Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

14
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μπουλή Γεώργιου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα Συνεδριάσεων
Ώρα14/04/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Διεύρυνση της κινητικής συμπεριφοράς επιχώματος οδοποιίας (ΒΟΑΚ, θέση Μαυρομούστακο) 

Εξεταστική Επιτροπή:
Στειακάκης Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής Μηχ.Ο.Π. (επιβλέπων) 
Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής Μηχ.Ο.Π.
Λιόλιος Παντελής, ΕΔΙΠ Μηχ.Ο.Π.

Περίληψη:
Η εθνική οδός (ΒΟΑΚ – Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης) στο ύψος των Νωπηγείων (θέση “Μαυρομούστακο”) παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα καθίζησης από τις αρχές της δεκαετίας του ’90.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του μηχανισμού που οδήγησε στην αστοχία του επιχώματος, το οποίο έχει κατασκευαστεί στην συγκεκριμένη θέση. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνονται και προτάσεις επίλυσης του προβλήματος.
Αρχικά, μελετήθηκε η γεωλογική δομή της περιοχής και σχεδιάστηκε γεωτεχνική τομή εγκάρσια στο επίχωμα. Με βάση τα αποτελέσματα δοκιμής πρότυπης διείσδυσης (SPT), εκτιμήθηκαν οι γεωτεχνικές παράμετροι των εδαφικών σχηματισμών, ενώ για τα βραχώδη πρανή, ανάντη του επιχώματος, η εκτίμηση έγινε με βάση τον δείκτη GSI.
H διερεύνηση του μηχανισμού αστοχίας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού πακέτου Geostudio 2008 και τo πρόγραμμα SLOPE/W και προσδιορίσθηκε η ευστάθεια του πρανούς. Από τα αποτελέσματα των επιλύσεων προέκυψε ότι η αστοχία του επιχώματος είναι περιστροφικού τύπου.

Για την σταθεροποίηση του επιχώματος προτείνεται η κατασκευή αντίβαρου. Η διαστασιολόγηση αυτού του αντίβαρου έγινε με στόχο την αύξηση του συντελεστή ασφάλειας στο 1.2.

Abstruct:
The new Cretan highway (BOAK) has presented a serious problem of subsidence at the point of ‘’Nopigeia’’ and specifically in the position of ‘’Mavromoustako’’ from the start of the decade of the 90s .
The point of the current Thesis is exploring the mechanism that led to the failure of the embankment which was constructed in area of interest. In that context some  solutions for this problem are presented.
Initially the geological formations of the area of interest was perused, the geotechnical cross-section was designed accordingly. On the basis of the results from the standard penetration test (SPT) the geotechnical parameters of the edaphic formations were extracted , for the rocky slope the results were extracted depending on the Geological Strength Index (GSI).
The exploring of the mechanism of failure and the calculation of the stability of the area of interest was completed using  the modeling software Geostudio 2008 and specifically SLOPE/W.From the outcome of the solutions it was derived that the failure of the embankment was a circular failure.
For the stabilization of the slope the construction of a new embankment by the end of the already existing one is suggested, which will work as a counterweight and will lead to 1.2 safety factor.

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012