Εrasmus+ Κινητικότητα φοιτητών & προσωπικού ΑΕΙ

Τι είναι το Πρόγραμμα Erasmus+

To πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε το 1987 και πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της Ευρώπης. Αφορά την επιχορηγούμενη κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού (ακαδημαϊκού και διοικητικού) σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς στην Ευρώπη.
Από το 2014 και μετά, το Erasmus μετονομάστηκε σε Erasmus+ αποτελώντας το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020).
Οι φοιτητές, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται με επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια άλλη χώρα, ευρωπαϊκή (Κλασική Κινητικότητα) ή μη-ευρωπαϊκή, δηλαδή σε Χώρα Εταίρο (Διεθνής Κινητικότητα), με σκοπό να σπουδάσουν (Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές), να δουλέψουν (Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση), να διδάξουν (Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού), να εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες (Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση).
Τα τελευταία περίπου 30 χρόνια μέσω του προγράμματος έχουν μετακινηθεί πάνω από 3.000.000 φοιτητές για να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους σε κάποιο άλλο Ίδρυμα ή Οργανισμό στην Ευρώπη. 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ με τα παρακάτω στοιχεία:

Institutional Erasmus Code: G KRITIS 09 

Erasmus Charter for Higher Education Number: 210395-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE

Organisation ID-Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης: E10053792 

PIC924773848CO

Erasmus Charter Πολυτεχνείου Κρήτης 2014-2020  

Erasmus Policy Statement  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012