Δήλωση Φοιτητών στην Πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ από τους Φορείς Υποδοχής

 

Από 1/10/2019, εφαρμόζοντας την Απόφαση αριθμ. οικ.29147/Δ 1.10258 /28-6-2019  του Υπουργείου Εργασίας η οποία επικαιροποιήθηκε 19-9-2019, οι φορείς υποδοχής των φοιτητώνπρέπει να δηλώνουν τους φοιτητές στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ, όπως κάνουν και για τους λοιπούς εργαζόμενούς τους.

 

Όσοι λοιπόν είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ, με τη συμβολή ή μη του λογιστή τους, εισάγονται με τους κωδικούς του φορέα στην πλατφόρμα και συμπληρώνουν τη φόρμα Ε3.5 (ενδεικτικό κενό έντυπο) στην αρχή και στο τέλος της πρακτικής.

 

Όσοι δεν απασχολούν προσωπικό και δεν έχουν κωδικούς της πλατφόρμας, εισάγονται στην ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς τους στο Taxisnet και ακολουθούν μετά την ίδια διαδικασία.

 

 

 

 

 

Προσοχή!!! Η πρώτη δήλωση Ε3.5. πρέπει να γίνει λίγες μέρες πριν την έναρξη της πρακτικής ή ακόμα και την πρώτη μέρα ΠΡΙΝ ο φοιτητής αρχίσει να εργάζεται. Η δήλωση αυτή την ονομάζουμε «Ε3.5. Έναρξης της Πρακτικής» ή απλά «Ε3.5. Έναρξης».

 

Η δήλωση αυτή θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά ΑΜΕΣΑ στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το αργότερο την πρώτη μέρα έναρξης της πρακτικής του άσκησης (αποστολή στο e-mail: praktikituc<στο>isc.tuc.gr)

 

 

Μετά το τέλος της πρακτικής και εντός τεσσάρων ημερών πρέπει να γίνει αντίστοιχα το Ε.3.5. Λήξης της πρακτικής ή απλά «Ε3.5. Λήξης», το οποίο επίσης ΑΜΕΣΑ αποστέλλεται στο Γραφείο Πρακτικής.

 

 

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε μεταβολή του εντύπου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Γραφείο Πρακτικής. Τα έντυπα αυτά αποτελούν απαραίτητα "παραδοτέα" για να μπορεί να πληρωθεί και ο φοιτητής στο τέλος της πρακτικής.

 

 

*

Οι φοιτητές μαζί με τη σύμβαση της πρακτικής θα παραδώσουν στους φορείς έγγραφο, με όλα τα στοιχεία που θα πρέπει να εισάγετε και αφορούν το ίδρυμα και τον ίδιο τον φοιτητή.

 

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε για την ενημέρωσή σας ένα έντυπο Ε3.5. κενό.

 

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα συμπληρωμένου εντύπου από ατομική επιχείρηση στα Χανιά.

 

 

 

Συνοπτικά, για τη δήλωση των φοιτητών στην πλατφόρμα "ΕΡΓΑΝΗ" ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: 

 

Βήμα 1:

 

Επισκέπτεστε την πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ εδώ: https://eservices.yeka.gr/(S(4flkih5e0zirecbdgogmoigq))/login.aspx?ReturnUrl=%2f

 

 

Βήμα 2:

 

Αν είστε ήδη εγγεγραμμένοι, εισάγεστε με τους κωδικούς του φορέα στην ΕΡΓΑΝΗ, ενώ αν δεν είστε (γιατί δεν απασχολείτε προσωπικό) εισάγεστε με τους κωδικούς σας στο Taxisnet.

 

 

Βήμα 3:

 

Μετά την επιτυχή εισαγωγή στην πλατφόρμα, επιλέγετε:

«ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ»  ===>    «Αναγγελίες Πρακτικής Άσκησης»  ===>  «Εισαγωγή»

 

 

Από τις επιλογές στο «ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» επιλέγετε:

 

1-«Ε3.5: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ» ==> Για να δηλώσετε την έναρξη της πρακτικής

 

2- «Ε3.5: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» ==> Για να διορθώσετε λάθη που έγιναν σε δήλωση έναρξης που έχετε ήδη υποβάλει.

