resource, contributing to generated income of the Technical University. Initially, quoting information about the white paper production process as well as the recycling process and benefits. Moreover, a bibliographic research is carried out on the paper waste of the Universities, on the behavior of citizens on recycling programs as well as solutions that can be given to address this issue. Then, the dynamics and the impacts of such an endeavor for the Technical University are recorded. Finally, 3 different possible scenarios were designed both in terms of the waste volume and the treatment. Economic and technical studies were carried out calculating the investment and operation costs of these systems. A 10-year contributions as well as their environmental footprints were calculated too. The results of this research showed that in order for such a project to succeed, the participation of the entire local community is needed, while at the same time, it can be very profitable for the Technical University.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012