Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

23
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κιαϊτση Τρύφωνα, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα23/06/2022 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Μοντελοποίηση της μεταβολής της σύστασης ρευστών ακόρεστων ταμιευτήρων υδρογονανθράκων με το βάθος - εφαρμογή σε πετρελαϊκό κοίτασμα της Μεσογείου 

Εξεταστική Επιτροπή:
Γιώτης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΗΧ.Ο.Π. (Επιβλέπων)
Πασαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής ΜΗΧ.Ο.Π.
Μαρινάκης Δημήτριος, ΕΔΙΠ ΜΗΧ.Ο.Π.

Περίληψη: 
Τα πετρελαϊκά ρευστά πριν την έναρξη της παραγωγικής εκμετάλευσης του ταμιευτήρα θεωρούνται πως βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας μεταξύ της βαρύτητας και της διάχυσης των συστατικών στο χώρο. Σε ταμιευτήρες με μη αμελητέα διαπερατότητα ως προς την κατακόρυφο, συχνά παρατηρούνται διαφοροποιήσεις της σύστασης τους λόγω βαρύτητας, παρόλο που τα ρευστά παραμένουν μονοφασικά. Τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις της σύστασης μπορούν να επιφέρουν σημαντικά λάθη στην εκτίμηση των διαθέσιμων αποθεμάτων του κοιτάσματος καθώς και λάθη στην επιλογή των καταλλήλων μεθόδων εκμετάλλευσης.

Μετά από πλήρη βιβλιογραφική ανασκόπηση επί του θέματος, αναπτύχθηκε ένα υπολογιστικό πρότυπο σε MATLAB® για την πρόβλεψη των μεταβολών στη σύσταση και πίεση διαφόρων ταμιευτήρων με το βάθος. Το πρότυπο βασίζεται σε μια κυβική καταστατική εξίσωση σε συνδυασμό με έναν αλγόριθμο για την περιγραφή της θερμοδυναμικής και βαρυτικής ισορροπίας, με σκοπό την προσομοίωση ενός υπεράκτιου πετρελαϊκού κοιτάσματος στην περιοχή της Μεσογείου. Το υπολογιστικό πρότυπο αναπτύχθηκε “ρυθμίζοντας” την κυβική καταστατική εξίσωση επάνω σε πειραματικά δεδομένα από συμβατικά εργαστηριακά πειράματα. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων του αναπτυχθέντος λογισμικού και εκείνων που προέκυψαν με χρήση εμπορικού λογισμικού. Η σύγκριση απέδειξε οτι το αναπτυχθέν λογισμικό δύναται να προβλέψει με ακρίβεια τις πιέσεις αλλά και τις συστάσεις του ρευστού καθ’ όλο το πάχος του ταμιευτήρα.

Abstract:
Reservoir fluids are considered to be in a state of equilibrium before the start of production. In some cases the gravitational forces are considerable with respect to the equilibrium compositions with depth. Thick reservoirs with volatile oil and significant vertical permeability are especially prone to component segregation with depth, even if no phase change is observed. Such compositional variations can lead to considerable errors in the estimation of the quantity of oil initially in place, as well as to non-optimum exploitation methods. After thorough research of the existing literature, simulation software in the MATLAB® computing environment was developed for the estimation of equilibrium compositions with depth in gravitational oilfields. The software used a cubic EOS coupled with an isothermal GCE algorithm to simulate the case of a Greek oilfield reservoir located in the Mediterranean Sea. An EOS fluid characterization was developed by tuning the EOS to match measured data from conventional PVT experiments. The simulation results were compared with the ones derived from commercial PVT software. The comparison indicated that the developed software can accurately predict variations in pressure and fluid composition along the depth of the reservoir. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012