Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μαθήματα

ΣΧΟΛΗ ΜΠΔ

Αγγλικά 01
To Αγγλικά I έχει σχεδιαστεί για φοιτητές που χρειάζονται βοήθεια για την επίτευξη του επιπέδου γλωσσομάθειας B2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Πρόκειται για ένα μάθημα χωρίς πιστωτικές μονάδες και χωρίς τελική εξέταση. 
 

Αγγλικά 02
To Αγγλικά II έχει σχεδιαστεί για φοιτητές που χρειάζονται βοήθεια για την επίτευξη του επιπέδου γλωσσομάθειας B2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Πρόκειται για ένα μάθημα χωρίς πιστωτικές μονάδες και χωρίς τελική εξέταση. 
 

Αγγλικά 03
Τα Αγγλικά 03 συνδυάζουν ένα πρόγραμμα αυτόνομης εκμάθησης στο Γλωσσικό  Κέντρο με διδακτικές σημειώσεις εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων σύμφωνα με το πεδίο σπουδών της Σχολής. Οι θεματικές ενότητες επικεντρώνονται σε δεξιότητες γλωσσικές, γραπτές και κατανόησης που εστιάζουν σε ό,τι μαθαίνουν οι φοιτητές στο ευρύτερο πλαίσιο των ειδικοτήτων τους. Οι φοιτητές οφείλουν να εγγράφονται και να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος καθώς επίσης και να χρησιμοποιούν τους απαιτούμενους ή προτεινόμενους πόρους του Γλωσσικού Κέντρου. Ο βαθμός των φοιτητών καθορίζεται από τις εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ που έχουν κάνει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνδυασμό με την τελική εξέταση. 3 ECTS

Αγγλικά 04
Στα Αγγλικά 04 οι φοιτητές οφείλουν να μελετούν κείμενα και λεξιλόγιο βασισμένο σε υλικό του  πεδίου των σπουδών τους. Επίσης καλούνται να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος καθώς και να χρησιμοποιούν τους απαιτούμενους ή προτεινόμενους πόρους του Γλωσσικού Κέντρου. Οι εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνδυασμό με την τελική εξέταση θα καθορίσουν τον τελικό βαθμό του εκάστοτε φοιτητή. 3 ECTS

 

Προσοχή!

Ειδικά για το χειμερινό εξάμηνο 2021/2022 το μάθημα περιλαμβάνει εβδομαδιαία παρακολούθηση μαθημάτων καθώς και εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κυρία Άννα Βρουβάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: avrouvaki {στο} isc.tuc.gr 

Γερμανικά Ι
Απλά Γερμανικά για φοιτητές που έχουν ήδη βασικές γνώσεις Γερμανικής γλώσσας. Στο μάθημα επιδιώκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο γραπτό και προφορικό λόγο στην πράξη. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν εισαγωγή και χρήση στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου, επεξεργασία αυθεντικών κειμένων της σύγχρονης καθημερινότητας, διαβαθμισμένου επιπέδου, ασκήσεις για τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος λεξιλογίου καθώς και εξάσκηση σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες της Γραμματικής. Η ηλεκτρονική τάξη, οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα του Γλωσσικού Κέντρου, καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό αυτόνομης μάθησης, δρουν συμπληρωματικά προς το μάθημα (το μάθημα προσφέρεται και σε επίπεδο αρχαρίων).

Γερμανικά ΙΙ
Το μάθημα Γερμανικά II έχει χαρακτήρα εμβάθυνσης και επιδιώκει να ενισχύσει τις βάσεις που δημιουργήθηκαν στα Γερμανικά Ι. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών για αυτοδύναμη επεξεργασία και κατανόηση διαφόρων μορφών αυθεντικών κειμένων, η επέκταση του υπάρχοντος λεξιλογίου και η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Η ηλεκτρονική τάξη, οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα του Γλωσσικού Κέντρου καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό αυτόνομης μάθησης δρουν συμπληρωματικά προς το μάθημα των Γερμανικών.

