Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), η εγγραφή των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Το επόμενο βήμα είναι η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Σχολής σας αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος https://register.tuc.gr. Στο αρχείο "Οδηγίες για την εγγραφή στο Πολυτεχνείο Κρήτης" θα βρείτε την αναλυτική περιγραφή των βημάτων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Αποφύγετε τη χρήση του Safari browser για την υποβολή, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι εμφανίζει δυσλειτουργίες.

Τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής σας υποβάλλονται από Τρίτη 20.09.2022 μέχρι και Κυριακή 25.09.2022.

[update] Παράταση υποβολής δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Σχολής σας έως Τρίτη  27.09.2022.

Όσοι πρωτοετείς φοιτητές έχετε ήδη τη βεβαίωση διαγραφής από προγενέστερο τμήμα/σχολή φοίτησης πρέπει να την αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής σας.

Για τυχόν διευκρινίσεις, η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Σχολής σας βρίσκεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Γραμματεία Σχολής Πολυτεχνείου Κρήτης

Email

Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)

pem_info<στο>tuc.gr

Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)

grammateia-mred<στο>tuc.gr

Γραμματεία Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

grammateia-ece<στο>tuc.gr

Γραμματεία Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ)

grammateia-chenveng<στο>tuc.gr

Γραμματεία Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)

secretary_arch<στο>lists.tuc.gr

Μην αμελείτε να συμβουλεύεστε συχνά τις Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις και τις ανακοινώσεις των Γραμματειών των Σχολών σας, για ενημέρωση σχετικά με τις Εγγραφές, τις Αιτήσεις σίτισης/στέγασης, τις Δηλώσεις Μαθημάτων, το Πρόγραμμα Σπουδών, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, τις Υποτροφίες, κ.ο.κ.

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής εγγραφής, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ΕΕ L 119 της 4-5-2016).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012