Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πρόσκληση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση το 2019 για τους Φοιτητές της

 

 Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧΟΠ 2019 ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

Χανιά, Πέμπτη 27-6-2019

Προσκαλούνται οι φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης το 2019 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα και αποστέλλοντας στο Γραφείο Πρακτικής μέσω e-mail τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναλυτική βαθμολογία και υπεύθυνη δήλωση κατά περίπτωση).

 

https://goo.gl/forms/ywjwOJqSJB21Gfkx1

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη Παρασκευή 12 Ιουλίου.

 

Για την επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους θα σταλεί επιβεβαιωτικό e-mailαπό το Γραφείο Πρακτικής, όχι αυτόματα, αλλά μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών. Εάν για κάποιο λόγο δεν λάβετε απαντητικό e-mail εντός 1-2 ημερών, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (28210-37452).

 

Παράλληλα, λόγω περιορισμένου χρόνου, θα πρέπει να δηλώσετε τις προτιμήσεις (με ιεράρχηση) σας σε φορείς υποδοχής, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

 

https://forms.gle/QjMPdJmhztG1W58D9

 

Οι φορείς αυτοί μπορεί να επιλεγούν από τις διαθέσιμες θέσεις του ΑΤΛΑΝΤΑ,παλαιότερα αρχεία με διαθέσιμους φορείς ή και εκτός των διαθέσιμων αρχείων. Σε κάθε περίπτωση, η προτεινόμενη θέση θα πρέπει τελικά να αναρτηθεί στον ΑΤΛΑΝΤΑ, αλλά και να εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης της Σχολής, βάσει της συνάφειας του αντικειμένου με το αντικείμενο των σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πρακτικής.

 

Η εξέλιξη της διαδικασίας, δηλαδή η αντιστοίχιση φοιτητών σε φορείς, θα αναρτάται σταδιακά στο site της πρακτικής.  Ωστόσο, πριν την οριστικοποίηση των αντιστοιχίσεων (φοιτητή-φορέα) προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

 

Το 2019, η πρακτική άσκηση για τους φοιτητές ΜΗΧΟΠ θα είναι και φέτος διάρκειας ενός μήνα, ενώ για πρώτη φορά φέτος, ως χρόνος ολοκλήρωσης όλων των ασκήσεων τίθεται η 30/11/2019.

Η μηνιαία μικτή αμοιβή θα ανέλθει το 2019 στα 212 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών.

 

Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των φοιτητών παρουσιάζονται εδώ:

https://www.tuc.gr/index.php?id=8044&L=0
 

Στα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Ο φοιτητής να είναι εγγεγραμμένος στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
  • Να έχει ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο των σπουδών του, αν και οι 3ετείς φοιτητές μπορούν να εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση μόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, μετά την αντιστοίχηση φοιτητών μεγαλύτερων ετών.  
  • Να μην έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά το παρελθόν, δηλαδή να μην έχει εγγραφεί ως «ωφελούμενος» του προγράμματος κατά το παρελθόν.
  • Να έχει ολοκληρώσει ένα ελάχιστο αριθμό μαθημάτων.

 

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων θα αναρτηθεί στο site της πρακτικής λίστα με τους αιτούντες φοιτητές που είναι επιλέξιμοι, δηλαδή όλους όσους ικανοποιούν τα «ελάχιστα κριτήρια», ενώ ο μέσος όρος βαθμολογίας θα χρησιμοποιηθεί ως βασικό κριτήριο για την επιλογή του φορέα υποδοχής στη 2η φάση, δίνοντας προτεραιότητα στους φοιτητές με υψηλότερο μέσο όρο σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά την Αίτηση

Πέρα από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, οι φοιτητές κατά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλουν (ηλεκτρονικά) πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία επικυρωμένη από το ΚΕΦ ή τη γραμματεία της σχολής τους, όπου θα φαίνονται το εξάμηνο φοίτησης, ο αριθμός των ECTS των ολοκληρωμένων μαθημάτων, ο μέσος όρος βαθμολογίας κ.λπ.

