Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), η εγγραφή των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα που θα υποδείξει η σχετική εγκύκλιος και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Το επόμενο βήμα, εφόσον ολοκληρώσατε την ηλεκτρονική εγγραφή στην εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ, είναι η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Σχολής σας για τη διαδικασία της ταυτοπροσωπίας.

Η αποστολή - υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λόγω των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2022 (έγγραφο σε PDF, όπως εκδίδεται από την εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ)
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου (έγγραφο σε PDF)
  3. Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
    Απαραίτητες προδιαγραφές: διαστάσεις τουλάχιστον 240×240 pixels, τύπος αρχείου jpg ή jpeg, μέγεθος αρχείου έως 2MB.
  4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (έγγραφο σε PDF)
  5. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ιστοσελίδα www.amka.gr] (έγγραφο σε PDF)
  6. Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο τμήμα/σχολή, μόνο σε περίπτωση που διαθέτετε ήδη τη βεβαίωση διαγραφής (έγγραφο σε PDF)

Τα δικαιολογητικά για ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να είναι πλήρη και ευανάγνωστα σε μορφή pdf (φωτογραφίες εγγράφων δεν γίνεται δεκτές). Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε μία από τις πολλές δωρεάν εφαρμογές τύπου camscanner για φορητές συσκευές, οι οποίες παρέχουν ευθυγράμμιση των εικόνων, κόψιμο των περιθωρίων, καθάρισμα των εικόνων και συρραφή πολλών εικόνων σε ένα αρχείο pdf).

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από [θα ενημερωθεί προσεχώς] μέχρι [θα ενημερωθεί προσεχώς] με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το προσωπικό email που δηλώσατε στα στοιχεία επικοινωνίας στην αίτηση της ηλεκτρονικής εγγραφής σας, προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Σχολής σας με θέμα: ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ-ΑΜΚΑ (τον δικό σας ΑΜΚΑ) - ΕΠΙΘΕΤΟ (το επίθετό σας). Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Σχολής σας βρίσκεται στον Πίνακα που ακολουθεί ή στη λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας Σχολών του ΥΠΑΙΘ.

Γραμματεία Σχολής Πολυτεχνείου Κρήτης

Email

Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)

info<στο>dpem.tuc.gr

Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)

grammateia<στο>mred.tuc.gr

Γραμματεία Σχολής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

secretary<στο>ece.tuc.gr

Γραμματεία Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ)

secretariat<στο>enveng.tuc.gr

Γραμματεία Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)

secretary_arch<στο>lists.tuc.gr


Με την αποστολή των δικαιολογητικών δεν δημιουργείται αυτόματα ο προσωπικός σας ιδρυματικός λογαριασμός (username και password)! Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας, η οποία προϋποθέτει την αποστολή από το ΥΠΑΙΘ στο Πολυτεχνείο Κρήτης των καταλόγων εγγραφέντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ.

Με τη δημιουργία προσωπικού ιδρυματικού λογαριασμού, μπορείτε να:

Μην αμελείτε να συμβουλεύεστε συχνά τις Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις και τις ανακοινώσεις των Γραμματειών των Σχολών σας, για ενημέρωση σχετικά με τις Εγγραφές, τις Δηλώσεις Μαθημάτων, το Πρόγραμμα Σπουδών, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, τις Υποτροφίες, κ.ο.κ.

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής εγγραφής, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ΕΕ L 119 της 4-5-2016).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012