Προκήρυξη - υποβολή αιτήσεων για διδασκαλία & επιμόρφωση Erasmus+ 2019-2020

Χανιά, 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ Δράση ΚΑ1.03

Κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού ΑΕΙ 2019-20
 

Το πρόγραμμα ERASMUS+ [Δράση ΚΑ1.03 Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης - Εθνική Μονάδα Διαχείρισης: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ι.Κ.Υ.] δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να μετακινηθεί στην Ευρώπη με επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για:

α. να διδάξει σε συνεργαζόμενο με τη Σχολή τους Ίδρυμα της ΕΕ και

β. να συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης, παρακολούθησης εργασιών/περιόδων παρατήρησης/επιμόρφωσης σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή οργανισμό.

Οι αιτήσεις και για τις 2 κατηγορίες προσωπικού υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση erasmus<στο>isc.tuc.gr από 4/09/2019 έως 15/09/2019.

Οι αιτήσεις  αφορούν:

 1. Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία: ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
  http://www.tuc.gr/5120.html
 2. Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση: ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
  http://www.tuc.gr/5121.html

Δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για διδασκαλία:

1.         * Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας

2.         * Βεβαίωση ΑΜΕΑ

Η αίτηση (σε μορφή word) πρέπει να συνοδεύεται από τα παραπάνω δικαιολογητικά (σε μορφή pdf) και να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Γραφείο Erasmus+ erasmus<στο>isc.tuc.gr μέχρι τις 15.09.2019.

Δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για επιμόρφωση:

 1. * Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
 2. *Εισήγηση Προϊσταμένου (για το διοικητικό προσωπικό)/Κοσμήτορα (για το διδακτικό προσωπικό) επαρκώς τεκμηριωμένη για την προστιθέμενη αξία της μετακίνησης του αιτούντα (μοριοδοτούμενη).
 3. *Βεβαίωση ΑΜΕΑ

Η αίτηση (σε μορφή word) πρέπει να συνοδεύεται από τα παραπάνω δικαιολογητικά (σε μορφή pdf) και να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Γραφείο Erasmus+ erasmus<στο>isc.tuc.gr μέχρι τις 15.09.2019.

 

Συνημμένα:

 1. έντυπα αιτήσεων
 2. κριτήρια συμμετοχής / αξιολόγησης

 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ατόμων που θα μετακινηθούν τελικά συνδέεται άμεσα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση που λαμβάνει το Πολυτεχνείο Κρήτης από την Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Erasmus+, δηλαδή το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ανά ακαδημαϊκό έτος.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus+ http://www.tuc.gr/145.html όπου αναφέρονται αναλυτικά οι κανόνες μετακίνησης στο πλαίσιο του ERASMUS+, πληροφορίες για το ύψος της επιχορήγησης και τον τρόπο καταβολής της καθώς και εμπειρίες παλαιότερων συμμετεχόντων.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Έλενα Παπαδογεωργάκη

28210 37470 erasmus<στο>isc.tuc.gr

Ώρες εργασίας: 07:00 – 15:00 Γραφείο Erasmus+ | Πρόγραμμα ERASMUS

Κτίριο Ε5, Γραφείο 015 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012