Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κριτήρια συμμετοχής

Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές, οι φοιτητές θα πρέπει να: 

1. Είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες εγγεγραμμένοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης,

2. Είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών σε έναν από τους τρεις κύκλους σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης, 

3. Έχουν κατοχυρώσει, μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησής τους, το 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων ECTS των μαθημάτων που υποχρεούνται να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης. (Το κριτήριο αυτό ισχύει μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές και όχι για τους μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες),

4. Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διπλώματος της ξένης γλώσσας στην οποία θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο Ίδρυμα Υποδοχής. Για να εξακριβώσετε αν το πτυχίο ξένης γλώσσας που έχετε στην κατοχή σας αναγνωρίζεται, παρακαλώ ελέγξτε τον πιο πρόσφατο κατάλογο του ΑΣΕΠ εδώ.

Οι σπουδές μπορούν να περιλαμβάνουν:

  • Παρακολούθηση μαθημάτων.                                                                    ή

  • Πραγματοποίηση μέρους της διπλωματικής τους εργασίας (σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο). 

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχει εγκριθεί το θέμα της διπλωματικής από τη Γενική Συνέλευση και να αναφέρεται ο ακριβής τίτλος στην αίτηση του φοιτητή, καθώς και στη βεβαίωση που υπογράφεται από τον επιβλέποντα Καθηγητή, ότι συναινεί για τη μετακίνηση του φοιτητή στο εξωτερικό προκειμένου για την πραγματοποίηση μέρους της διπλωματικής εργασίας.
Προσοχή!! Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης,  με επιβλέποντα Καθηγητή από την οικεία Σχολή του φοιτητή. Πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει μία πρότερη συνεννόηση τόσο με τον επιβλέποντα Καθηγητή στη Σχολή του φοιτητή, όσο και με τον συν-επιβλέποντα Καθηγητή στο Ίδρυμα υποδοχής.

Η κινητικότητα για σπουδές, προϋποθέτει την ύπαρξη συμφωνίας ανάμεσα σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού και του Πολυτεχνείου Κρήτης.  Οι φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα με τις τις Δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες Κινητικότητας και να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτές που έχουν συναφθεί με τη Σχολή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα μόνο μετά από δημοσιευμένη προκήρυξη της υπηρεσίας Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης.     

Οι προκηρύξεις για την υποβολή αιτήσεων φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, πραγματοποιούνται δύο φορές ετησίως:

αρχές Σεπτεμβρίου για φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

 

αρχές Μαρτίου για φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

 

 

 Συνιστάται θερμά στους φοιτητές:

  • Να πραγματοποιούν τη περίοδο κινητικότητας για σπουδές στο εξωτερικό κατά το 2ο, 3ο και 4ο έτος σπουδών, έτσι ώστε να έχουν μία διευρυμένη επιλογή αντιστοίχισης μαθημάτων.
  • Να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων στα οποία ενδιαφέρονται να φοιτήσουν, πριν να συμπληρώσουν την αίτησή τους, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον είναι εφικτό να επιλέξουν μαθήματα συμβατά με το πρόγραμμα σπουδών τους. Λάβετε υπ' όψιν ότι μαζί με την αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε και τρεις πίνακες, έναν για κάθε Πανεπιστήμιο της επιλογής σας, στους οποίους θα αναφέρετε τα μαθήματα του Ιδρύματος υποδοχής  και τα ECTS τα οποία θεωρείτε ότι μπορείτε να αντιστοιχίσετε με μαθήματα της Σχολής σας. Σε αυτήν την φάση δεν επικοινωνείτε με τους Καθηγητές της Σχολή σας, αλλά αναζητάτε μόνοι σας μέσω των ιστοσελίδων των Ιδρυμάτων τα προσφερόμενα μαθήματα και εξετάζετε ποια πιθανόν μπορούν να αντιστοιχηθούν.
  • Να ελέγξουν αν στο εξάμηνο σπουδών που επιθυμούν να μετακινηθούν, είναι εφικτή η ανεύρεση επαρκούς αριθμού μαθημάτων.

Υποβολή δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά (ως αρχεία .doc και pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus@isc.tuc.gr του Γραφείου Erasmus κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξης η οποία αναρτάται στις ιστοσελίδες:

Φωτογραφημένα έγγραφα με κινητή συσκευή δεν γίνονται αποδεκτά.

  • Αίτηση Συμμετοχής Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να επιλέξετε με σειρά προτεραιότητας μέχρι και 3 πανεπιστήμια του εξωτερικού, στα οποία θα επιθυμούσατε να πραγματοποιήσετε την κινητικότητα για σπουδές στο εξωτερικό. Προσοχή πίσω από την αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε και τρεις πίνακες, έναν για κάθε Πανεπιστήμιο της επιλογής σας, στους οποίους θα αναφέρετε τα μαθήματα του Ιδρύματος υποδοχής  και τα ECTS (τουλάχιστον 20) τα οποία θεωρείτε ότι μπορείτε να αντιστοιχίσετε με μαθήματα της Σχολής σας. Σε αυτήν την φάση δεν επικοινωνείτε με τους Καθηγητές της Σχολή σας για την έγκρισής τους, αλλά αναζητάτε μόνοι σας μέσω των ιστοσελίδων των Ιδρυμάτων τα προσφερόμενα μαθήματα και εξετάζετε ποια πιθανόν μπορούν να αντιστοιχηθούν. 

  • Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
  • Βιογραφικό Σημείωμα Europass που να συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Κανένα άλλο είδος βιογραφικού δεν θα γίνεται αποδεκτό

 

Φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί ξανά με το Πρόγραμμα Erasmus+ μπαίνουν σε χαμηλή προτεραιότητα σε σχέση με φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει στο παρελθόν.

 

Χρηματοδότηση

Πριν υποβάλλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, θα πρέπει να ενημερωθούν για τα ποσά επιχορήγησης ανά χώρα.
Η επιχορήγηση υπολογίζεται ανά μήνα (ως μήνας νοούνται 30 ημέρες) με μέγιστη επιχορηγούμενη διάρκεια το ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Το Ίδρυμα προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο το 80% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης εφόσον α) έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, και β) ο/η Συμμετέχων/ουσα προσκόμισε έγκαιρα τα δικαιολογητικά για τη μετακίνησή του/της. Το 20% της επιχορήγησης καταβάλλεται στον/η δικαιούχο αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Ύψος χρηματοδότησης ανά χώρα:

520 ευρώ/μήνα για χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης: Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία.

470 ευρώ/μήνα για χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία.

420 ευρώ/μήνα για χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης: Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, ΠΓΔΜ, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχία.

 

ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

1) Όταν ο μετακινούμενος δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε κανένα μάθημα στο ξένο Ίδρυμα Υποδοχής που έχει φοιτήσει στο πλαίσιο της κινητικότητας για σπουδές και επομένως δεν έχει συγκεντρώσει Πιστωτικές Μονάδες (δηλαδή μηδέν ECTS). Εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο φοιτητής/η φοιτήτρια, θα πρέπει να καταθέτει ειδική αίτηση επαρκώς τεκμηριωμένη για να εξετάζεται από την Επιτροπή και να αποφαίνεται αναλόγως.

2) Όταν ο μετακινούμενος δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια κινητικότητας 3 μηνών και όταν δεν έχει επιτύχει σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα.

3) Όταν ο μετακινούμενος δεν συμμορφώνεται με τους όρους της Σύμβασης Επιχορήγησης που έχει υπογράψει πριν την έναρξη της κινητικότητας του. (Erasmus+ Guide  p. 266 και Erasmus+  for Higher Education  Students and Staff  Frequently Asked Questions (Question 37)

To top

Επιπρόσθετη επιχορήγηση σε άτομα που ανήκουν στην κατηγορία των Ευπαθών Ομάδων και ΑμεΑ

 

Α) Ευπαθείς ομάδες

Οι φοιτητές που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες και θα μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές δικαιούνται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης που θα λάβουν. 

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιπρόσθετη επιχορήγηση των 100 ευρώ υποβάλλεται μετά τη θετική αξιολόγηση του φοιτητή/της φοιτήτριας στο πρόγραμμα κινητικότητας, και όχι κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος.

Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι το ακόλουθο:

• Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων -εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα- όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του /της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

Ορισμοί:

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του πλέον πρόσφατου φορολογικού έτους του ίδιου του φοιτητή, των γονέων ή κηδεμόνων του ή τρίτων φυσικών προσώπων ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος.

Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή/τριας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ίδιου του φοιτητή.

Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του ή του/των τρίτου/ων φυσικών προσώπων.

Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του/της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτου/των φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

 

Β) ΑμεΑ

  • Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν ανήκουν σε κατηγορία ΑμεΑ  υπάρχει ειδική μέριμνα προκειμένου για την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση και παραμονή τους στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση ατόμων με αναπηρίες καλύπτει τις επιπρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση των ατόμων με αναπηρίες υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων.

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, προκειμένου να επωφεληθεί από το πρόγραμμα ο μέγιστος δυνατός αριθμός φοιτητών, δίνεται η δυνατότητα παραμονής στο εξωτερικό για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.

 

Πληροφορίες για τις Χώρες του Προγράμματος Erasmus+

 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το προφίλ για την κάθε μία από τις παραπάνω χώρες:

Country Profiles

Αξιολόγηση Αιτήσεων

 

 Η αξιολόγηση των Προκαταρκτικών Αιτήσεων γίνεται από τους Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους Erasmus των Σχολών, σύμφωνα με τονΚανονισμό συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+

 

Μετά την αξιολόγηση

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Erasmus+ ΝΕΑ, ενώ ταυτόχρονα ο κάθε φοιτητής ενημερώνεται ξεχωριστά για το αν επιλέξιμος ή όχι, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά από το γραφείο Erasmus.

 

Επιλέξιμοι φοιτητές:

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί θετικά μπορούν να επισκεφθούν διαδοχικά τις παρακάτω ιστοσελίδες προκειμένου να ενημερωθούν βήμα προς βήμα για τις απαραίτητες διαδικασίες της μετακίνησης και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν. 

Πριν την κινητικότητα / Κατά τη Διάρκεια της κινητικότητας / Μετά την κινητικότητα

Ενημερωθείτε για τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα ISIC

 

Μη επιλέξιμοι φοιτητές:

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν επιλέγονται, έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με μηδενική επιχορήγηση (zero–grant), με δική τους προσωπική χρηματοδότηση. Στην περίπτωση αυτή απευθύνονται στο γραφείο Erasmus (κα Παπαδογεωργάκη erasmus@isc.tuc.gr τηλ. 28210-37470) προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία. Η περίοδος κινητικότητας με μηδενική επιχορήγηση, προσμετράται στο σύνολο των μηνών ανά κύκλο σπουδών, που έχει δικαίωμα να μετακινηθεί ο φοιτητής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012