Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Νοε

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Σημαντηράκη Βασιλικής- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα01/11/2023 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Βασιλική Σημαντηράκη


Τίτλος:Εικονογραφημένα Σενάρια στην Αρχιτεκτονική: 
Title:H Μετάβαση από την Οπτικοποιημένη Αφήγηση στην Πόλη 
Storyboards in Architecture: The Transition from Visual Narration to the City

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023, 16.00 μ.μ.
Η παρουσίαση θα γίνει μέσω zoom

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρη Καθηγήτρια Γεροπάντα Βασιλική (επιβλέπoυσα)
Καθηγητής Ανδρεαδάκης Δημήτριος 
Επίκουρος Καθηγητής Τέσσας Χρήστος 

Περίληψη
Η ερευνητική αυτή εργασία έχει ως θεματική τα εικονογραφημένα σενάρια (storyboards), και την ιδιαίτερη φύση τους ως οπτικοποιημένες ιδέες στο διάλογο για την αρχιτεκτονική δημιουργία.  
Η ιδέα της αφήγησης μιας ιστορίας μέσω μιας σειράς διαδοχικών ακατέργαστων εικόνων έχει τις βάσεις της στα αιγυπτιακά ιερογλυφικά, εξελίσσεται ώς κύριο εργαλείο των κινηματογραφιστών του 20ου αιώνα ενώ τα τελευταία χρόνια  εισχωρεί και σε άλλες τέχνες ή επιστήμες, όπως η αρχιτεκτονική, η εκπαίδευση κτλ. Αυτή η ιστορική εξέλιξη ξεδιπλώνεται στο πρώτο κεφάλαιο, μέσα από παραδείγματα εικονογραφημένων σεναρίων ταινιών. Στη συνέχεια αναλύονται οι τεχνικές σύλληψης και σύνθεσης τους ως εργαλεία προκαταρκτικής σχεδίασης συνήθως σχεδιασμένες με μολύβι, μελάνι, ή μέσω ψηφιακών μεσών που απεικονίζουν τις ακολουθίες πλάνων και ιδεών από πολλαπλές μελέτες περίπτωσης. Στην τρίτη ενότητα της εργασίας, εξετάζεται η σύνδεση τους με έννοιες της κίνησης μέσα στο χώρο και το χρόνο χωρίς πολύπλοκη τεχνολογία, συνδυάζοντας την αφήγηση με την αρχιτεκτονική και την πόλη. Τέλος, μέσα από τη συλλογή, κατανόηση και παράθεση των παρατηρήσεων των προηγούμενων κεφαλαίων επιχειρείται η συσχέτιση του storyboard με τη διαδικασία σύλληψης και παρουσίασης μιας ιδέας για το αστικό περιβάλλον.

Abstract
This research explores the concept of storyboards and their unique nature as visual ideas in the context of architectural creation. The idea of narrating a story through a series of sequential raw images has its roots in Egyptian hieroglyphics, evolved as a primary tool for 20th-century filmmakers, and in recent years, has penetrated other arts and sciences, such as architecture and education. This historical evolution is unfolded in the first chapter through examples of storyboards.
Subsequently, the techniques of capturing and composing these scenarios are analyzed as preliminary design tools, often created with pencil, ink, or through digital media, depicting sequences of plans and ideas from multiple case studies. In the third section of the paper, their connection to concepts of motion within space and time without complex technology is examined, combining narration with architecture and the city.
Finally, through the collection, understanding, and presentation of observations from the previous chapters, an attempt is made to relate the storyboard to the process of conceiving and presenting an idea for the urban environment.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012