Γερμανικά ΙΙΙ
Στα Γερμανικά ΙΙΙ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή και εκμάθηση εξειδικευμένης ορολογίας, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάγνωση, η επεξεργασία καθώς και η κριτική προσέγγιση αυθεντικών κειμένων (άρθρα, τεχνικά κείμενα) διαβαθμισμένου επιπέδου, που έχουν άμεση σχέση με την ορολογία της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Επεκτείνονται οι μορφές και δομές διατύπωσης στην παραγωγή του γραπτού λόγου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ακουστική κατανόηση. Η ηλεκτρονική τάξη, οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα του Γλωσσικού Κέντρου, καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό αυτόνομης μάθησης, δρουν συμπληρωματικά προς το μάθημα. 3 ECTS

Γερμανικά IV
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στα Γερμανικά, μέσω επιστημονικών κειμένων και αυθεντικών κειμένων εξειδικευμένου περιεχομένου καθώς και η βελτίωση των συγγραφικών τους δεξιοτήτων. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ακουστική κατανόηση και στην παραγωγή προφορικού / γραπτού λόγου, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω άνεση στη διακρατική επικοινωνία. Η ηλεκτρονική τάξη, οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα του Γλωσσικού Κέντρου καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό αυτόνομης μάθησης δρουν συμπληρωματικά προς το μάθημα. 3 ECTS

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΟΠ

Αγγλικά 01

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η επανάληψη γραμματικών ενοτήτων και η ανάπτυξη γραπτών και λεξιλογικών δεξιοτήτων σε επίπεδο Β2. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές σημειώσεις, ηλεκτρονικές ασκήσεις και πληροφορίες, ασκήσεις στο Γλωσσικό Κέντρο, εργασίες και τεστ στην ηλεκτρονική τάξη. Για την ολοκλήρωση του υλικού αυτόνομης μάθησης των Αγγλικών συνιστάται στους φοιτητές ενασχόληση τουλάχιστον είκοσι πέντε ωρών ανά εξάμηνο. Ο τελικός βαθμός καθορίζεται από τις εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και από την τελική εξέταση. 2 ECTS

Σημείωση: Οι φοιτητές που έχουν πιστοποιημένο επίπεδο Γ2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο  Αναφοράς Γλωσσών μπορούν να προσκομίσουν ένα απλό φωτοαντίγραφο του διπλώματός τους στην αρχή του εξαμήνου στη γραμματεία του Γλωσσικού Κέντρου προκειμένου να λάβουν τελικό βαθμό εξαμήνου 8,0 χωρίς συμμετοχή στην τελική εξέταση. 

Αγγλικά 02

Tο μάθημα Αγγλικά 02 προσφέρει μια περαιτέρω ανάπτυξη των γραμματικών και λεξιλογικών δεξιοτήτων που ξεκίνησε στα Αγγλικά 01 με επιπρόσθετη έμφαση στις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής ακαδημαϊκού λόγου. Εκτός από την ελάχιστη προτεινόμενη ενασχόληση των είκοσι πέντε ωρών για την ολοκλήρωση του υλικού των Αγγλικών 02 στο Γλωσσικό Κέντρο, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα γραμματικής και συνομιλίας. Οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη. Ο τελικός βαθμός προσδιορίζεται από εργασίες, τα ηλεκτρονικά τεστ και την τελική εξέταση. 2 ECTS

Σημείωση: Οι φοιτητές που έχουν πιστοποιημένο επίπεδο Γ2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο  Αναφοράς Γλωσσών μπορούν να προσκομίσουν απλό φωτοαντίγραφο του διπλώματός τους στην αρχή του εξαμήνου στη γραμματεία του Γλωσσικού Κέντρου προκειμένου να λάβουν τελικό βαθμό εξαμήνου 8,0 χωρίς συμμετοχή στην τελική γραπτή εξέταση. 

