Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Χλιάρα Αθανάσιου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα24/10/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Προσδιορισμός της προσροφητικής ικανότητας μπεντονιτών με τη μέθοδο της κεραμικής πλάκας (plate test)

Εξεταστική Επιτροπή: 
Χρηστίδης Γεώργιος, Καθηγητής Μηχ.Ο.Π. (Επιβλέπων)
Γκαμαλέτσος Πλάτων, Επίκουρος Καθηγητής Μηχ.Ο.Π.
Δρ. Κάραλης Αθανάσιος, Imerys

Περίληψη:
Ο μπεντονίτης είναι ένα πέτρωμα ιδιαίτερα απορροφητικό και με μεγάλη ικανότητα διόγκωσης. Χαρακτηρίζεται από την μεγάλη περιεκτικότητα σε σμεκτίτη ο οποίος προσδίδει στο πέτρωμα τα παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο σμεκτίτης κατά κύριο λόγο μπορεί να είναι νατριούχος ή ασβεστούχος. Η περιεκτικότητα και το είδος του σμεκτίτη καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ιδιότητες του μπεντονίτη.

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός της προσροφητικής ικανότητας 15 δειγμάτων μπεντονίτη και η συσχέτιση της ικανότητας αυτής με την περιεκτικότητα κάθε δείγματος σε σμεκτίτη. Αρχικά έγινε η ποιοτική ανάλυση κάθε δείγματος με την μέθοδο της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ και στην συνέχεια επεξεργασία των αποτελεσμάτων με την βοήθεια του λογισμικού Eva Diffrac. Ακολούθησε η ποσοτική εκτίμηση της σύστασης των δειγμάτων με την χρήση του λογισμικού AutoQuan. Το επόμενο βήμα της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της προσροφητικής ικανότητας των δειγμάτων με την μέθοδο της κεραμικής πλάκας. Στη συνέχεια έγινε ενεργοποίηση επιλεγμένων δειγμάτων και μετρήθηκε εκ νέου η προσροφητική ικανότητα με το τεστ της κεραμικής πλάκας. Σε επόμενο στάδιο μετρήθηκε η ικανότητα προσρόφησης κυανού του μεθυλενίου από τα δείγματα. Με αυτή την μέθοδο μελετήθηκαν άλλα 4 δείγματα (σειρά FB) πριν και μετά τη θέρμανση τους για 4 ώρες στους 5500C.

Για όλες τις μεθόδους έγινε η περιγραφή της προετοιμασίας των δειγμάτων και της πειραματικής διαδικασίας καθώς επίσης και παρουσίαση των μετρήσεων και αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας των δειγμάτων σε σμεκτίτη και της προσροφητικής ικανότητας των δειγμάτων σε νερό και κυανό του μεθυλενίου. Επίσης η ενεργοποίηση των δειγμάτων έφερε αύξηση των τιμών των αποτελεσμάτων με την μέθοδο της κεραμικής πλάκας.

Abstract:

Bentonite is a notably adsorbent clay with high swelling capacity. Its characteristic is the high concentration in smectite mineral. Smectite provides bentonite with the above-mentioned properties. This mineral primarily can be found as sodium-smectite or calcium-smectite, the kind and the concertation of which determine in high degree the clays properties.

The subject of the present thesis is to specify the adsorption properties of 15 bentonite clay samples and correlate this ability with each sample smectite concentration. Firstly, a qualitative analysis took place with the X-ray diffraction method, the results were processed with the use of EVA Diffrac software. A quantitative estimation of the sample composition followed using the AutoQuan software. The next step of the study was to determine the adsorption ability of each sample via the ceramic plate test. After this measuring, selected samples were activated with Na2CO2­, the adsorption capability of the activated samples was once again measured using the ceramic plate test. In the second phase of the study, we measured the ability of the samples to adsorb methylene blue. In this method we also used 4 samples and estimated their ability to adsorb the cationic dye before and after heating this samples at 5500C.

For all of the techniques there is a description of the preparation of the samples, the experiment procedure and also the presentation of the measurements and the relative results. The conclusion of the study was that a strong positive correlation can be noted between the concentration of smectite and the sample adsorption ability.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012