Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Σεπ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Αυγέρου Νεφέλης- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
Τοποθεσία Η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/09/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Νεφέλη Αυγέρου

Τίτλος: Απόβλητα ορυχείων ως μερικά υποκατάστατα πρώτων υλών σε σύγχρονα και παραδοσιακά κονιάματα: μετατρέποντας ένα απόβλητο σε προϊόν.

Title: Mine tailings as partial raw materials substitutes in restoration and modern mortars: converting a “waste” into a “product”.

 

Εξεταστική Επιτροπή
Παγώνα Νόνη Μαραβελάκη (επιβλέπουσα), Καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Προβιδάκης, Καθηγητής
Μαρία Σταυρουλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Περίληψη
Κατά την αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών μνημείων, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τα ιστορικά δομικά υλικά, καθώς και η ανάπτυξη νέων υλικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της δομικής και ιστορικής ακεραιότητας των μνημείων. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην έρευνα των καταλοίπων που προέρχονται από εξορύξεις ορυχείων και στη διερεύνηση της χρήσης τους ως μερικά υποκατάστατα δομικών υλικών.
Τα κατάλοιπα εξορύξεων ορυχείων συνήθως θεωρούνται απόβλητα, των οποίων η αποθήκευση σε εγκαταστάσεις ορυχείων είναι δαπανηρή, επιφέρει δε περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση.
Ωστόσο, η έλλειψη που παρατηρείται σε ορισμένα δομικά υλικά, η αύξηση των τιμών και οι όλο και αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, καθιστούν τα κατάλοιπα ως μία ελκυστική εναλλακτική λύση για ενσωμάτωση στα δομικά υλικά.
Διάφορες έρευνες έχουν διεξαχθεί για τη χρήση των καταλοίπων αυτών ως δομικών υλικών, αλλά μέχρι σήμερα, υπολείπεται μία εκτενής και ολοκληρωμένη έρευνα, στην οποία περιλαμβάνονται κατάλοιπα από διαφορετικά είδη κοιτασμάτων με διαφορετική ορυκτολογική και χημική σύσταση. Επίσης δεν απαντώνται συχνά κονιάματα που να περιλαμβάνουν τα κατάλοιπα εξορύξεων και να προορίζονται για την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων ή τη χρήση τους σε σύγχρονες κατασκευές.
Σε αυτή την έρευνα, πραγματοποιήθηκε μελέτη των καταλοίπων που προέρχονται από διαφορετικά κοιτάσματα μεταλλευμάτων. Οι πειραματικές διαδικασίες περιλαμβάνουν λεπτομερή χαρακτηρισμό των αποβλήτων με την χρήση φυσικοχημικών τεχνικών, την ενσωμάτωση τους σε κονιάματα, και τη μελέτη για την βελτιστοποίηση των συνθέσεων των μιγμάτων. Στόχος ήταν να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση για τη διαχείριση των αποβλήτων από τα επιλεγμένα κοιτάσματα μεταλλευμάτων.
Μνημεία και κτίρια αποτελούμενα από σκυρόδεμα, τα οποία ήδη εμπεριέχουν τσιμέντο ως δομικό υλικό, μπορούν να αποκατασταθούν με αυτού του είδους τα προϊόντα. Συγκεκριμένα, τα κατάλοιπα που μελετήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν ως μερική αντικατάσταση του τσιμέντου και/ή των αδρανών υλικών.

Abstract

During the restoration and rehabilitation of monuments and monumental structures, it is crucial to characterize historic construction materials and formulate compatible repair ones to ensure the structural and historical integrity of monuments. A study of using mine tailings as additives in the construction materials is the subject of this thesis.
Mine tailings are normally considered waste, which is expensive to store in mine facilities and may impair environment and society.  
However, shortage and raised prices in some construction materials, along with the increasingly more restrictive environmental regulations, making this “ground dust”, a by-product of mining activities, an attractive alternative for substitution of ingredients of construction materials.
Many studies have been carried out on the use of mine tailings as construction material in the past, but a comprehensive study including tailings originating from different ore ore-forming processes and, therefore, having varied mineralogical and chemical compositions has not yet been carried out. Moreover, scarce cases of mortars including mine tailings were specifically designed for use in the restoration of historical buildings or modern structures.
In this work, mine tailings from different deposits have been studied. The experiments involve the analytical characterization of the tailings, formulation in mortars, testing and optimization of the mix designs over the whole process to obtain the best-fitting solution for the tailings from the deposit studied.  
Concrete monuments and buildings, in which cement has already been used as a construction material, can be restored with those products. The tailings studied will be used as a partial replacement of cement, and/or aggregates.

 


Meeting ID: 525 865 8332
Password: 194349

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012