Αγγλικά 03
Το μάθημα Αγγλικά 03 συνδυάζει ένα πρόγραμμα αυτόνομης εκμάθησης στο Γλωσσικό  Κέντρο με διδακτικές σημειώσεις εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων σύμφωνα με το πεδίο σπουδών των φοιτητών και ανάλογα με το τμήμα τους. Οι θεματικές ενότητες επικεντρώνονται σε δεξιότητες γλωσσικές, γραπτές και κατανόησης που εστιάζουν σε ό,τι μαθαίνουν οι φοιτητές στο ευρύτερο πλαίσιο των ειδικοτήτων τους. Οι φοιτητές οφείλουν να εγγράφονται και να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος καθώς επίσης και να χρησιμοποιούν τους απαιτούμενους ή προτεινόμενους πόρους του Γλωσσικού Κέντρου. Ο βαθμός των φοιτητών καθορίζεται από τις εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ που έχουν κάνει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνδυασμό με την τελική εξέταση. 2 ECTS

Αγγλικά 04
Στο μάθημα Αγγλικά 04 οι φοιτητές οφείλουν να μελετούν κείμενα και λεξιλόγιο βασισμένο σε υλικό του  πεδίου των σπουδών τους. Επίσης αναμένεται ότι θα συμμετέχουν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος καθώς και ότι θα χρησιμοποιούν τους απαιτούμενους ή προτεινόμενους πόρους του Γλωσσικού Κέντρου. Οι εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνδυασμό με την τελική εξέταση θα καθορίσουν τον τελικό βαθμό του εκάστοτε φοιτητή. 2 ECTS

 

Προσοχή!

Ειδικά για το χειμερινό εξάμηνο 2021/2022 το μάθημα περιλαμβάνει εβδομαδιαία παρακολούθηση μαθημάτων καθώς και εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κυρία Άννα Βρουβάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: avrouvaki {στο} isc.tuc.gr 

Γερμανικά I
Απλά Γερμανικά για φοιτητές που έχουν ήδη βασικές γνώσεις Γερμανικής γλώσσας. Στο μάθημα επιδιώκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο γραπτό και προφορικό λόγο στην πράξη. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν εισαγωγή και χρήση στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου, επεξεργασία αυθεντικών κειμένων της σύγχρονης καθημερινότητας, διαβαθμισμένου επιπέδου, ασκήσεις για τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος λεξιλογίου καθώς και εξάσκηση σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες της Γραμματικής. Η ηλεκτρονική τάξη, οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα του Γλωσσικού Κέντρου, καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό αυτόνομης μάθησης, δρουν συμπληρωματικά προς το μάθημα. 2 ECTS (το μάθημα προσφέρεται και σε επίπεδο αρχαρίων).

Σημείωση: Οι φοιτητές κάτοχοι διπλωμάτων Γερμανικής Γλώσσας επιπέδου Β1, Β2, Γ1, Γ2, TestDaF, Großes Deutsches Sprachdiplom όπως ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών, μπορούν να απαλλαγούν από την εξέταση του μαθήματος Γερμανικά Ι, εάν το επιθυμούν ως ακολούθως :

Β1 βαθμός 5
Β2 βαθμός 6
Γ1 βαθμός 7
Γ2, TestDaF, Großes Deutsches Sprachdiplom,  βαθμός 8

Γερμανικά ΙI
Το μάθημα Γερμανικά II έχει χαρακτήρα εμβάθυνσης και επιδιώκει να ενισχύσει τις βάσεις που δημιουργήθηκαν στα Γερμανικά I. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών για αυτοδύναμη επεξεργασία και κατανόηση διαφόρων μορφών αυθεντικών κειμένων, η επέκταση του υπάρχοντος λεξιλογίου και η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Η ηλεκτρονική τάξη, οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα του Γλωσσικού Κέντρου καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό αυτόνομης μάθησης δρουν συμπληρωματικά προς το μάθημα των Γερμανικών. 2 ECTS


