Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Νοε

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κυριακη-Μπίντζαρου Αναστασίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ4 - Κτίριο Γ4
Ώρα06/11/2023 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΆΚΗ- ΜΠΙΤΖΑΡΟΥ

Τίτλος:Προσεγγίζοντας οικοσυστημικά το τεχνητό τοπίο : διερεύνηση κυκλικών μοντέλων και δυνατοτήτων των υφιστάμενων δομών 

Title:An ecosystem approach to the man-made landscape: exploring circular models and the potential of existing structures

Δευτέρα  6   Νοέμβριου 2023  16,00 μ.μ.
Εργαστήριο  Tielab


Εξεταστική Επιτροπή

Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας Καθηγητής (επιβλέπων)
Τσάρας Γιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής
Κακάβας Σπυρίδων Επίκουρος Καθηγητής


Περίληψη

Η παρούσα μελέτη, ξεκινά με αφετηρία την σύγχρονη δομή των πόλεων, τονίζοντας την γραμμική τους λειτουργία. Μελετώντας τις δυνατότητες των υφιστάμενων υποδομών και σε συνδυασμό με την εμπλοκή της κοινότητας, αναγνωρίζεται η σημασία των πόλεων για την εφαρμογή νέων πρακτικών. Μέσω της ανάλυσης των συλλογικών κατοικιών σε Ευρώπη και Ελλάδα, διαπιστώνουμε τη σταθερότητα των δομών στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην επιτελούν τον σκοπό τους με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και συχνά να κατεδαφίζονται πλήρως και να αντικαθίστανται. Λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας, υπογραμμίζεται η ανάγκη για μετάβαση από γραμμικές μεθόδους σε κυκλικές. Έναντι της κατασκευής νέων, υποστηρίζεται η επανάχρηση υφιστάμενων δομών, βασισμένη σε νέες αρχές σχεδιασμού. Κατανοώντας τις πρακτικές που ενθαρρύνουν τη βιωσιμότητα και βάσει παραδειγμάτων, παρουσιάζεται ένα νέο πρότυπο εφαρμογής με στόχο το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πόλεων.
_ λέξεις κλειδιά: τεχνητό τοπίο, αστικός τρόπος κατανάλωσης, κυκλικό μοντέλο, οικοσυστημική προσέγγιση, συλλογική κατοίκηση

Abstract [προαιρετικά]

The present study starts from the modern structure of cities, emphasizing their linear function. By examining the potential of existing infrastructure, along with the community engagement, the importance of cities in adopting new practices is highlighted. Through the analysis of collective housing in Europe and Greece, we establish the permanence of structures over time. As a result, they do not fulfil their purpose based on contemporary needs and are often completely demolished and replaced. In view of the environmental challenges of our time, the need to move from linear to circular methods is emphasised. Instead of building new structures, the reuse of existing structures based on new design principles is advocated. Understanding practices that stimulate sustainability and based on examples, a new prototype is presented with the aim of reducing the environmental footprint of cities.
_ key words: man-made landscape, urban consumption, circular model, ecosystem approach, collective housing

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012