Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Τίτλος

Μελέτες Ειδικού σκοπού για το Πολυτεχνείο Κρήτης

Περιφέρεια

Κρήτης

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 046

Τελικός Δικαιούχος

Πολυτεχνείο Κρήτης

Προϋπολογισμός

€ 300.000

Αξία σύμβασης

Δεν έχει υπογραφεί σύμβαση

Χρηματοδότης

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ- ΣΑΕ 046

Περιγραφή  

 

Αφορά την εκπόνηση μελετών με σκοπό την συμμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην ισχύουσα νομοθεσία και τη λειτουργία αυτών σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή. Οι μελέτες αφορούν δυνητικά το σύνολο των κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Οι μελέτες περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Μελέτη  Απαιτούμενης Πυρασφάλειας και Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασής της
  2. Μελέτη Προσβασιμότητας ΑμεΑ
  3. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
  4. Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας στον Εργασιακό Χώρο
 

Στόχοι - Αποτελέσματα

 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του έργου προσβλέπει στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης σε θέματα που αφορούν την πυρασφάλεια των κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων του, την ενεργειακή απόδοση τους, τη προσβασιμότητα των ΑμεΑ, και την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας των εργαζομένων του. Αυτό θα οδηγήσει στο να είναι σε θέση να προγραμματίσει και να συντονίσει τις δράσεις που πρόκειται χρηματοδοτήσει με ένα τρόπο συστηματικό και αποτελεσματικό, προκειμένου να δημιουργήσει ένα περιβάλλον προσβάσιμο, ασφαλές και φιλικό για όλη τη Πολυτεχνική Κοινότητα και τους επισκέπτες του.

Περίοδος υλοποίησης

2019-2020

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012