Σημείωση: Οι φοιτητές κάτοχοι διπλωμάτων Γερμανικής Γλώσσας επιπέδου Γ1, Γ2, TestDaF, Großes Deutsches Sprachdiplom όπως ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών, μπορούν να απαλλαγούν από την εξέταση του μαθήματος Γερμανικά ΙΙ, εάν το επιθυμούν ως ακολούθως :
Γ1 βαθμός 7
Γ2, TestDaF, Großes Deutsches Sprachdiplom,  βαθμός 8

Γερμανικά ΙΙI
Στα Γερμανικά ΙΙΙ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή και εκμάθηση εξειδικευμένης ορολογίας, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάγνωση, η επεξεργασία καθώς και η κριτική προσέγγιση αυθεντικών κειμένων (άρθρα, τεχνικά κείμενα) διαβαθμισμένου επιπέδου, που έχουν άμεση σχέση με την ορολογία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Επεκτείνονται οι μορφές και δομές διατύπωσης στην παραγωγή του γραπτού λόγου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ακουστική κατανόηση. Η ηλεκτρονική τάξη, οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα του Γλωσσικού Κέντρου, καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό αυτόνομης μάθησης, δρουν συμπληρωματικά προς το μάθημα. 2 ECTS

Γερμανικά IV
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στα Γερμανικά, μέσω επιστημονικών κειμένων και αυθεντικών κειμένων εξειδικευμένου περιεχομένου καθώς και η βελτίωση των συγγραφικών τους δεξιοτήτων. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ακουστική κατανόηση και στην παραγωγή προφορικού / γραπτού λόγου, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω άνεση στη διακρατική επικοινωνία. Η ηλεκτρονική τάξη, οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα του Γλωσσικού Κέντρου καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό αυτόνομης μάθησης δρουν συμπληρωματικά προς το μάθημα. 2 ECTS

ΣΧΟΛΗ ΗΜΜΥ

Αγγλικά 01
Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η επανάληψη γραμματικών ενοτήτων και η ανάπτυξη γραπτών και λεξιλογικών δεξιοτήτων σε επίπεδο Β2. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές σημειώσεις, ηλεκτρονικές ασκήσεις και πληροφορίες, ασκήσεις στο Γλωσσικό Κέντρο, εργασίες και τεστ στην ηλεκτρονική τάξη. Για την ολοκλήρωση του υλικού αυτόνομης μάθησης των Αγγλικών συνιστάται στους φοιτητές ενασχόληση τουλάχιστον είκοσι πέντε ωρών ανά εξάμηνο. Ο τελικός βαθμός καθορίζεται από τις εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και από την τελική εξέταση. 3 ECTS

Σημείωση: Οι φοιτητές που έχουν πιστοποιημένο επίπεδο Γ2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο  Αναφοράς Γλωσσών μπορούν να προσκομίσουν ένα απλό φωτοαντίγραφο του διπλώματός τους στην αρχή του εξαμήνου στη γραμματεία του Γλωσσικού Κέντρου προκειμένου να λάβουν τελικό βαθμό εξαμήνου 8,0 χωρίς συμμετοχή στην τελική εξέταση.

Αγγλικά 02
Tο μάθημα Αγγλικά 02 προσφέρει μια περαιτέρω ανάπτυξη των γραμματικών και λεξιλογικών δεξιοτήτων που ξεκίνησε στα Αγγλικά 01 με επιπρόσθετη έμφαση στις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής ακαδημαϊκού λόγου. Εκτός από την ελάχιστη προτεινόμενη ενασχόληση των είκοσι πέντε ωρών για την ολοκλήρωση του υλικού των Αγγλικών 02 στο Γλωσσικό Κέντρο, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα γραμματικής και συνομιλίας. Οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη. Ο τελικός βαθμός προσδιορίζεται από εργασίες, τα ηλεκτρονικά τεστ και την τελική εξέταση. 3 ECTS

Σημείωση: Οι φοιτητές που έχουν πιστοποιημένο επίπεδο Γ2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο  Αναφοράς Γλωσσών μπορούν να προσκομίσουν απλό φωτοαντίγραφο του διπλώματός τους στην αρχή του εξαμήνου στη γραμματεία του Γλωσσικού Κέντρου προκειμένου να λάβουν τελικό βαθμό εξαμήνου 8,0 χωρίς συμμετοχή στην τελική γραπτή εξέταση.