Το έντυπο αυτό μπορείτε να το ζητάτε από το ΚΕΦ (28210-37279), κατ' ιδίαν ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kef<στο>isc.tuc.gr.

Επίσης, σε περίπτωση υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (σκαναρισμένη), όπου θα αναφέρει την ευπαθή ομάδα στην οποία ανήκει ή τους λόγους υγείας ή άλλους προσωπικούς/οικογενειακούς λόγους που τον υποχρεώνουν σε συγκεκριμένη επιλογή εταιρείας/ φορέα / οργανισμού. Κατά την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή, ενδέχεται να ζητηθούν και πρόσθετα δικαιολογητικά.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν σκαναρισμένα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ΠΡΙΝ την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι το Γραφείο δύναται να αναζητήσει με δική του πρωτοβουλία την αναλυτική βαθμολογία φοιτητή από το ΚΕΦ, υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει υποβάλει εγκαίρως ηλεκτρονική αίτηση.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε ή να επισκέπτεστε το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 28210 37452, e-mail praktikituc<στο>isc.tuc.gr,  Θέση Γραφείου: Ισόγειο Κτιρίου ΜΗΧΟΠ. Λεπτομέρειες εδώ!

 

 

==================================================

Προσωπικά Δεδομένα

Σημειώνεται ότι με την υποβολή αίτησης για πρακτική, ο φοιτητής αποδέχεται την χρήση των προσωπικών του δεδομένων για τις ανάγκες του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση» και των συνεργαζόμενων διοικητικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης (έκδοση συμβάσεων, ασφάλιση, ενημέρωση φορολογικών αρχών, κ.α.)

 

==================================================1η Πρόσκληση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση το 2019 για τους Φοιτητές της

 

 Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧΟΠ 2019 ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

Χανιά, Τετάρτη 20-3-2019

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης το 2019 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα και αποστέλλοντας στο Γραφείο Πρακτικής μέσω e-mail τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναλυτική βαθμολογία και υπεύθυνη δήλωση κατά περίπτωση).

 

https://goo.gl/forms/ywjwOJqSJB21Gfkx1

 

Για την επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους θα σταλεί επιβεβαιωτικό e-mailαπό το Γραφείο Πρακτικής, όχι αυτόματα, αλλά μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών. Εάν για κάποιο λόγο δεν λάβετε απαντητικό e-mail εντός 1-2 ημερών, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (28210-37452).

 

Συνολικά θα διατεθούν 70 θέσεις πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές ΜΗΧΟΠ και οι περισσότερες εκ τις οποίες θα πρέπει να είναι στον ιδιωτικό τομέα, ενώ αν υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση, δύναται να γίνει ανακατανομή θέσεων πρακτικής από τις Σχολές που υπάρχουν κενές θέσεις.

 

Το 2019, η πρακτική άσκηση για τους φοιτητές ΜΗΧΟΠ θα είναι και φέτος διάρκειας ενός μήνα, ενώ για πρώτη φορά φέτος, ως χρόνος ολοκλήρωσης όλων των ασκήσεων τίθεται η 30/11/2019.

 

Η μηνιαία μικτή αμοιβή θα ανέλθει το 2019 στα 212 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών.

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και η αποστολή των δικαιολογητικών (αναλυτική βαθμολογία ή/και υπεύθυνη δήλωση) θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη Πέμπτη 18 Απριλίου.

 

Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των φοιτητών παρουσιάζονται εδώ:  https://www.tuc.gr/index.php?id=8044&L=0
 

Στα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Ο φοιτητής να είναι εγγεγραμμένος στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
  • Να έχει ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο των σπουδών του, αν και οι 3ετείς φοιτητές μπορούν να εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση μόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, μετά την αντιστοίχηση φοιτητών μεγαλύτερων ετών.  
  • Να μην έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά το παρελθόν, δηλαδή να μην έχει εγγραφεί ως «ωφελούμενος» του προγράμματος κατά το παρελθόν.
  • Να έχει ολοκληρώσει ένα ελάχιστο αριθμό μαθημάτων.

