Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

21
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Μελισσαροπούλου Βασιλική-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα21/07/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Μελισσαροπούλου Βασιλική

Α.Μ.: 2016050040

Ημερομηνία Παρουσίασης: Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Ώρα: 2 μ.μ.

Topic: Melissaropoulou Vasiliki's Zoom Meeting

Time: Jul 21, 2022 02:00 PM Athens

 Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/99905999925?pwd=aEVtcVlXRVFTamFyT2JhdlhTdEFpQT09

Meeting ID: 999 0599 9925

Password: 360558

Θέμα ΔE  «Χρονικός προγραμματισμός και κοστολόγηση του έργου αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, στην περιοχή Μάρπησσα, Πάρος»

Title «Τime planning and costing of the upgrade project of the Wastewater Treatment Plant (WWTP) of Marpissa, Paros»

Επιβλέπων: Ροζάκης Στυλιανός

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1. Ροζάκης Στυλιανός
  2. Γκίκας Πέτρος
  3. Στεφανάκης Αλέξανδρος

Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι ο χρονικός προγραμματισμός του έργου αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Μάρπησσας, Πάρου χρησιμοποιώντας τις μεθόδους PERT και CPM, καθώς και η κοστολόγηση των εργασιών για τη διεξαγωγή του έργου. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην αναβάθμιση της ΕΕΛ της Μάρπησσας, με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Με την ολοκλήρωση του έργου η ΕΕΛ Μάρπησσας θα να είναι σε θέση να δεχτεί αυξημένο φορτίο εισόδου, με ταυτόχρονη μείωση των ενεργειακών της απαιτήσεων και του κόστους λειτουργίας. Η καινοτομικότητα του έργου προσδίδεται στην πρώιμη απομάκρυνση στερεών και σωματιδιακού BOD από τα λύματα, χρησιμοποιώντας ειδικού τύπου συστήματα διήθησης (μικροσχάρες / αυτοκαθαριζόμενα αμμόφιλτρα ανοδικής ροής), πριν αυτά εισέλθουν στην δεξαμενή αερισμού. Έτσι, εκτιμάται μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕΛ περίπου 30-35%. Μελλοντικά, τα επεξεργασμένα λύματα θα χρησιμοποιηθούν για άρδευση δασικής έκτασης, χωρίς να επιβαρύνουν με επιβλαβείς ουσίες το περιβάλλον.

Αρχικά για το θεωρητικό υπόβαθρο, επιχειρήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ότι αφορά τον ορισμό ενός έργου, την διαχείρισή και τον κύκλο ζωής του, τον χρονικό προγραμματισμό και τις δύο μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και τις διάφορες διεργασίες που ακολουθούν τα υγρά απόβλητα μέσα σε μια ΕΕΛ. Στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των συνθηκών στην υφιστάμενη εγκατάσταση και του προτεινόμενου έργου, με στόχο την έμφαση στην σημαντικότητα του έργου.

Το βασικότερο και το αμέσως επόμενο μέρος της διπλωματικής εργασίας, περιέχει την δικτυακή ανάλυση και τις δύο μεθοδολογίες  CPM και PERT, όπου στην  μεθοδολογία CPM το έργο αποτελείται από δραστηριότητες με γνωστούς τους χρόνους ολοκλήρωσης, ενώ στην PERT επικρατούν συνθήκες αβεβαιότητας.

Το προτεινόμενο έργο απαρτίζεται από 36 επιμέρους δραστηριότητες, οι οποίες ομαδοποιούνται σε τρείς (3) κατηγορίες, την μελέτη και τον σχεδιασμό του έργου , την εργοταξιακή εγκατάσταση και την εφαρμογή καινοτομίας και κατασκευή στην ΕΕΛ Μάρπησσας. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 729 ημέρες . Με βάση τους υπολογισμούς που έγιναν στη μέθοδο CPM, η ελάχιστη διάρκεια ολοκλήρωσης προσδιορίστηκε στις 661 ημέρες, ενώ στη μέθοδο PERT 665,8 ημέρες, Σύμφωνα με την ανάλυση ευαισθησίας που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά, η πιθανότητα να ολοκληρωθεί το έργο σε λιγότερο από 666 ημέρες είναι 1%, ενώ η πιθανότητα να ολοκληρωθεί σε αργότερο χρονικό διάστημα των 666 ημερών είναι 99%. Μέσω της ανάλυσης των δαπανών του έργου προκύπτει ότι το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των  287.030€.

Τέλος γίνεται ο σχολιασμός και η παράθεση των συμπερασμάτων της εν λόγω μελέτης, καθώς στα παραρτήματα περιγράφεται εν συντομία το πρόγραμμα MS Project 2019, που χρησιμοποιήθηκε για την επαλήθευση των υπολογισμών του χρονικού προγραμματισμού .

Abstract:

The purpose of this dissertation is the time planning of the upgrade project of the Wastewater Treatment Plant (WWTP) of Marpissa, Paros using the PERT and CPM methods, as well as the costing of the work for the conduction of the project. The proposed project aims at the upgrading of the WWTP of Marpissa, through the application of innovative technologies in waste water treatment. After the completion of this project, the WWTP of Marpissa will be able to accept increased input load, while simultaneously decreasing its energy requirements and operating costs. The novelty of the project is attributed to the early removal of solids and particulate BOD from the effluent, using special type filtration systems (microwaves / self-cleaning upward flow sand filters), before they enter the aeration tank. Thus, a reduction of the total electricity consumption of WWTP is estimated at about 30-35%. In the future, the treated wastewater will be used for irrigation of forest area, without harming the environment with harmful substances.

Initially for the theoretically background, an extensive bibliographical review was attempted regarding the definition of the project, its management and circle of life, the time planning and the two methodologies that will be used, as well as the various processes that follow the liquid waste through a WWTP. A detailed description of the conditions in the existing facility and of the proposed project follows, with the aim of emphasizing the importance of the project.

The part that follows, which is most important part of the dissertation, contains the network analysis of both CPM and PERT methodologies. In CPM methodology, the project consists of activities with known completion times; while in PERT, conditions of uncertainty prevail.

The proposed project consists of 36 sub-activities, which are grouped into three (3) categories; the study and design of the project, the construction site installation and the implementation of innovation and construction in WWTP of Marpissa. The overall deadline for the execution of the project is 729 days. Based on calculations that were made in the CPM method, the minimum completion time was determined at 661 days, while in PERT, 665,8 days. According to the sensitivity analysis, which was carried out immediately after, the probability of completion of the project in less than 666 days is 1%, while the probability of its completion in a later period than 666 days is 99%. Through the analysis of the costs of the project, the total cost of the project emerges, which amounts to 287.030€.

Finally, there are comments and conclusions of this study, as the annexes describe in a few words the MS Project program, which was used for verifying the calculations of the time planning.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012