Αγγλικά 03
Το μάθημα Αγγλικά 03 συνδυάζει ένα πρόγραμμα αυτόνομης εκμάθησης στο Γλωσσικό  Κέντρο με διδακτικές σημειώσεις εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων σύμφωνα με το πεδίο σπουδών της Σχολής. Οι θεματικές ενότητες επικεντρώνονται σε δεξιότητες γλωσσικές, γραπτές και κατανόησης που εστιάζουν σε ό,τι μαθαίνουν οι φοιτητές στο ευρύτερο πλαίσιο των ειδικοτήτων τους. Οι φοιτητές οφείλουν να εγγράφονται και να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος καθώς επίσης και να χρησιμοποιούν τους απαιτούμενους ή προτεινόμενους πόρους του Γλωσσικού Κέντρου. Ο βαθμός των φοιτητών καθορίζεται από τις εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ που έχουν κάνει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνδυασμό με την τελική εξέταση. 4 ECTS

Αγγλικά 04
Στο μάθημα Αγγλικά 04, οι φοιτητές οφείλουν να μελετούν κείμενα και λεξιλόγιο βασισμένο σε υλικό του  πεδίου των σπουδών τους. Επίσης καλούνται να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος καθώς και να χρησιμοποιούν τους απαιτούμενους ή προτεινόμενους πόρους του Γλωσσικού Κέντρου. Οι εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνδυασμό με την τελική εξέταση θα καθορίσουν τον τελικό βαθμό του εκάστοτε φοιτητή. 4 ECTS

ΣΧΟΛΗ ΜΗΠΕΡ

Αγγλικά 01 

To Αγγλικά I έχει σχεδιαστεί για φοιτητές που χρειάζονται βοήθεια για την επίτευξη του επιπέδου γλωσσομάθειας B2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Πρόκειται για ένα μάθημα χωρίς πιστωτικές μονάδες και χωρίς τελική εξέταση. 

Αγγλικά 02  

To Αγγλικά II έχει σχεδιαστεί για φοιτητές που χρειάζονται βοήθεια για την επίτευξη του επιπέδου γλωσσομάθειας B2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Πρόκειται για ένα μάθημα χωρίς πιστωτικές μονάδες και χωρίς τελική εξέταση. 

Αγγλικά 03
Το μάθημα Αγγλικά 03 συνδυάζει ένα πρόγραμμα αυτόνομης εκμάθησης στο Γλωσσικό  Κέντρο με διδακτικές σημειώσεις εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων σύμφωνα με το πεδίο σπουδών της Σχολής. Οι θεματικές ενότητες επικεντρώνονται σε δεξιότητες γλωσσικές, γραπτές και κατανόησης που εστιάζουν σε ό,τι μαθαίνουν οι φοιτητές στο ευρύτερο πλαίσιο των ειδικοτήτων τους. Οι φοιτητές οφείλουν να εγγράφονται και να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος καθώς επίσης και να χρησιμοποιούν τους απαιτούμενους ή προτεινόμενους πόρους του Γλωσσικού Κέντρου. Ο βαθμός των φοιτητών καθορίζεται από τις εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ που έχουν κάνει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνδυασμό με την τελική εξέταση. 3 ECTS

Αγγλικά 04
Στο μάθημα Αγγλικά 04, οι φοιτητές οφείλουν να μελετούν κείμενα και λεξιλόγιο βασισμένο σε υλικό του  πεδίου των σπουδών τους. Επίσης καλούνται να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος καθώς και να χρησιμοποιούν τους απαιτούμενους ή προτεινόμενους πόρους του Γλωσσικού Κέντρου. Οι εργασίες και τα ηλεκτρονικά τεστ καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνδυασμό με την τελική εξέταση θα καθορίσουν τον τελικό βαθμό του εκάστοτε φοιτητή. 3 ECTS

 

Προσοχή!

