Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Σεπ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Γεωργίου-Παναγιώτη Πολίτη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα01/09/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος-Παναγιώτης Πολίτης

Αριθμός Μητρώου: 2018010128

 

Θέμα

Πρόβλεψη τιμών φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας Νεύρο-Ασαφή λογική

 

Εξεταστική Επιτροπή

Επιβλέπων: Γεώργιος Ατσαλάκης, Αναπλ. Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Στέλιος Τσαφαράκης, Αναπλ. Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής

 

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία, με σκοπό την πρόβλεψη των τιμών του Φυσικού Αερίου, προτεί-νεται η εφαρμογή του Προσαρμοστικού Νεύρο-Ασαφούς Συστήματος Συμπερασμού-Adaptive Neuro Fuzzy Inference Systems (ANFIS), ενός μοντέλου που συνδυάζει τις δυ-νατότητες της Ασαφούς Λογικής και των Τεχνητών Νευρωνικών δικτύων.

Για την εξαγωγή αποτελεσμάτων εξετάζονται οι τιμές κλεισίματος του Φυσικού Αερίου για τρία έτη (2017 έως 2020), στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας για τέσσερα φυσικά σημεία συναλλαγής: το GASPOOL, το NCG, το TTF και το NPB.

Η υλοποίηση αυτής της διαδικασίας γίνεται με χρήση του προγράμματος MATLAB, όπου και χρησιμοποιούνται οι συναρτήσεις συμμετοχής gbellmf, gauss2mf, gaussmf και trapmf. Ε-λέγχονται τα σφάλματα MSE (Μέσο τετραγωνικό σφάλμα), RMSE (Ρίζα μέσου τετραγωνι-κού σφάλματος), MAE (Μέσο απόλυτο σφάλμα) και MAPE (Μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα) των συναρτήσεων αυτών.

Έπειτα τα αποτελέσματα της μεθόδου ANFIS συγκρίνονται με αυτά των συμβατικών μεθόδων ARMA και AR ώστε να αποδειχθεί η ανωτερότητά της σύμφωνα με τους προαναφερθέντες δείκτες.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 01/09/2023

Ώρα: 12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/92275301961?pwd=czBoOStXLy9jSmxqSitGQmIxdTdMdz09

Meeting ID: 922 7530 1961

Password: 459014

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012