Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Αυγ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Πέτρου Ζωγράφου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα03/08/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Πέτρος Ζωγράφος 

Αριθμός Μητρώου: 2018019026 

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά: Αντίστροφη μηχανική, σχεδιασμός και κατασκευή εξαρτημάτων μικρού στροβιλοαντιδραστήρα 

Τίτλος στα Αγγλικά: "Reverse engineering, design and construction of parts for a small jet engine" 

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Επιβλέπων: Ι. Νικολός 

Πρώτο Μέλος: Ν. Τσουρβελούδης 

Δεύτερο Μέλος: Α. Αντωνιάδης 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή ακολουθήθηκαν τα διαδοχικά στάδια μιας συνολικής διαδικασίας αντίστροφης μηχανικής για την μέτρηση, τον σχεδιασμό και την κατασκευή 3 τμημάτων, που απαρτίζουν τα ακίνητα μέρη του συμπιεστή ενός μικρού στροβιλοαντιδραστήρα. Τα τμήματα του συμπιεστή που κατασκευάστηκαν χαρακτηρίζονται από αυξημένη πολυπλοκότητα και δυσκολία τόσο στη μέτρηση όσο και στην κατασκευή του, κωρίως λόγω του μικρού τους μεγέθους και της παρουσίας σταθερών πτερυγίων. Από τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία περιγράφεται στα επόμενα κεφάλαια, φάνηκε ότι είναι δυνατή η κατασκευή τμημάτων μικρού στροβιλοαντιδραστήρα με τα μέσα που διατίθενται εντός των Εργαστηρίων ενός Τεχνολογικού Ιδρύματος, χωρίς πολύ σημαντικά προβλήματα, καθώς η εν λόγω κατασκευή βρίσκεται εντός των δυνατοτήτων που διατίθενται, τόσο σε υποδομές όσο και σε γνώση. Γενικά η όλη διαδικασία χαρακτηρίστηκε από μεγάλη επιτυχία και ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή αντίστοιχης διαδικασίας και για άλλα τμήματα μικρών στροβιλοαντιδραστήρων στο μέλλον. 

 

Abstract 

In this Master's Thesis, the stages of an overall reverse engineering process were followed for the measurement, design and manufacture of 3 parts, which make up the parts of a small turboreactor's compressor. The parts of the compressor that were manufactured are characterized by increased complexity and difficulty in both measuring and manufacturing, mainly due to their small size and the presence of fixed vanes. From this particular process, which is described in the following chapters, it has been shown that it is possible to manufacture parts of a small turboreactor with the means available within the Laboratories of a Technological Institution, without very significant problems, as such construction is within the  available  capabilities, both in infrastructure and knowledge. In general, the whole process was characterized by great success and creates the way for the application of a similar process for other parts of small turboreactors in the future. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης 

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 3-8-2022 

Ώρα: 11.00 

 

Χώρος Εξέτασης 

Αίθουσα: Join Zoom Meeting 

https://tuc-gr.zoom.us/j/95037668486?pwd=T2dmeG5rRWxwQi9MR1UvOUlYN2JtZz09 

Meeting ID: 950 3766 8486 

Password: 446458 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012