 

3- «Ε3.5: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΔΙΑΚΟΠΗ» ==> Για να δηλώσετε την προώρη διακοπή ή την Λήξη της πρακτικής άσκηση, όπως προβλεπόταν και στη σύμβαση

 

4-«Ε3.5: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ==> Για να δηλώσετε τη αλλαγή του ωραρίου εργασίας κ.α.

 

 

Βήμα 4:

 

Αφού ανοίξει η φόρμα συμπληρώνετε ανάλογα τα απαιτούμενα στοιχεία. Μπορείτε να δείτε εδώ ένα κενό Ε3.5. Συνολικά η φόρμα  χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη:

 

1- Στοιχεία Φορέα

 

2-Στοιχεία Φοιτητή: Τα στοιχεία αυτά θα σας τα δώσει ο φοιτητής μαζί με την σύμβαση, αν και τα βασικά φαίνονται στην ίδια την σύμβαση. Προσοχή! Μόνο τα έντονα μαύρα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

3-Στοιχεία Ιδρύματος: Τα στοιχεία αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστά, ενώ τον  «ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ»  του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος θα σας τον δώσει ο φοιτητής μαζί με τα προσωπικά του στοιχεία ή μπορείτε να το ζητήσετε από το Γραφείο Πρακτικής ή να το βρείτε μόνοι σας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (βλ. Βήμα 5).

 

Βήμα 5:

 

Αφού καταχωρήσετε όλα τα απαραίτητα πεδία, υποβάλετε το έντυπο, επισυνάπτοντας και την υπογεγραμμένη σύμβαση.

Αν δεν έχετε την σύμβαση, εναλλακτικά μπορείτε σε πρώτη φάση να επισυνάψετε την απόφαση για τη σύμβαση του φοιτητή που έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το έντυπο αυτό μπορεί να σας το δώσει  ο φοιτητής, το Γραφείο Πρακτικής ή να το βρείτε μόνοι σας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Οδηγίες για τη Διαύγεια:

Επισκεφτείτε τη σελίδα που γίνεται "Σύνθετη Αναζήτηση"  στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true

Στον «Όρο Αναζήτησης» γράφετε το επίθετο του φοιτητή με κεφαλαία και στο "Φορέα": «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» και πατάτε «Αναζήτηση».  Στα αποτελέσματα αναζητάτε την απόφαση για τη σύμβαση του φοιτητή. Συνίσταται να ιεραρχήσετε τα αποτελέσματα χρονολογικά, με πρώτα τα πιο πρόσφατα.

 

Το έντυπο ανάρτησης της απόφασης έγκρισης της σύμβασης πρακτικής άσκησης του φοιτητή από το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει την εξής μορφή:

Βήμα 6:

 

Επισυνάπτοντας στον έντυπο Ε3.5. τη σύμβαση υπογεγραμμένη από όλους ή την σχετική απόφαση έγκρισης του Ιδρύματος, υποβάλλετε το έντυπο. Μετά την καταχώρηση του εντύπου, επιλέγετε να το αποθηκεύσετε σε pdf. Το αρχείο αυτό το προωθείτε στο φοιτητή ή κατευθείαν στο Γραφείο Πρακτικής (praktikituc<στο>isc.tuc.gr).

 

Το έντυπο "Ε3.5. Έναρξης", χρειάζεται για να επιβεβαιώσουμε ότι η δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ έχει γίνει με τον σωστό τρόπο, ενώ το έντυπο "Ε3.5. Λήξης" είναι ένα από τα απαραίτητα έντυπα ολοκλήρωσης της πρακτικής από τον φοιτητή, ώστε το Ίδρυμα να μπορεί να προχωρήσει στην πληρωμή του.

 

 

Βήμα 7:

 

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται στο τέλος της πρακτικής, την τελευταία μέρα ή και 3-4 μέρες αργότερα. Τότε επιλέγετε το αντίστοιχο έντυπο (βλ. Βήμα 3) και δίνετε ως αναφορά τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσης έναρξης για να μπορεί να γίνει η συσχέτιση.

Και το  "Ε3.5. Λήξης" της πρακτικής το  αποστέλλετε στο φοιτητή ή/και στο Γραφείο Πρακτικής (praktikituc<στο>isc.tuc.gr)

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012