Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ

Αν. Καθ. Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Τηλέφωνο: 28210-37002

E-mail: vice-rector-academics<στο>central.tuc.gr

 

Γραμματέας ΜΟΔΙΠ

Ανδρεανή Λυρώνη, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Μόνιμη Υπάλληλος

Τηλέφωνο: 28210-37413

E-mail : modip@isc.tuc.gr   

             alyroni@isc.tuc.gr 

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012