Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

28
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μαρίας Ειρήνης Παπαδοπούλου , Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα28/06/2022 09:15 - 10:15

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ειρήνη Παπαδοπούλου 

Αριθμός Μητρώου: 2015010112 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Σχεδίαση Προοδευτικού καλουπιού και 3D εκτύπωση του  

Τίτλος στα Αγγλικά: Progressive die design and its 3D printing 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Νικόλαος Μπιλάλης 

Πρώτο Μέλος:  Γεώργιος Σταυρουλάκης 

Δεύτερο Μέλος: Παύλος Κουλουριδάκης 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  

Η  παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την μελέτη και τον σχεδιασμό ενός προοδευτικού διαμορφωτικού καλουπιού(Progressive Die Design) και την τρισδιάστατη εκτύπωση αυτού. Στόχο αποτελούσε η ενασχόληση σε βάθος με το σχεδιαστικό πακέτο, καθώς και με τον τρισδιάστατο εκτυπωτή και τα παράγωγά του. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση και παρουσιάζονται τα συστήματα σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD-Computer Aided Design). Έπειτα, περιγράφεται το λογισμικό SIEMENS PLM ΝΧ 12.0 που χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό και πιο συγκεκριμένα το εργαλείο Progressive Die Wizard (PDW). Παρουσιάζεται το τελικό προϊόν που παράγεται και επεξηγούνται τα στάδια ανάπτυξης του καλουπιού στο σχεδιαστικό πρόγραμμα, αναλυτικά. Συνεχίζοντας, μελετάται η λειτουργία και η εξέλιξη των τρισδιάστατων εκτυπωτών και ακολουθεί η ανάλυση της  διαδικασίας κατασκευής του καλουπιού. Τέλος, παρατίθενται οι δυσκολίες και αστοχίες που αντιμετωπίσθηκαν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της τρισδιάστατης εκτύπωσης και παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: 

This dissertation was prepared in order to study and design a progressive die and its 3D printing. The goal was to engage in depth with the design package, as well as with the three-dimensional printer and its formulations. At first, reference is made to 3D modeling and computer-aided design systems (CAD) are presented. Furthermore, the SIEMENS PLM NX 12.0 software used for the design is described and more specifically the Progressive Die Wizard tool (PDW) is analyzed. The final product, produced by the mold, is presented and the development stages of the die in the design program are explained in detail. Continuing, the operation and evolution of 3D printers are studied and the analysis of the die manufacturing process is mentioned. Finally, the difficulties and failures encountered during the process of design and 3D printing are summarized, in addition to the conclusions that we have reached. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος:   28/06/2022 

Ώρα: 9:15  

 

Χώρος Εξέτασης 

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη:  

https://tuc-gr.zoom.us/j/82997435102?pwd=dGtqNnpuMUhzR0k1Y3FNbVdjaytmZz09 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012