Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Γκαγκαουδάκη Αθηνά -Ζαφειρία-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ2 - Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ, Κ2.007
Ώρα14/06/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: ΓΚΑΓΚΑΟΥΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΖΑΦΕΙΡΙΑ

Α.Μ.: 2013050081

Ημερομηνία Παρουσίασης: Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Ώρα:  10:00

Αίθουσα:  Κ2 Κεντρική Αίθουσα Συνεδριάσεων

Θέμα ΔE «Πυρκαγιές και η συσχέτιση τους με μετεωρολογικούς παράγοντες σε παγκόσμια κλίμακα»

Title «Fires and their correlation with meteorological factors on a global scale»

Επιβλέπων: κος Βουλγαράκης Απόστολος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 κος Βουλγαράκης Απόστολος

2 κος Λαζαρίδης Μιχαλης

3 κος Γρυλλάκης Μανώλης

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Οι πυρκαγιές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φύσης διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στην διαμόρφωση των οικοσυστημάτων. Ωστόσο όταν το φαινόμενο αυτό παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές για το φυσικό περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την οικονομία. Οι μετεωρολογικές συνθήκες αναγνωρίζονται ως βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την δραστηριότητα και την εξάπλωση των πυρκαγιών. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη για την ανάπτυξη ενός δείκτη καιρού πυρκαγιάς ο οποίος εξαρτάται αποκλειστικά από τις καιρικές συνθήκες. Ένας από τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους είναι ο Καναδικός Δείκτης Καιρού Πυρκαγιάς (Fire Weather Index - FWI).

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της επίδρασης των κλιματικών συνθηκών στις πυρκαγιές. Με γνώμονα αυτό, διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ της καμένης έκτασης (Burned Area - ΒΑ) και του FWI βάσει παρατήρησης, σε παγκόσμια κλίμακα. Εν συνεχεία αξιολογήθηκε το πόσο καλή είναι η συσχέτιση του ΒΑ και των επιμέρους μετεωρολογικών παραγόντων από τις οποίες υπολογίζεται ο FWI, δηλαδή την υγρασία, τη βροχόπτωση, τη ταχύτητα του ανέμου και τη θερμοκρασία. Τέλος, ερευνήθηκε η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο ΒΑ και δύο από τα πιο σημαντικά μετεωρολογικά μοτίβα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα, την Κύμανση του Βορείου Ατλαντικού (North Atlantic Oscillation - ΝΑΟ) και την Αρκτική Ταλάντωση (Arctic Oscillation - ΑΟ). Αυτό πραγματοποιήθηκε μέσω της συσχέτισης του ΒΑ και των κλιματικών δεικτών που υπολογίζουν τα φαινόμενα αυτά.

Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι ο δείκτης FWI συσχετίζεται αρκετά καλά με το ΒΑ στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη, με ισχυρότερες συσχετίσεις στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Από την ανάλυση της συσχέτισης των επιμέρους κλιματικών μεταβλητών και του ΒΑ αφαιρώντας την εποχικότητα, η θερμοκρασία και η υγρασία φαίνεται να είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την καμένη έκταση. Όσον αφορά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συσχετίσεις του ΒΑ και των δεικτών ΝΑΟ και ΑΟ δείχνουν ότι δεν υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ τους.

Abstract:

(Αγγλικά)

Fires are an integral part of nature, playing a crucial role in shaping ecosystems, but when this phenomenon gets out of control, the consequences can be devastating for the natural environment, human health and economy. Meteorological conditions are recognized as key factors determining the activity and spread of fires. Therefore, the need was identified in order to develop a fire weather index that is solely dependent on weather conditions. One of the most widely used weather indexes, is the Canadian Fire Weather Index (FWI).

 This study aims to better understand the effect of climate conditions on wildfires. Considering that, the correlation between Burned Area (BA) and observation- based FWI was investigated on a global scale. Subsequently, the correlation between BA and the individual meteorological variables from which FWI is estimated, namely, relative humidity, precipitation, wind speed and temperature, was assessed. Finally, the relationship between the BA and two of the most important meteorological patterns affecting the global climate, the North Atlantic Oscillation (NAO) and the Arctic Oscillation (AO), was investigated. This was done by correlating the BA with the climate indicators that account for these phenomena.

 The results reveal that the FWI correlates well with BA in most regions of the world, with stronger correlations in tropical and subtropical regions. From the analysis of the correlation between individual climate variables and BA by removing the following attributes of seasonality, temperature and humidity, appear to be the factors that influence the most the burned area. Regarding the results obtained from the correlations between BA and the NAO and AO indicators show that there is no strong relationship between them.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012