Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Mποντιώτης Κωνσταντίνος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα14/07/2022 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Μποντιώτης Κωνσταντίνος

Α.Μ.: 2015050081.

Ημερομηνία Παρουσίασης: Πέμπτη 14/07/2022.

Ώρα:16:00.

Αίθουσα: Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/87189374050?pwd=LytpSFVoaHNuaGVsVUZkemJTdENkQT09

Meeting ID: 871 8937 4050

Password: 788241.

Θέμα ΔE «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΚΑΙ ΒΙΟΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ( LACTUCA SATIVA L) ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΡΟΗ »

Title «EFFECT OF COMPOST AND BIOCHAR ON CULTIVATION OF LETTUCE (LACTUCA SATIVA L) IRRIGATED WITH SECONDARY OUTFLOW»

Επιβλέπων: Αλέξανδρος Στεφανάκης

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Απόστολος Γιαννής

2 Ευάγγελος Διαμαντόπουλος

3 Αλέξανδρος Στεφανάκης

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εφαρμόστηκαν δύο διαφορετικά εδαφοβελτιωτικά σε διάφορες αναλογίες σε καλλιεργήσιμο χώμα και μελετήθηκε η ανάπτυξη των φυτών. Τα δύο εδαφοβελτιωτικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Compost από την ΔΕΔΙΣΑ και ένα βιοεξανθράκωμα που παρασκευάστηκε από τo κομπόστ που προαναφέρθηκε. Το βιοεξανθράκωμα παρασκευάστηκε μέσω πυρόλυσης στους 300ο C για 4h. Οι αναλογίες που μελετήθηκαν στα εδαφοβελτιωτικά ήταν 1% 2,5% και 5% σε σχέση με το χώμα. Επίσης επιλέχθηκε και συνδυασμός των δύο εδαφοβελτιωτικών με το χώμα. Επιλέχθηκαν 4 επαναλήψεις σε κάθε μεταχείριση, με αποτέλεσμα το σύνολο της καλλιέργειας να αποτελείται από 40 γλάστρες. Το φυτό που μελετήθηκε ήταν το μαρούλι. Ως μέσο ποτίσματος επιλέχθηκε επεξεργασμένο υγρό απόβλητο, που προέρχεται από δευτεροβάθμια καθίζηση και είναι χλωριωμένο. Έπειτα από περίπου 40 μέρες καλλιέργειας, έγινε συγκομιδή των μαρουλιών και ξεκίνησαν οι εργαστηριακές αναλύσεις, αφού πρώτα έγινε διαχωρισμός των εδαφικών δειγμάτων των καλλιεργειών και των κορμών του φυτού. Αρχικά έγινε χαρακτηρισμός του χώματος που επιλέξαμε ως βάση της καλλιέργειας, καθώς και των άλλων εδαφοβελτιωτικών υλικών. Ο χαρακτηρισμός των αρχικών και τελικών εδαφικών δειγμάτων περιελάμβανε μέτρηση του pH, της αγωγιμότητας (EC), του ολικού αλλά και διαθέσιμου φωσφόρου καθώς και του αζώτου που προέρχεται από ενώσεις αμμωνιακών (NH4-N) και νιτρικών (NO3-N). Τέλος έγινε προσδιορισμός των μετάλλων στα αρχικά και τελικά εδαφικά δείγματα καθώς και στους κορμούς. Στα αρχικά δείγματα μετρήθηκαν επίσης ο οργανικός και ανόργανος άνθρακας (TOC,IC), η κατιοντοανταλλακτική τους ικανότητα (CEC), έγινε προσδιορισμός τέφρας στο κομπόστ και το βιοεξανθράκωμα και υπολογίστηκε η φαινόμενη πυκνότητά τους. Όσον αφορά στους κορμούς έγιναν μετρήσεις στο ολικό άζωτο (TN) και ολικό φώσφορο P. Μέσω των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε ότι το χώμα που χρησιμοποιήθηκε στην πειραματική διαδικασία, επωφελήθηκε σημαντικά από την χρήση εδαφοβελτιωτικού. Συγκεκριμένα το κομπόστ, ενίσχυσε σημαντικά τις συγκεντρώσεις φωσφόρου και αζώτου, ενώ το βιοεξανθράκωμα δεν κατάφερε να επιδράσει θετικά όπως αναμενόταν. Ο συνδυασμός εμφάνισε παρόμοια και χαμηλότερα αποτελέσματα από τις καλλιέργειες που περιείχαν κομπόστ και βιοεξανθράκωμα.

Abstract:

In this particular dissertation, two different soil improvers were applied in various proportions to arable soil and the growth of plants was studied. The two soil improvers used, were Compost from DEDISA and a Biochar manufactured from the Compost mentioned above. Biochar was prepared by pyrolysis at 300ο C for 4h. The proportions we used in soil improvers were 1% 2.5% and 5% compared to soil. A combination of the two soil improvers with the soil was also chosen. Particularly four repetitions were selected in each treatment, resulting in the total crop being 40 pots. As a watering medium, a treated liquid waste was chosen, which comes from secondary precipitation, which is chlorinated. After 40 days of cultivation, the lettuces were harvested and laboratory analyses began, after the soil samples of the crops and the logs of the plant were separated. Initially, the soil we chose as the basis of the crop, as well as the other soil improvers, were characterized. In the characterization of the initial and final soil samples there are measurements of pH, conductivity (EC), total and available phosphorus as well as nitrogen derived from ammonium compounds (NH4-N) and nitrates (NO3-N). Finally, the metals were determined in the initial and final soil samples as well as in the logs. There are also measurements in the original samples for organic and inorganic carbon (TOC,IC), their cation exchange capacity (CEC), ash determination and bulk density. As far as the logs are concerned, measurements were made on total nitrogen (TN)  and  phosphorus P (TP). Through the results it was observed that the soil used in the experimental process, benefited significantly from the use of a soil improver. In particular, compost significantly enhanced phosphorus and nitrogen concentrations, while biochar did not manage to have a positive effect as expected. The combination showed similar and lower results than crops containing compost and biochar.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012