Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Stoliarova Nina - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα02/11/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:NINA STOLIAROVA 

Τίτλος:Εκπαιδευτική Αρχιτεκτονική: Παραμετρικές κατασκευές για όλες τις ηλικίες 
Title:Educational Architecture: Parametric constructions for all ages
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, 10.00 π.μ.
σχεδιαστήριο 1ου έτους


Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΚΕΤΑΣ ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ (επιβλέπων)
Αναπληρωτής  Καθηγητής: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΖΑΚΑΣ 
Αναπληρωτής Καθηγητής: ΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΡΑΣ 


Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί την λογική συνέχεια της ερευνητικής εργασίας με θέμα "Ανάγκες του ανθρώπου και της κοινωνίας: αρχιτέκτονας για την κοινωνία του μέλλοντος". Παρουσιάζεται µια προσέγγιση σχεδιασμού που δίνει προσοχή σε όλες τις ανθρώπινες ανάγκες, και δημιουργεί μια πλατφόρμα πειραματισμού και διερεύνησης του «ιδανικού» χώρου κατοίκησης για όλους. Όπως ακριβώς συμβαίνει στην ανθρώπινη ζωή, η ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών πραγματοποιείται σε στενή σύνδεση με τις ανάγκες της κοινωνίας, έτσι και στην παρούσα μελέτη η ιδέα, η διαδικασία σχεδιασμού και η μορφή του έργου προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην προηγηθείσα ερευνητική εργασία. 
Μέσα από την διπλωματική διερευνάται η εξέλιξη της χωρικής/αρχιτεκτονικής παιδείας του ανθρώπου, από την πρώιμη ηλικία και μετά, μέσα από την διαδικασία της παιγνιοποίησης. Παράλληλα, δημιουργούνται τα απαραίτητα παραμετρικά εργαλεία για την συνεχή εξέλιξη της κατασκευής, προκειμένου να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες που αλλάζουν με το χρόνο. Στην συνέχεια, εξετάζονται συγκεκριμένες ιδιότητες του μελλοντικού χωρικού παράγωγου, που ταιριάζουν καλύτερα για την ικανοποίηση της κάθε ανάγκης. Μετά, ακολουθεί η διαδικασία διασταύρωσης των αποτελεσμάτων και η επιλογή τελικών χαρακτηριστικών– μορφής, τρόπου κατασκευής και των υλικών. Τέλος, εφαρμόζεται η πρακτική της τρισδιάστατης εκτύπωσης, μέσα από την λογική «φτιάξτο μόνος σου», προκειμένου ο χρήστης να ελέγχει ο ίδιος την εξέλιξη της κατασκευής, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή.

Abstract 
The present thesis is the logical continuation of the research project "Human and society needs: architect for the society of the future". It presents a design approach that pays attention to all human needs, and creates a platform for experimentation and exploration of the "ideal" habitat for all. As in human life, the satisfaction of personal needs takes place in close connection with the needs of the society, so in this study the concept, the design process and the form of the project come as close as possible to the needs of contemporary society as identified in the previous research work.
Through the thesis, the development of spatial/architectural education of human beings, from early age onwards, is explored through the process of gamification. At the same time, the necessary parametric tools for the continuous evolution of construction are created in order to satisfy the needs and desires that change over time. Then, specific properties of the future spatial derivative that best suit the satisfaction of each need are considered. Then, follows the process of cross-checking the results and selecting final characteristics - form, construction method and materials. Finally, the practice of 3D printing is applied, through the "do-it-yourself" logic, in order to allow the user to control the development of the project himself, both in design and construction.
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012