Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

08
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Κοίλια Ευαγγελία-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα08/07/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Κοίλια Ευαγγελία

Α.Μ.: 2016050016

Ημερομηνία Παρουσίασης: 08/07/2022

Ώρα: 11.00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/94890970289?pwd=Mkc5cGhFZU1JQ3ZnR2FLY1ZTaWo3QT09       

Θέμα ΔE « Μελέτη της δραστικότητας περοβσκιτικών υλικών για την οξείδωση CO »

Title « Study of perovskites catalytic activity for CO oxidation »

Επιβλέπων: Γεντεκάκης Ιωάννης

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Γεντεκάκης Ιωάννης

2 Παναγιωτοπούλου Παρασκευή

3 Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος

Περίληψη:

Η καταλυτική οξείδωση του CO είναι μια ευρέως διαδεδομένη αντίδραση μετατροπής του CO σε CO2 η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μελετήθηκε πειραματικά η δραστικότητα περοβσκιτικών υλικών με χημικό τύπο La1-xSrxMnO3 (x=0, 0.3, 0.5 και 0.7) για την οξείδωση του CO σε συνθήκες περίσσειας Ο2. Οι περοβσκίτες με δομή ΑΒΟ3, παρουσιάζουν πολύ καλές καταλυτικές ιδιότητες, σταθεροποιούνται σε υψηλές θερμοκρασίες και λόγω της χρησιμότητάς τους σε διάφορες καταλυτικές οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις είναι ικανοί να αντικαταστήσουν τα ευγενή μέταλλα στους καταλυτικά τριοδικούς μετατροπείς. Για την εκτέλεση των κινητικών πειραμάτων, οι περοβσκίτες LSMx μελετήθηκαν σε θερμοκρασιακό εύρος 100°C - 450°C, με σύσταση αέριας τροφοδοσίας 1% CO + 5% O2 σε ισορροπία με He και FT=160 cc/min. Η καταλυτική τους ενεργότητα μελετήθηκε μετά από διάφορα στάδια προ-επεξεργασίας, δηλαδή μετά από προ-αναγωγή και προ-οξείδωση, ενώ η θερμική σταθερότητα τους μελετήθηκε μετά την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου θερμικής γήρανσης που περιλάμβανε διαδοχικούς κύκλους οξείδωσης στους 600οC και 750οC . Επιπλέον, αξιολογήθηκαν οι φυσικοχημικές και δομικές ιδιότητες των περοβσκιτών με διάφορες τεχνικές χαρακτηρισμού, με την μέθοδο Brunauer-Emmett-Teller (BET), με τη μέθοδο σκέδασης ακτινών Χ σε σκόνη (XRD) και με την μέθοδο της θερμοπρογραμματιζόμενης αναγωγής με υδρογόνο (H2-TPR). Τέλος, μελετήθηκε η χρήση των LSMx ως ενεργοί φορείς για την εναπόθεση ευγενών μετάλλων, όπως το Ru και το Ir. Από τις τεχνικές χαρακτηρισμού βρέθηκε ότι η ειδική επιφάνεια των περοβσκιτών κυμαίνεται σε χαμηλές τιμές στο εύρος 6.8 έως 12 m2/gr. Επιπλέον, από τις μετρήσεις XRD  διαπιστώθηκε ο σχηματισμός της περοβσκιτικής δομής, καθώς η ύπαρξη και άλλων οξειδίων Mn και La. Από τα πειράματα Η2-TPR υπολογίστηκαν οι τιμές ολικής χωρητικότητας ευμετάβλητου οξυγόνου (OSC), οι οποίες κυμαίνονται από 670 έως και 1220 μmol Ο2/gr, ενώ παρατηρείται σταδιακή αύξηση με την ταυτόχρονη αύξηση της υποκατάστασης του La από Sr. Από τα κινητικά πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι περοβσκίτες LSMx είναι ενεργοί στην οξείδωση του CO (σε συνθήκες περίσσειας Ο2) στο θερμοκρασιακό εύρος 100°C έως 450°C, ωστόσο η καταλυτική τους  ενεργότητα εξαρτάται από το στάδιο προ-επεξεργασίας, αφού όταν βρίσκονται στην προ-ανηγμένη φάση δίνουν καλύτερα αποτελέσματα από την προ-οξειδωμένη. Επιπλέον, στην προ-ανηγμένη κατάσταση των LSMx παρατηρείται το φαινόμενο της αντίστροφης υστέρησης, το οποίο μειώνεται σταδιακά καθώς αυξάνεται η υποκατάσταση του La από Sr.

Η καταλυτική δραστικότητα των LSMx παραμένει σταθερή ακόμα και μετά από διαδοχικούς κύκλους γήρανσης σε υψηλές θερμοκρασίες και σε οξειδωτικές συνθήκες. Τέλος, οι LSMx μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φορείς εναπόθεσης ευγενών μετάλλων (π.χ. Ir, Ru) δίνοντας καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, το κομμάτι αυτό έρευνας χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι αρκετά αισιόδοξα και με περαιτέρω μελέτη μπορούν να υποδειχθούν υποσχόμενα σε πιο πολύπλοκες αντιδράσεις.

Abstract:

The catalytic oxidation of CO is a widespread reaction of converting CO to CO2 which has been the subject of scientific research. In present thesis, the activity of perovskite materials with chemical formula
La1-xSrxMnO3 (x=0, 0.3, 0.5 and 0.7) for the oxidation of CO in conditions of excess O2, was experimentally studied. Perovskites with structure ABO3 show very good catalytic properties, are stable at high temperatures and due to their utility in various catalytic redox reactions are able to replace noble metals in catalytic three-way converters. To perform the kinetic experiments, LSMx perovskites were studied in a temperature range of 100°C - 450°C, with a feed gas composition of 1% CO + 5% O2 in equilibrium with He and FT=160 cc/min. Their catalytic activity was studied after various pre-treatment steps, i.e., after pre-reduction and pre-oxidation, while their thermal stability was studied after applying a specific thermal aging protocol that included successive oxidation cycles at 600°C and 750°C. In addition, the physicochemical and structural properties of the perovskites were evaluated by various characterization techniques such as BET, XRD and H2- TPR. Finally, the usage of LSMx as active supports for the deposition of noble metals, such as Ru and Ir, was studied. According to the results of characterization techniques, it was found that the specific surface of the perovskites varies in low values ​​in the range of 6.8 to 12 m2/gr. Furthermore, XRD measurements revealed the formation of the perovskite structure, as well as the existence of other Mn and La oxides. From the H2-TPR experiments, the oxygen storage capacity (OSC) values ​​were calculated, which range from 670 to 1220 μmol O2/gr, while a gradual increase is observed with the simultaneous increase in the substitution of La by Sr. From the kinetic experiments carried out, it was found that LSMx perovskites are active in the oxidation of CO (in excess O2 conditions) in the temperature range of 100°C to 450°C, however their catalytic activity depends on the pre-treatment stage, since when the reduced LSMx give better results than the pre-oxidized. Furthermore, in the pre-reduced state of LSMx, the reverse hysteresis effect is observed, which gradually decreases as the substitution of La by Sr increases.

The catalytic activity of LSMx remains stable even after successive aging cycles at high temperatures and under oxidizing conditions. Finally, LSMx can be used as supports for the deposition of noble metals (e.g., Ir, Ru) giving good results. However, this area of ​​research needs further investigation. These results are quite optimistic and with further study they can be shown to be promising in more complex reactions.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012