Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νομοθεσία

Νόμος 4653/2020 "Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις" 

Νόμος 4485/2017 "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις"

Νόμος 4115/2013 "Οργάνωση και λειτουργία ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ΕΟΠΕΠ και άλλες διατάξεις"

Νόμος 4009/2011"Δομή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων"

Νόμος 3374/2005 "Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση"

 

Χρήσιμα Έντυπα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Απογραφικό Δελτίο Αξιολόγησης από Φοιτητές

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης – Πρότυπο σχήμα (έκδοση 2η)

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

Salzburg Global Seminar

Empower European Universities

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012