Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

27
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Ατάλλα Αικατερίνης, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα27/07/2022 10:30 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Τίτλος στα Ελληνικά: Σύγκριση ικανοποίησης επιβατών αεροπορικών εταιρειών πριν και μετά την πανδημία Covid-19. 

Τίτλος στα Αγγλικά: A comparison of airline passenger satisfaction before and after the pandemic Covid-19. 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Τσαφαράκης Στέλιος 

Πρώτο Μέλος: Γεώργιος Ατσαλάκης 

Δεύτερο Μέλος: Ευαγγελία Κρασαδάκη  

 

Περίληψη 

Σκοπός  της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εύρεση ικανών και αναγκαίων συνθηκών για την ικανοποίηση επιβατών σε τέσσερις αμερικάνικες αεροπορικές εταιρείες (American, Delta, Southwest, United Airlines). Τα δεδομένα που πρόκειται να αναλυθούν προέρχονται από έρευνα ικανοποίησης της εταιρείας Skytrax και θα εξεταστούν για τα έτη 2019 και 2020, δηλαδή για χρονικές περιόδους πριν και μετά την εμφάνιση της πανδημίας Covid -19. 

Αρχικά, θα γίνει χρήση της μεθόδου Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με ασαφή σύνολα, (fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis - fs/QCA) ξεχωριστά για κάθε μια από τις παραπάνω αεροπορικές εταιρείες για τα 2 αυτά έτη. Η μέθοδος fs/QCA  βασίζεται στη θεωρία των ασαφών συνόλων και στη χρήση της Boolean άλγεβρας για να εντοπίσει αιτιώδεις συνθήκες/κριτήρια (ή συνδυασμούς αυτών), οι οποίες θα είναι αναγκαίες ή/και ικανές για την παρουσία του αποτελέσματος (ολική ικανοποίηση). 

Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί η πολυκριτήρια μέθοδος MUSA (Multicriteria Satisfaction), για την ανάλυση της ικανοποίησης των επιβατών, ενώ για την κατηγοριοποίηση των χαρακτηριστικών ποιότητας των υπηρεσιών θα εφαρμοστεί το μοντέλο τριών επιπέδων ποιότητας του Kano. 

Τα συμπεράσματα των παραπάνω μεθόδων επικεντρώνονται στις μεταβολές των προτιμήσεων των επιβατών πριν και μετά την εμφάνιση της πανδημίας, και μέσω της συγκριτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων τους, θα προταθεί μια μέθοδος με την οποία κάθε εταιρεία θα είναι σε θέση να εντοπίσει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της καθώς και να προσδιορίσει αυτά που χρήζουν βελτίωσης. 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: 

The purpose of the present bachelor’s thesis is to find sufficient and necessary conditions for the satisfaction of the passengers in four airline companies of the United States of America (American, Delta, Southwest, United Airlines). 

The data which are about to be analyzed come from research by Skytrax Company and will be examined for the years 2019 and 2020, time periods pre-and post- Covid-19 pandemic. 

Firstly, there is going to be use of fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis - fs/QCA method, separately for each of the abovementioned airline companies for these two years. The fs/QCA method is based on the theory of the fuzzy sets and the use of Boolean Algebra in order to detect causal conditions/criteria (or combinations of them), which are necessary or/and sufficient for the presence of the outcome (overall satisfaction). 

Next, the multi-criteria method Musa (MUlticriteria Satisfaction) will be applied for the analysis of the satisfaction of the passengers, whereas the three leveled Kano quality measure model will be applied for the categorization of the quality characteristics of the services. 

The conclusions of the above methods focus on changes of the passenger’s preferences before and after the pandemic outbreak. Through the comparative analysis of the results, a method will be proposed with which every company will be able to detect its strong and weak points and define those that need improvement. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 27/7/2022 

Ώρα:10:30 π.μ. 

 

Χώρος Εξέτασης 

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/84376874961?pwd=WTVEY1RZQzhST0lUcDNuR1U5T1M1dz09  

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012