Από 22 έως 29 Σεπτεμβρίου 2020, πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέσα από την εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ): https://eregister.it.minedu.gov.gr. Εάν αυτό δεν κατέστη εφικτό, έχετε προθεσμία 45 ημερών από τις 29/09/2020 να υποβάλλετε αιτιολογημένη αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής απευθείας στη Γραμματεία της Σχολής επιτυχίας σας.

Το επόμενο βήμα, εφόσον ολοκληρώσατε την ηλεκτρονική εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ, είναι η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Σχολής σας για τη διαδικασία της ταυτοπροσωπίας. Φέτος, η αποστολή-υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λόγω των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία είναι τα ακόλουθα:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2020, όπως εκδίδεται από την εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ: https://eregister.it.minedu.gov.gr (έγγραφο σε PDF).
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου (έγγραφο σε PDF)
  3. Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο, να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή) Απαραίτητες προδιαγραφές: διαστάσεις τουλάχιστον 240×240 pixels, τύπος αρχείου jpg ή jpeg, μέγεθος αρχείου έως 2MB.
  4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (έγγραφο σε PDF)
  5. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση του αποτελέσματος αναζήτησης που προκύπτει από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR μετά την εισαγωγή των στοιχείων σας και περιλαμβάνει ΑΜΚΑ, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως] (έγγραφο σε PDF)
  6. Βεβαίωση διαγραφής από το προηγούμενο τμήμα/σχολή [μόνο σε περίπτωση που έχετε αιτηθεί και διαθέτετε ήδη τη βεβαίωση διαγραφής, διαφορετικά αυτή θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα] (έγγραφο σε PDF)
     

Τα δικαιολογητικά για ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να είναι πλήρη και ευανάγνωστα σε μορφή pdf (απλές φωτογραφίες εγγράφων μέσω κινητού δεν γίνεται δεκτές, μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε μία από τις πολλές δωρεάν εφαρμογές τύπου camscannerγια φορητές συσκευές, οι οποίες παρέχουν ευθυγράμμιση των εικόνων, κόψιμο των περιθωρίων, καθάρισμα των εικόνων και συρραφή πολλών εικόνων σε ένα αρχείο PDF).

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 7/10/2020 μέχρι 11/10/2020 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το προσωπικό email που δηλώσατε στα στοιχεία επικοινωνίας κατά την αίτηση εγγραφή σας προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Σχολής σας με θέμα/subject: ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ-ΑΜΚΑ-ΕΠΙΘΕΤΟ, όπου ΑΜΚΑ είναι ο δικός σας αριθμός ΑΜΚΑ και όπου ΕΠΙΘΕΤΟ είναι το επώνυμό σας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Σχολής σας βρίσκεται στον Πίνακα που ακολουθεί ή στη λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας Σχολών του ΥΠΑΙΘ.
 

Γραμματεία Σχολής Πολυτεχνείου Κρήτης

Email

Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)

info<στο>dpem.tuc.gr

Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)

grammateia<στο>mred.tuc.gr

Γραμματεία Σχολής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

secretary<στο>ece.tuc.gr

Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ)

secretariat<στο>enveng.tuc.gr

Γραμματεία Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)

secretary_arch<στο>lists.tuc.gr


Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγραφής/ταυτοπροσωπίας και τη δημιουργία προσωπικού ιδρυματικού λογαριασμού, θα σας αποσταλούν οι σχετικοί κωδικοί με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο και στο email που έχετε δηλώσει.

Μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού μπορείτε μεταξύ άλλων:

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής εγγραφής, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ΕΕ L 119 της 4-5-2016).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012