Ειδικά για το χειμερινό εξάμηνο 2021/2022 το μάθημα περιλαμβάνει εβδομαδιαία παρακολούθηση μαθημάτων καθώς και εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κυρία Άννα Βρουβάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: avrouvaki {στο} isc.tuc.gr 

Γερμανικά I
Απλά Γερμανικά για φοιτητές που έχουν ήδη βασικές γνώσεις Γερμανικής γλώσσας. Στο μάθημα επιδιώκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο γραπτό και προφορικό λόγο στην πράξη. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν εισαγωγή και χρήση στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου, επεξεργασία αυθεντικών κειμένων της σύγχρονης καθημερινότητας, διαβαθμισμένου επιπέδου, ασκήσεις για τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος λεξιλογίου καθώς και εξάσκηση σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες της Γραμματικής. Η ηλεκτρονική τάξη, οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα του Γλωσσικού Κέντρου, καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό αυτόνομης μάθησης, δρουν συμπληρωματικά προς το μάθημα (το μάθημα προσφέρεται και σε επίπεδο αρχαρίων).

Γερμανικά ΙI
Το μάθημα Γερμανικά II έχει χαρακτήρα εμβάθυνσης και επιδιώκει να ενισχύσει τις βάσεις που δημιουργήθηκαν στα Γερμανικά I. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών για αυτοδύναμη επεξεργασία και κατανόηση διαφόρων μορφών αυθεντικών κειμένων, η επέκταση του υπάρχοντος λεξιλογίου και η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.   
Η ηλεκτρονική τάξη, οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα του Γλωσσικού Κέντρου καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό αυτόνομης μάθησης δρουν συμπληρωματικά προς το μάθημα των Γερμανικών.

Γερμανικά ΙΙI
Στα Γερμανικά ΙΙΙ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή και εκμάθηση εξειδικευμένης ορολογίας, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάγνωση, η επεξεργασία καθώς και η κριτική προσέγγιση αυθεντικών κειμένων (άρθρα, τεχνικά κείμενα) διαβαθμισμένου επιπέδου, που έχουν άμεση σχέση με την ορολογία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Επεκτείνονται οι μορφές και δομές διατύπωσης στην παραγωγή του γραπτού λόγου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ακουστική κατανόηση. Η ηλεκτρονική τάξη, οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα του Γλωσσικού Κέντρου, καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό αυτόνομης μάθησης, δρουν συμπληρωματικά προς το μάθημα. 3 ECTS

Γερμανικά IV
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος στα Γερμανικά, μέσω επιστημονικών κειμένων και αυθεντικών κειμένων εξειδικευμένου περιεχομένου καθώς και η βελτίωση των συγγραφικών τους δεξιοτήτων. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ακουστική κατανόηση και στην παραγωγή προφορικού / γραπτού λόγου, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω άνεση στη διακρατική επικοινωνία. Η ηλεκτρονική τάξη, οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα του Γλωσσικού Κέντρου καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό αυτόνομης μάθησης δρουν συμπληρωματικά προς το μάθημα. 3 ECTS
 

ΣΧΟΛΗ ΑΡΜΗΧ

Αγγλικά

Οι στόχοι του μαθήματος Αγγλικών είναι η διδακτική της ορολογίας στην αρχιτεκτονική και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για ακαδημαϊκή και επαγγελματική παρουσίαση. Η τελική βαθμολογία καθορίζεται από τα εβδομαδιαία κουίζ στην ηλεκτρονική τάξη, μια προφορική παρουσίαση και μια τελική εξέταση.