 

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων θα αναρτηθεί στο site της πρακτικής λίστα με τους αιτούντες φοιτητές που είναι επιλέξιμοι, δηλαδή όλους όσους ικανοποιούν τα «ελάχιστα κριτήρια». Επίσης, θα γίνει αναφορά και του μέσου όρου αυτών με βάση τις αναλυτικές βαθμολογίες που θα έχουν προσκομίσει (ανώνυμα). Ο μέσος όρος βαθμολογίας θα χρησιμοποιηθεί ως βασικό κριτήριο για την επιλογή του φορέα υποδοχής στη 2η φάση, δίνοντας προτεραιότητα στους φοιτητές με υψηλότερο μέσο όρο σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευσης της Σχολής.

 

Έτσι, οι φοιτητές σε πρώτη φάση καλούνται να δηλώσουν μόνο την πρόθεση τους να κάνουν φέτος την πρακτική τους άσκηση, δηλαδή μέχρι 30/11/2019, ενώ στην συνέχεια θα κληθούν να επιλέξουν 1 με 5 φορείς, με σειρά προτεραιότητας, στους οποίους επιθυμούν να κάνουν πρακτική. Οι φορείς αυτοί μπορεί να επιλεγούν από τις διαθέσιμες θέσεις του ΑΤΛΑΝΤΑ, παλαιότερα αρχεία με διαθέσιμους φορείς ή και εκτός των διαθέσιμων αρχείων. Σε κάθε περίπτωση, η προτεινόμενη θέση θα πρέπει τελικά να αναρτηθεί στον ΑΤΛΑΝΤΑ, αλλά και να εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης της Σχολής, βάσει της συνάφειας του αντικειμένου με το αντικείμενο των σπουδών.

 

Η εξέλιξη της διαδικασίας, δηλαδή η αντιστοίχηση φοιτητών σε φορείς, θα αναρτάται σταδιακά στο site της πρακτικής.  Ωστόσο, πριν την οριστικοποίηση των αντιστοιχήσεων (φοιτητή-φορέα) προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά την Αίτηση

Πέρα από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, οι φοιτητές κατά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλουν (ηλεκτρονικά) πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία σε ηλεκτρονική μορφή, επικυρωμένη από τo ΚΕΦ ή τη γραμματεία της σχολής τους, όπου θα φαίνονται το εξάμηνο φοίτησης και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους.

Το έντυπο αυτό μπορείτε να το ζητάτε από το ΚΕΦ (28210-37279), κατ' ιδίαν ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kef@isc.tuc.gr

Επίσης, σε περίπτωση υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (σκαναρισμένη), όπου θα αναφέρει την ευπαθή ομάδα στην οποία ανήκει ή τους λόγους υγείας ή άλλους προσωπικούς/οικογενειακούς λόγους που τον υποχρεώνουν σε συγκεκριμένη επιλογή εταιρείας/ φορέα / οργανισμού. Κατά την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή, ενδέχεται να ζητηθούν και πρόσθετα δικαιολογητικά.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν σκαναρισμένα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέσω e-mail, ΠΡΙΝ την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε ή να επισκέπτεστε το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης για περισσότερες πληροφορίες. Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο βρίσκονται εδώ:  https://www.tuc.gr/index.php?id=2454

 

 

 

===================

Προσωπικά Δεδομένα

Σημειώνεται ότι με την υποβολή αίτησης για πρακτική, ο φοιτητής αποδέχεται τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για τις ανάγκες του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση» και των συνεργαζόμενων διοικητικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης (έκδοση συμβάσεων, ασφάλιση, ενημέρωση φορολογικών αρχών, κ.α.)

 

===================

 

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΕΛΚΕ) εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).   

 

Ιδρυματικά Υπεύθυνος: καθ. Νικόλαος Καλλίθρακας- Κόντος

 

Υπεύθυνος της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων: Καθ. Κωνσταντίνος Κομνίτσας
ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012