Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Σεπ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Μούτσου Μαριάννας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα01/09/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master of Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ)

 

Ονοματεπώνυμο: Μούτσου Μαριάννα

Αριθμός Μητρώου: 2021015009

 

Θέμα

Τίτλος στα Αγγλικά: Business model for the circular economy for fashion -The influence of digital modeling

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Νικολαος Μπιλάλης

Πρώτο Μέλος: Στέλιος Τσαφαράκης

Δεύτερο Μέλος: Ευρυδίκη Παπαχρήστου

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η παγκόσμια συνειδητοποίηση για το ποσο επιβλαβης ειναι η βιομηχανία της μόδας στο περιβαλλον έχει προκαλέσει μια ευρεία αναγνώριση της ανάγκης για αλλαγή. Αυτό το έγγραφο εμβαθύνει στην επιτακτική ανάγκη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους ενδιαφερόμενους φορείς της μόδας να ευθυγραμμιστούν με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας (CE) και τις πρακτικές βιωσιμότητας. Το πλαίσιο CE αναδεικνύεται ως μια κρίσιμη καθοδηγητική προσέγγιση για τον τομέα της μόδας, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη προϊόντων, τις καθαρότερες τεχνολογίες και τα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.Η μετάβαση προς την κυκλικότητα απαιτεί μια συνολική επανεκτίμηση πολλών πτυχών στη βιομηχανία της μόδας, που περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την επιλογή υλικού, τις μεθόδους παραγωγής, τη διανομή, την ιδιοκτησία και τη διάθεση. Αυτός ο μετασχηματισμός εξαρτάται από την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών, εναλλακτικών υλικών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Η υιοθέτηση κυκλικών στρατηγικών διασφαλίζει επίσης ένα βιώσιμο επιχειρησιακό μοντέλο που σέβεται τον πλανητη και τους πορους του.Ακομα η υιοθέτηση της κυκλικότητας εκτείνεται πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη.Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην κίνηση των κυκλικών λειτουργιών, ενισχύοντας τα οικολογικά οφέλη.Η ψηφιακή μοντελοποίηση μόδας ειναι αλλος ενας σημαντικος παραγοντας μετασχηματιστου στην μοδα, επαναπροσδιορίζοντας τους δημιουργικούς κανόνες μέσω της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας. Η ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως η τρισδιάστατη απόδοση και η εικονική δημιουργία πρωτοτύπων επιταχύνει τη διαδικασία σχεδιασμού, ενώ περιορίζει την ανάγκη για σπάταλα φυσικά πρωτότυπα. Αυτή η ψηφιοποιημένη αλλαγή επιτρέπει μια ευρύτερη εξερεύνηση των δυνατοτήτων σχεδιασμού, προάγοντας τόσο τη δημιουργικότητα όσο και τη βιωσιμότητα.

Αυτή η εργασία εξετάζει την ευθυγράμμιση των εταιρειών γρήγορης μόδας με τις κυκλικές αρχές, διερευνώντας τα εξελισσόμενα επιχειρηματικά μοντέλα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Συγκεκριμένα, επισημαίνονται οι προσπάθειες ορισμένων κορυφαιων εταιρειων της γρηγορης μοδας για μετάβαση προς την κυκλικότητα, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη περιβαλλοντική συνείδηση του 21ου

αιώνα. Παρουσιάζοντας δείκτες που μετρούν τις πτυχές της βιωσιμότητας, αυτό το έγγραφο υπογραμμίζει τις δυνατότητες της βιομηχανίας της μόδας να περιορίσει τη ρύπανση, να προστατεύσει το περιβάλλον και να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: Global awareness of how harmful the fashion industry is to the environment has sparked a widespread recognition of the need for change. This paper delves into the imperative for both consumers and fashion stakeholders to align with Circular Economy (CE) principles and sustainability practices. The CE framework is emerging as a critical guiding approach for the fashion sector, supporting sustainable product development, cleaner technologies and environmentally friendly materials. The transition to circularity requires a comprehensive reassessment of many aspects in the fashion industry, including design, material selection, production methods, distribution, ownership and disposition. This transformation depends on the integration of innovative technologies, alternative materials and new business models. The adoption of circular strategies also ensures a sustainable business model that respects the planet and its resources. Yet the adoption of circularity extends beyond the environmental benefits. Renewable energy sources play a central role in driving circular operations, enhancing the ecological benefits. digital fashion modeling is another major transformative factor in fashion, redefining the creative rules through precision and efficiency. Incorporating technologies such as 3D rendering and virtual prototyping accelerates the design process while reducing the need for wasteful physical prototypes. This digitized change enables a wider exploration of design possibilities, promoting both creativity and sustainability.

This paper examines the alignment of fast fashion companies with circular principles, exploring evolving business models and their environmental impacts. In particular, the efforts of some top fast fashion companies to transition towards circularity are highlighted, highlighting the growing environmental consciousness of the 21st century. Presenting indicators that measure aspects of sustainability, this paper highlights the potential of the fashion industry to reduce pollution, protect the environment and ensure a sustainable future.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 01/09/2023

Ώρα: 10.00 π.μ

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:

https://tuc-gr.zoom.us/j/89686648845?pwd=T0l6RWF5Ymx4bG1PYVJ0d3gyR3hPQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012