Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Πρασίνου Ελένης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/09/2022 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τίτλος: Μεταξύ της αρχιτεκτονικής και του game design:
Σχεδιασμός πάρκου ψυχαγωγίας, αναψυχής και πολιτισμού στον Κολωνό.

Title:Game design, architecture and the in-between:  
Designing an amusement, recreational and culture park in Kolonos.

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, 16 .00μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

 Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος -Αλκέτας
Καθηγητής: Παρθένιος Παναγιώτης
Επίκουρη Καθηγήτρια: Γεροπάντα Βασιλική

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία σχεδιάζεται στην συνοικία του Κολωνού ένα πάρκο διασκέδασης, αναψυχής και πολιτισμού. Μέσα από την διερεύνηση της σχέσης του αναλογικού και ψηφιακού παιχνιδιού με την αρχιτεκτονική, η κεντρική ιδέα τοποθετείται στο ενδιάμεσο πεδίο της αρχιτεκτονικής και του game design. Το βασικό εφαλτήριο σχεδιασμού αποτελεί αφενός η μετατροπή των κατοίκων – χρηστών της περιοχής σε παίκτες, για τους οποίους σχεδιάζονται ,σε μεγάλη κλίμακα, τρία αστικά παιχνίδια και αφετέρου η ιδιαίτερη κινητικότητα, που μπορεί να εμφωλεύσει ένα παιχνίδι στην δυναμική μιας αρχιτεκτονικής μορφής. Ταυτόχρονα ,μέσω της επέμβασης στην περιοχή εξετάζεται και η σχέση του τρίπτυχου: εικονικός χώρος , παίκτης και παιχνίδι ,ενώ παράλληλα, σχεδιάζονται σε μικρότερη κλίμακα δύο δημόσια κτίρια – δίνες,  τα οποία στεγάζουν αναλογικές και ψηφιακές λουδικές χρήσεις αντίστοιχα. 
Το παιχνίδι αποτελεί μια οικουμενική έννοια η οποία εμπεριέχεται παντού. Απομονώνοντάς το όμως ως σύμφυτο στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, γεννιούνται νέοι τρόποι με τους οποίους αφουγκραζόμαστε τον χώρο, τα στοιχεία μέσα σε αυτόν, αλλά και τις σχέσεις που δημιουργούμε μέσα του.

Λέξεις κλειδιά: Λουδική αρχιτεκτονική, ψηφιακό & αναλογικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων, κινήσεις παιχνιδιού, πολιτισμός & παιχνίδι

Abstract 

In the present dissertation  an amusement, recreational and culture park is designed in the Kolonos district of Athens. Through the exploration of the relationship of analogue and digital games with architecture, the central idea of this project is placed in - between the faculties of architecture and game design.  On one hand the initial idea of the  park’s plan,  is based on converting  the residents of Kolonos, and the visitors of the area, into players,  for whom three large scale urban games are created , whilst on the other hand , on the  distinctive mobility, that games can nest in the dynamic of an architectural form. At the same time, an examination takes place , between the relationship of virtual space, player and games and furthermore, in a smaller scale, two public vortex buildings are designed to host analogue and digital games respectively. 
 Play and games have a universal meaning that is included in everything. Isolating them though as an inherent element of architectural composition, we create new ways of how we perceive space, the elements within it but also the relationships we develop in it. 

 Key words: Ludic architecture, digital & analogue games, role play, game movement, culture and play
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012