Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

04
Αυγ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Αρνογιαννάκη Αλέξανδρου , Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα04/08/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Αρνογιαννάκης Αλέξανδρος 

Αριθμός Μητρώου: 2020019015 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Διερευνώντας την έλλειψη χρηματοδότησης σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

Τίτλος στα Αγγλικά: Exploring the lack of funding for small & medium-size enterprises 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Χρυσοβαλάντης Γαγάνης 

Πρώτο Μέλος: Μιχάλης Δούμπος 

Δεύτερο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης 

 

Περίληψη 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Αναντίρρητα, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση διαδραματίζει μείζονα ρόλο για την λειτουργία τους. Εντούτοις, αρκετές φορές παρατηρείται ότι οι ΜΜΕ έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, το οποίο ασφαλώς λειτουργεί ως εμπόδιο τόσο για την ανάπτυξη τους όσο και την ανάπτυξη της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται. Το χρηματικό ποσό το οποίο απαιτείται για τη χρηματοδότηση των τρεχόντων διεργασιών και του μελλοντικού σχεδιασμού των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, το οποίο δεν είναι εφικτό να αποκτηθεί μέσω των τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών αγορών ή άλλων παροχών πίστωσης ορίζεται ως χρηματοδοτικό κενό (Financing Gap). 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξακρίβωση των χαρακτηριστικών των ΜΜΕ τα οποία επηρεάζουν το αντιλαμβανόμενο, από τις επιχειρήσεις, χρηματοδοτικό κενό μέσω της χρήσης ενός σύνθετου δείκτη. Στο πλαίσιο κατανόησης του χρηματοδοτικού κενού χρησιμοποιήθηκε η γραμμική παλινδρόμηση σε στοιχεία πάνελ, βασιζόμενη σε δεδομένα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Πράγματι, στηριζόμενοι στα αποτελέσματα δύναται να ειπωθεί το γεγονός ότι βρέθηκε υψηλή συσχέτιση μεταξύ του χρηματοδοτικού κενού και ενός συνόλου παραμέτρων. Ήτοι, για την επίτευξη ενός μειωμένου χρηματοδοτικού κενού κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση παραμέτρων όπως τα κέρδη μιας ΜΜΕ, η πιστοληπτική ικανότητα των δανειζόμενων, η διαθεσιμότητα των δανείων, η προθυμία της τράπεζας να παρέχει πίστωση στην επιχείρηση, τα ιδία κεφάλαια της επιχείρησης, το γενικότερο οικονομικό πλαίσιο και η μελλοντική διαθεσιμότητα δανείων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί ότι βρέθηκε ότι μεγαλύτερες σε ηλικία ΜΜΕ διακρίνονται από μικρότερο χρηματοδοτικό κενό. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση σε ανάγκες για τραπεζικό δάνειο αποτελεί ενδεχομένως σημάδι αύξησης και του χρηματοδοτικού κενού το οποίο χαρακτηρίζει μια ΜΜΕ.  

Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη εργασία παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης μιας βαθύτερης κατανόησης για τη συμπεριφορά του χρηματοδοτικού κενού, το οποίο αντιλαμβάνονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αποκτώντας επίγνωση επί του χρηματοδοτικού κενού, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα πιο ολοκληρωμένο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο θα προσφέρει ισάξιες και περισσότερες ευκαιρίες για την απόκτηση χρηματοδότησης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:  

Small and medium sized enterprises (SME) constitute the driving force of the global economy. It is an undeniable fact that access to finance have a prominent place in their operations. Howbeit, it has been noted that many times SMEs experience limited access to finance, which acts as a hurdle so for their development, as for the development of the country’s economy in which they operate. The amount of money needed to fund current business processes and future operations planning, which is not available from banks, financial markers or other forms of credit is called the financing gap. 

This study inspects specific characteristics that may influence the conceived financing gap from SME’s, through the use of a composite indicator. The analysis was made possible through utilizing a linear regression model for panel data, with data obtained from SME’s throughout Europe.  

The results suggest that attaining a smaller financing gap a SME is made possible through improving parameters such as SME’s profits, creditworthiness, bank loan availability, banks willingness to provide credit, own capital, general economic outlook and future availability of loans. It is also worth noting that, SMEs with more years of functioning are connected to lower financing gap. On the other hand, an increase in the need for bank loan may possibly be an indicator for an increased financing gap. 

In a nutshell, this particular thesis provides a deeper understanding on the behavior of the financing gap for small and medium sized enterprises. Acquiring a more scrupulous insight on the financing gap will allow financial institutions to create a more integrated economical system, one that will allow even and more opportunities for SMEs to obtain access to finance. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 4 Αυγούστου 2022 

Ώρα: 10:00 

 

Χώρος Εξέτασης 

Link: https://tuc-gr.zoom.us/j/97862330266?pwd=SXZHVTZBNmlhRFdBb24zUnU1R21LUT09 

Meeting ID: 978 6233 0266 

Password: 412874 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012