Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 2020-2025 του Πολυτεχνείου Κρήτης εγκρίθηκε στην 544/23.12.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου.

 

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Η δομή, οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εγκρίθηκε στην 542/04.12.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6092/τ. Β'/31.12.2020.

 

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν εισήγησης της ΜΟΔΙΠ προς τον Πρύτανη, εγκρίθηκε στην 544/23.12.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6092/τ. Β'/31.12.2020.

 

Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΔΠ

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΔΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν εισήγησης της ΜΟΔΙΠ, εγκρίθηκε στην 552/19.03.2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου.

 

Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν εισήγησης της ΜΟΔΙΠ, εγκρίθηκε στην 553/31.03.2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου.

 

Στοχοθεσία Ποιότητας

Η Στοχοθεσία Ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν εισήγησης της ΜΟΔΙΠ, εγκρίθηκε στην 555/15.04.2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012